שלמי תודות לסוקרים לשנת 2018

ז׳. זבולונוב אלכסנדר. זינגר גרשון. זיסמן אמנון. זיסמן דבי. זיפל דב. זליש מרים. זמורה עודד. זמישלני צבי. זקש דן. ח׳. ח׳מאיסי זיאד. חדאד ריאד. חוברס איתי. חוברס מיכל. חונא בר-און רות.

שלמי תודות לסוקרים לשנת 2018 - Related Documents

שלמי תודות לסוקרים לשנת 2018

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/02/17_salmei.pdf

ז׳. זבולונוב אלכסנדר. זינגר גרשון. זיסמן אמנון. זיסמן דבי. זיפל דב. זליש מרים. זמורה עודד. זמישלני צבי. זקש דן. ח׳. ח׳מאיסי זיאד. חדאד ריאד. חוברס איתי. חוברס מיכל. חונא בר-און רות.

רשימת תודות:

http://vitalgo.co.il/wp-content/uploads/2014/03/catalog2012.pdf

סוודר חתיכי לנער )מצולם על אישה(. 60. עליונית. 61. ... סוודר לתינוק מג'מבו ספורט. 60. 61 ... סוודר לגבר. 35. סוודר V לגבר. 41. וסט רמונה אדום. 39. צעיף גולן. 40. חולצה קיצית. 38.

2019 שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon109/Documents/91-thanks.pdf

גל. עדו. גל. אילנה. דבדבני. רוני. הולר. שירלי. ורנר. נטע. זיו. יותם. טולוב. אביעד. טור סיני. אהרון. יורק. ניסים. כהן. קאתי. כץ. יואב. לביא. אורית. נוטמן. -. שורץ. סיגל. נעים. גבריאלה. ספקטור.

תודות לדוח - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/02/TheSilencer-ch1.pdf

דבורה ליפשטדט. ,. שתיארה בספרה. את דיוויד ארווינג כמכחיש שואה. ,. נדרשה להתמודדות לא פשוטה עם תביעת הדיבה שארווינג. הגיש נגדה בבריטניה .70. העמדת האקדמיה בצילם של ...

2018-2019 לשנת - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/hofes_meyda_report_2019/he/HofesMeyda_HofesMeydaReport2019.pdf

23 יוני 2019 ... דואר. אלקטרוני. משרד. התחבורה. -. כללי. מרכזיה. קריית הממשלה,. ב יין ג' רי. A, ... קריית. אתא. (. צומת. סומך. /). ▫. כביש. הזרוע. המזרחית. של. כביש. חוצה. ישראל. –. יחבר. בין. כביש. 6 ... שירותים (מחירי שירותי עגי ה לכלי שיט קט ים במעג ת שביט),. התשס"ט.

דו;quot&ח השפעה לשנת 2018 - עלם

https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2019/05/Elem2018s.pdf

מרק ולילך אשר טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט,. נאוה ברק וענבל דור קרבל. אן וקני ביאלקין, מייסדי עלם, וצבי נטע, יו"ר קרן בוקסנבאום-נטע. יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים לשעבר, אביגדור ...

דוח תקופתי לשנת 2018 - שומרה

https://www.shomera.co.il/SiteFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

31 מרס 2019 ... תכשיטים ו. יהלומנים. : פוליסה מסוג כל הסיכונים לענף. התכשיטים. ו. היהלומים. במסגרת ענף זה מבוצעות גם פוליסות ... איבל הנורש 'בג. תלהנמ .קוויש תקלחמ. ז.ת.

צו ארנונה לשנת 2018 - עיריית עכו

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/18%284%29.pdf

1 ינואר 2018 ... מקלחות וכל שטח בנוי או מקורה אחר. ויחידת השטח היא מטר מרובע או חלק ממנו . .י. מקלט. תקני לפי אישור שלטונות הג"א לא יחויב בארנונה כללית, בתנאי והמקלט ריק.

ספר תכניות העבודה לשנת 2018 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/govplans2018/he/govplans2018.pdf

התפתחויות טכנולוגיות אלו מביאות, בין היתר, לכניסה של שחקנים חדשים ומגוונים למשק החשמל. ודורשות השקעה ... הכשרת קצינים הודים במסגרת המכללה לשוטרים. □. בחינת מודל ערים ...

