ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה - עמותת סיכוי

הסטודנטים באוניברסיטה העברית; לגב' אינה אבו זרקא, רכזת קמפוס גבעת חביבה של האוניברסיטה. הפתוחה, ולמר רסול סעדה, ראש המדור לקידום סטודנטים ערבים בהתאחדות ...

ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה - עמותת סיכוי - Related Documents

ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf

הסטודנטים באוניברסיטה העברית; לגב' אינה אבו זרקא, רכזת קמפוס גבעת חביבה של האוניברסיטה. הפתוחה, ולמר רסול סעדה, ראש המדור לקידום סטודנטים ערבים בהתאחדות ...

חופש פוליטי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

http://din-online.info/pdf/kn248.pdf

ביוני. 2018. עריכה לשונית. : מערכת דברי הכנסת. הכנסת,. מרכז המחקר והמידע. קריית בן ... שיוזמים הסטודנטים בקמפוס, ובכלל זה הפגנות בנושאים פוליטיים, היא מבורכת ... מתוקצבות שנשלחה אליהן פנייה בנושא זה: המכללה למינהל, הקריה האקדמית אונו, המרכז ... נציגת אגודת הסטודנטים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין דיווחה כי האיסור על פעילות פוליטית כולל כמעט.

2017 ובמבר 05 לכבוד ראשי המוסדות להשכלה גבוהה שלום - המועצה להשכלה ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D

18 אוקטובר 2017 ... בסופו של תהליך החליט משרד החי וך לאחרו ה כי בעלי. /. ות ... בוגרי ישיבות, מסיימים את לימודי הישיבה ללא תעודה רשמית מטעם משרד החינוך. ... גב' רות אלמליח.

עב - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/11/sikkuy_2003.pdf

התפתחות אתNלת ben e/ת האוריסן היא אח? האכתחות ה3חת הת]איקוס. 3102. האוריס היהודימן נו "3aNסי" הbea/ה /Nוריס, האוריסן הסרניס נשארו אאחור. יהיו. eKר יהיו הסיבות סק, ...

מחסמים לסיכויים - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/05/tahbura_tziburit_2012.pdf

תי תחב. ורה ציבורית . המלצה להסרת החסם. : משרד התחבורה. יכ. לול. דרישה במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית להצבת השפה. הערבית כחלק בלתי נפרד מהשירות. בכל מקום ...

נוכחות נפקדות - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2014/12/present-yet-absent_internet_heb.pdf

נבחרת – יכול לשפוך אור על מעמדה של השפה הערבית בקמפוס בחתך זמן מסוים,. בישראל של ... המכוונים לסטודנט הערבי אין מידע אודות המועצה, פעילותה ופרסומיה בשפה. הערבית.

פיתוח הנגב והגליל - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/07/julyHeb2005.pdf

ניסים שלאם סלמן, רועי פולקמןכתיבה. : שולי דיכטרעורך. : ד"ר ראסם חמאייסי, מיכל בליקוף, נדא מתאייעוץ ונתונים. : איילת בר טלעריכה לשונית. : ליאת סימני - "ניבים"עריכה גראפית.

לימוד ערבית בחינוך העברי - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%91-270618.pdf

שמלמדים ערבית ומספר לומדי הערבית בכל בית ספר. כתוצאה מכך ... 9. דובינר, 2012, ר' ה"ש 7 לעיל. ... בית ספרית, הישגיהם בערבית יושוו להישגים באנגלית, תנ"ך ולשון עברית, ולאחר.

המדריך לרשויות המקומיות הערביות - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

www.sikkuy.org.il חוברת זו מופיעה באתר האינטרנט של העמותה: חוברת זו הופקה תודות ... מערכת מידע גאוגרפי - אתר רמ”י: http://www.govmap.gov.il/mmi. המרכז הערבי לתכנון ...

