ðéúåç øãé÷àìé ìë öáò

ÌÂÏ˘ „·Î ÏÙÂËÓ. ÊÂÙ˘È‡‰ ÍωÓ ÁÂ˙È ‰ ˙„‡ Ú„ÈÓ ˙¯·ÂÁ·. Ư¯Á˘Ï „Ú ‰Ï·˜‰ ÌÂÈÓ. ‰ËÈϘ‰ ÍÈω˙ ˙‡ ÍÈÏÚ Ï˜‰Ï „Ú ˙¯·ÂÁ· Ú„ÈÓ‰. ÆÁÂ˙È ‰Ó ...

ðéúåç øãé÷àìé ìë öáò - Related Documents

ðéúåç øãé÷àìé ìë öáò

http://www.hadassah.org.il/media/1939466/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

ÌÂÏ˘ „·Î ÏÙÂËÓ. ÊÂÙ˘È‡‰ ÍωÓ ÁÂ˙È ‰ ˙„‡ Ú„ÈÓ ˙¯·ÂÁ·. Ư¯Á˘Ï „Ú ‰Ï·˜‰ ÌÂÈÓ. ‰ËÈϘ‰ ÍÈω˙ ˙‡ ÍÈÏÚ Ï˜‰Ï „Ú ˙¯·ÂÁ· Ú„ÈÓ‰. ÆÁÂ˙È ‰Ó ...

ðéúåç îáçï äîôîø áîãò åèëðåìåâéä 1 12 - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/44CC2AD5-0908-48EA-9157-09B40F97A352/125509/Unnamed9999.pdf

המודל החלקיקי. " -. יש להדגיש שלחלקיק אחד אין את כל תכונות החומר. ,. לדוגמה. : מצב צבירה של חומר. ,. צבע או. הולכה חשמלית הם תכונות של. הצֶ בֶ ר. ולא של. החלקיק הבודד.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.