דוח תקופתי לשנת 2018 - Melisron

http://melisron.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99_2018_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93_isa-min.pdf

21 יולי 2019 ... קסטרו )נשים, גברים, ילדים(, איב רושה, הודיס, קרולינה למקה, אורבניקה, טופ טן ... זכויות חברת קניון רמת אביב בקניון עופר רמת אביב (לרבות זכויותיה במקרקעין ...

הדירוג החברתי לשנת 2018

https://www.kidmat-yovel.co.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%90%D7

15. לס. 16. 16. N. = do N. ***. 30. 04. אשדר בוטיק. מטרופוליס. בית וגג. אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ. אפריקה התחדשות עירונית. קרינסקי גוטליב. ישראמיש. 22 wtroon woo.

2018 דוח תקופתי לשנת - בססח

https://www.icic.co.il/assets/attached/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

17 מרס 2019 ... בעלי המניות בחברה הינם: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ )להלן: "הראל השקעות"(. קבוצת הביטוח ... לרבות התקנות שהותקנו מכוחו והנחיות רשות ניירות ערך;. (ב). חוק. החברות. -. לרבות ... דירקטור בלוג מוצרים פלסטיים בע"מ,. דירקטור בבנק.

חילן בע;quot&מ דוח תקופתי 2018 לשנת

https://www.hilan.co.il/media/843600/year_report2018.pdf

13 מרס 2019 ... ממניות חילן פנסיה, מוחזקות ע"י ה"ה רם כהן ועמית כהן, בחלקים שווים ביניהם )ראה סעיף. 10.20. להלן(. (7) ... הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נט. ו, לרבות רווח כולל ...

בנק הפועלים, דין וחשבון שנתי לשנת 2018

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/q4%202018/120011824_access.pdf

1 ינואר 2020 ... דוח הדירקטוריון וההנהלה. ליום 31 בדצמבר 2018. 23. בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו. )1(טבלה 2-4: נתונים עיקריים בדבר הכנסות והוצאות ריבית.

בנק מזרחי טפחות דוח סיכונים לשנת 2018

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/risk_report_4_2018_acc.pdf

הפועלים בבנק. במסגרת הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, ובהתאם למדיניות. מסגרת ניהול הסיכונים. של הבנק,. פועלים. בבנק פורומים. נוספים. לניהול. ובקרת. ה. סיכונים וההון. וביניהם.

סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/01072019/he/Industry%20revenue%202018%20for%20publication.pdf

הסלולר . בלוח. 1. ובתרשים. 1. להלן אנו מפרטים את התפלגות הכנסות שוק התקשורת. בישראל . לוח. 1. : הכנסות שוק התקשורת בשנים. 2018-2016. על. -. פי מגזרי. פעילות. ב. מיליוני.

דו"ח תקופתי לשנת 2018 - איילון

https://www.ayalon-ins.co.il/files/Main/finances/1report-tkufatim/2018/Ayalon/Fl_Ayalon_Insurance_Dohot_Shnati_2018_Apl_2019_Links_Nagish.pdf

25 מרס 2019 ... לאופן צירוף מבוטחים לתכנית הביטוח ותיקון הוראות הנוגעות לאופן הנהגת תוכנית ביטוח,. שעיקרן שינוי תנאים כלליים, חריגים וסילוק תביעות. בנוסף משּווָקים כתבי ...

לשנת 2018 - עיריית קריית ביאליק

https://www.qbialik.org.il/upload/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%202018%20WEB.pdf

לאורה ריבלין, סמי מיכאל, חוה עציוני הלוי, אילן. שיינפלד. אירועי חודש הקריאה ושבוע הספר העברי: מפגש עם הסופר ינץ לוי והזמר רואי לוי, מופע. "פרח משוגע" עם המשוררת רחל שפירא,.

צו ארנונה לשנת 2018 - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/Residents/PropertyTaxAndWater/Documents/MunicipalOrder2018.pdf

29 יוני 2017 ... רחובות כצנלסון, הפלמ"ח, דגניה, טרומפלדור, העבודה, וכן בנייני מעון לעובד ... שטח במרכז מסחרי מקורה )קניון( התפוס ע"י שולחנות וכסאות. 255 ... ואם משתלמת לו גמ.