ה ח ל ט ו ת - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-7.3.2017.pdf

ביום ט' באדר תשע"ז (. 7.3.2017. ), דנה המועצה להשכלה גבוהה בתוכנית החומש האקדמית. והיא החליטה לאמץ. את ... קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי,. ותגיש אותה לאישור ... חליטה להאריך את ההכרה הזמנית לתקופה של חצי שנה. -. עד לסוף חודש ... להעניק לאוניברסיטת בן גוריון הסמכה להעניק תואר. ראשון. חד. חוגי.

תו ט ל ח ה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-53-488-13.7.10.pdf

הניתן, כפי שמפורט בהצעתה של אוניברסיטת בן. -. גוריון. .5 . לדאוג כי תתקיים התאמה רבה ... הסמכה קבועה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני. U.

תשע”ח - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה ... מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ... ספרייה ובנין תקשורת.

הוראה בסביבה דיגיטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה ... - הפקולטה למשפטים

http://law.haifa.ac.il/images/Publications/distance_learning.pdf

מהפכת המידע, המדיה הדיגיטלית ורשת האינטרנט הביאו לשינויים ... לחקור ולאתר מה נכתב ומה כבר הומצא או נתגלה בידי אחרים; ... החוק איננו מגדיר מתי ביצוע יהיה "פומבי". ). המבחנים ...

06.10.2010 - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/951-2-6.10.10.pdf

פרופ' שמעון ינקלביץ ... מודל התקצוב של ות"ת: יעדים, עקרונות וסימולציות, המשך דיון וסיכום - מסמך מס' 2966 א'. 6. ... 10 במכללה האקדמית סמי שמעון ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

23.05.2017 - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-23-5-2017.pdf

סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה )למעט סטודנט לתואר שלישי(. לארגון הסטודנטים היציג ... בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי. בירושלים. המועצה להשכלה ... כניסת אוכלוסיות שמרניות יותר להשכלה הגבוהה. , המדגישה את הצורך ...

החלטות - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/20.03.18.pdf

20 מרס 2018 ... פרופ' סהרון רוסט. -. החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, או. נ. יברסיטת תל אביב. •. פרופ' אריה ק. נ. טרוביץ. -. המחלקה למדעי המחשב, או. נ. יברסיטת בן גוריון ב. גבנ.

קול קורא - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

קול קורא. תכנית. עידוד. יזמות וחדשנות באקדמיה. באמצעות תמיכה. בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה ... ייחודה של תכנית זו הינה העובדה שמטרתה לשרת, בצורה רוחבית, מספר רב ... עמודים( של המצב הקיים במוסד ערב הגשת ההצעה בכל.

החתימה על העצומה נסתיימה לראשי המפלגות המועמדות ... - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2006/04/coalition.pdf

עו"ד עלי חיידר. , מנכ"ל ... חנין אילן. , גבעתיים, עו"ד .57 ... נסאר עו"ד סאבר ... טייבה, עו"ד .229. שלוש אבישי. , .230. וונטיק בועז. , באר שבע, מורה .231. מצר עמרי ... ד"ר ויזל אמציה ... קופלמן נוגה. , נס ציונה, אחות. 2541 . נפרסטק רחל. , עומר. 2542 . קני עודד. , רמת השרון, תלמיד.

סדר יום מועצה - 12.2.2019 - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/02/12.02.2019.pdf

12 פברואר 2019 ... תואר שני. ללא תזה. ) M.B.A. (. במנהל עסקים. ל. מכללה האקדמית ת"א. -. יפו. )מסמך מס'. 10145 ... שני. (M.H.A). במנהל מערכות בריאות. של אוניברסיטת אריאל בשומרון ... המלצה על הסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה. (M.D.).

אוניברסיטת חיפה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf

ג. הגדרות. בדוחות כספיים אלה. -. ה. אוניברסיטה. -. אוניברסיטת חיפה. חברות. בנות. -. חברות אשר ל ... ורכישות רכוש קבוע עובר לאותו מועד יוכרו כנכס בדוחות הכספיים. .ב. יישום השינוי ...

המועצה להשכלה גבוהה - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/040cd00d-a5d2-4ccc-b4a6-3d9b8d3a2067/305-meonot.pdf

הקריטריונים לאכלוס מעונות איינשטיין. מתבססים על. המרחק. מביתו. של הסטודנט. לאוניברסיטה, ולפיהם. סטודנטים בעלי רכב שאינם נכים יידחו. לעומת זאת. הזכאות למעונות ברושים.