(2019 - 2018) לוח שנתי לשנת ה'תשע;quot&ט

https://calendar.2net.co.il/print/2018-2019/2017_2018_annual_j_calendar.pdf

לוח שנתי לשנת ה'תשע"ט. (2019 - 2018). א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. תשרי. ספטמבר -. אוקטובר. א'. 10. ראש.

צו המיסים לשנת 2018 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Finance/Documents/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C.pdf

19 יוני 2017 ... ויה. יו. לשנה. קלנדרית כאשר תחילת החיוב. -ב. 01.01.2018 . שיעור עדכון. הארנונה ... תעריף בש"ח, החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר. התעריף. -. מחיר. לממ. ר" ... נס ציונה. הדר. -. המושבות. זכרון יעקב. זכרון יעקב. א. ב. 647. 960. נסים יצחק הרב.

דוח סיכום פעילות מי עכו - 2018 לשנת - תאגיד מי עכו

https://mei-akko.co.il/wp-content/uploads/2019/04/2018.pdf

מר שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו. רו"ח אלכס פינקל פאריס. עו"ד מיטל רץ רויטקוף. מר מיכה שיין. מר דותן אזלן. 1.4 . דרכי התקשרות עם התאגיד. מוקד טלפוני. טלפון חינם. 1800-400-120.

2018 הצעת תקציב לשנת - עכו העתיקה

http://www.akko.org.il/image/files/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

26 אוגוסט 2018 ... החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע. מ". 1 ... בית קפה גן קסום. (. 10. 8. 2 ... רכישת רכוש קבוע. (25). ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ,. נטו. 30.

הבחינה הפסיכומטרית - דוח סטטיסטי לשנת 2018

https://nite.org.il/files/statistics/graphs_2018.pdf

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. ר. פ. מס ... דצמבר. רי. כומט. סי. פ. ציון. תרשים. :3. ממוצע הציון הפסיכומטרי בשנים. 2017. -ו. 2018. ,. לפי מועד.

דוח צרכנים לשנת 2018 - פלגי מוצקין

http://palgey-motzkin.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/D2.pdf

palgey-motzkin.co.il. 2. כמות המים שסופקה ע"י החברה ונתונים לגבי פחת המים ופחת הגביה. כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי.

דוח תקופתי 2018 לשנת - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/NTA_FinancialReport_2018.pdf

15 מאי 2019 ... הקו האדום, את ההקמה והפעלה של שני קווי רכבת. נוספים במטרופולין תל אביב. –. הקו הירוק והקו הסגול וכן לפעול לקידום תכנון קווי מטרו,. כבסיס לשלב הבא בפיתוח ...

דוחות הכספיים לשנת 2018 - הבינלאומי

https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/b0531232-6f61-4fdd-aef8-e21de98a502d/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%9E%D7%9C%D7%90 2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=href&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_5G3DTJOFI5U1B0Q4NEPIBQ

20 מרס 2019 ... סניפים. שירותי בנקאות ומשכנתאות לכלל מגזרי הלקוחות. -. משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים. קטנים. במסגרת זו, פועלים גם סניפי יובנק המתמחים בבנקאות פרטית ...

דוח תקופתי לשנת 2018 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1218_nagish.pdf

31 דצמבר 2018 ... אילת אשקלון בע"מ עד לשנת 2017 )- תום הזיכיון של ... "עתיד נאור" הינו פרויקט אשר במסגרתו מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים ... חוזה כאמור, ייתן דעתו לצורך לכלול בחוזה ההתקשרות תנאים להבטחת היערכותו למצב חירום של הגוף עמו הוא מתקשר.

סנו מפעלי ברונוס בע;quot&מ 2018 דוח תקופתי לשנת

https://www.sano.co.il/media/SANO_31_12_2018.pdf

31 דצמבר 2018 ... מוצרים לניקוי והברקת רצפות ולניקוי משטחים, מוצרים לניקוי תנורים, מוצרים לשטיפת כלים, ועוד(, מוצרים. לכביסה )כגון ... השנה אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה פיילוט שימוש חוזר בשפכים. באתר שבהוד ... שופרסל הגישה בקשה למחיקתה מן התביעה ביום. 5.

מדדי שירות חברות הביטוח לשנת 2018

https://www.mof.gov.il/hon/consumer-information/serviceindex/documents/2018/serviceindex-2018-presentation.pdf

מדדי שירות חברות הביטוח. 2018. ביטוח כללי. *. ביטוח. המכסה נזקי גוף לנפגעי תאונות דרכים. ביטוח רכב חובה. -. מדד שירות. חברה. מדד. 2018. דירוג. 2018. דירוג. 2017. ביטוח ישיר.

דוח מבקר העירייה 2018 לשנת 2019 מרץ - עיריית ערד

https://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/doh_letoshav/Bikoret/doch_mevaker_heiria_2018.pdf

ראשי הרשויות בדרום עדיין נאבקים כי נמל התעופה האזרחי הגדול השני חוץ מנתב"ג י ... ת א ה. הנהלים שהוגדרו בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות. המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה, משרד הפנים ... מסבאה, בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו, למעט מלון.

תכניות עבודה לשנת 2018 - עיריית שדרות

https://www.e-sderot.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yuret.pdf

28 יוני 2019 ... מדגית. /. נושאית בהתאם לחודש התשלום. (. גבוה. גלית. גלית. 30/3/2019. הפעלת בקר שכר באופן חודשי. ,. קבלת דוח. ביקורת ותיקון הטעויות בהתאם. גבוה. גלית.

קרור אחזקות בע;quot&מ 2018 דוח תקופתי לשנת

http://www.kerur-holdings.co.il/docs/2018/directors_12_2018.pdf

17 מרס 2019 ... 5. שנים בתנאים שעיקרם כי. קבוצת. יפאורה. לא תתנה מכירה או אספקה של מוצרי מי עדן ללקוח ברכישת מוצרי. קבוצת יפאורה ... שופרסל. ,. וכן בכפוף לזכותה של. תפוגן. להפיץ את המוצרים הנ"ל באופן ישיר ללקוחות נוספים. (. ... טמפו תעשיות בירה בע"מ . בנוסף ... משטחים, מיכלי פלסטיק, ברזל, חביות ושקים. ... משקה גדולים, בנפח של ליטר וחצי ועד.

סיכום פעילות המשרד | דוח ביצוע לשנת 2018 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/most_workplans/he/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

2 יוני 2018 ... הטכנולוגיות שכן רכב דוגמת זה המוצע לא היה קיים בישראל. התשתית. הלוגיסטית ... שמות החוקרים: פרופ' אלכסנדר פלבסקי ופרופ' יורם דגן, אוניברסיטת תל אביב. במחקרים אלה ... בכך נכלל המדע הישראלי בשורה אחת עם המחקר פורץ הדרך. בעולם, מעלה את ...

ימי מועד, ימי בחירה וי מי עבודה מקוצרים לשנת 2018

http://www.heshevavoda.co.il/wp/wp-content/uploads/2017/12/%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A

15 נובמבר 2017 ... וחצי שעות; .ד. ב. ימי. חול. המועד של סוכות ופסח, בא' חנוכה וביום פורים ... ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים. פירוט הימים. תאריך. שעות. עבודה. יום. בחירה. 1).

בזק החברה הישראלית לתקשורת - דוח תקופתי לשנת 2018

https://ir.bezeq.co.il/static-files/79b1d92b-6059-4306-bfa8-fc1ee328c164

1 אפריל 2019 ... מנויים קיימים (באמצעות עדכון גרסת תוכנה לציוד הקצה בבכל ביקור טכנאי). עלול להיות IPv6 . ... התקשורת הפנים-ארצית גורמת לנטישה של חלק מלקוחות החברה ומובילה להורדת מחירים. של חלק משירותי ... פריצה, הפרעה, נזק או קריסה במערכות עלולים ... ביולי 2018 משרד התקשורת הודיע לפלאפון כי הוא מתכוון לבצע התאמה של תדרי. הסלולאר ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.