למידע נוסף - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

התותחנים- מפקד סוללה, מג"ד (מפקד גדוד), ולבסוף סגן מפקד אגד ארטילרי בפיקוד. המרכז (במשך כשמונה שנים). בדרגת אל"ם (מ-2004). באמצע שנות התשעים היה בין. מייסדי פורום ...

בנתיב לצמיחה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/10/2012.pdf

חוה קליין – אבישי, אגף תכנון ומדיניות, ריכוז ועריכה: .הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה. סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת סקורפיו עיצוב גרפי: "סקורפיו "88 הפקת דפוס:.

נוסח מאושר - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/940-6-3.2.10%D7%90.pdf

לימוד. מודגש כי התוכנית להכשרת רופאים צבאיי. ם. שבאוניברסיטה העברית לא תמומן על ידי ות"ת. U ... ות"ת תממן לימודי יסוד ביהדות עבור כל הסטודנטים לתואר ראשון ושני. באוניברסיט.

קול קורא חמישי - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-5-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%9

קורס ליבה. -. קורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה. וחינוך. ולעובדי הוראה, במסגרת. הכשרתם והתמקצע. ו. תם. ... )הפקה/הסבה(. קורס. דיגיטלי בפורמט. MOOC. ) Massive Open Online Course. (. למידה מרחוק וקורסים ... למלא. ולהשלים. ) מצ. " ב גם בפורמט אקסל.

יציאה בשאלה: סיכון, סיכוי ומדיניות חברתית - עמותת יוצאים לשינוי

https://www.leshinuy.org/wp-content/uploads/2018/12/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D

שקרים קטנים ואיך השקרים הקטנים מצטברים. לשקרים גדולים יותר. דברים שניסיתי לא. לחשוב עליהם התחילו להתחבר״ )חסיד סלונים(. ״עזבתי את סמינר גור והלכתי לסמינר. החדש, פגשתי ...

שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים - עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/09/karkaot_medina21_9_2011.pdf

בראשם מינהל מקרקע ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ... שיווק קרקעות מתבצע על ידי מינהל מקרקעי ישראל ... ולפעול לקידום שיטת מכרזים מתאימה ליישובים בחברה הערבית ... בנצרת . 8. ראו מסמך מדיניות של סיכוי בנושא זה. : ". סוגיות ברישום מקרקעין בחברה הערבית בישראל.

הזכות להשכלה גבוהה בישראל - מרכז אדוה

https://adva.org/wp-content/uploads/2014/09/highereducationrights.pdf

תכנית לשיפור הנגישות עבור סטודנטים ערבים .ג ... בשל העדר חקיקה יכול היה בית המשפט העליון ... האם ל. העניק תארים. ;. דמיון רב בין. תכניות הלימוד בשלוחה הישראלית ובין תוכניות ... אבטלה. ,. ביקוש להסבה מקצועית וריבוי של בוגרים. שאינם עוסקים בתחום . במבט לאחור ניתן ...

מערכת ההשכלה הגבוהה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/05/vatat-21.pdf

האוניברסיטה הפתוחה — "אפיקי מעבר". התכנית, הנקראת "אפיקי מעבר", מאפשרת לכל. צעיר וצעירה להיות מועמדים ... השלמה לתואר סיעוד( ותכניות למסלולים. חדשים נוספים הוגשו ...

ו ד עסקים וחשבונאות מנהל בתח - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95.pdf

תכניות לחרדים במנהל עסקים. 1. ד. ו". ח הוועדה להערכת איכות. במסגרות החרדיות. בתחום. מנהל. עסקים וחשבונאות. הקריה. האקדמית אונו. קמפוס. אור יהודה וקמפוס ירושלים. נ. יסן,.

טיוטא ראשנה לפרוטוקול ותת - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/10/1084-8-12.6.19-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-signed.pdf

גב' חוה קליין. -. ממונה בכירה תחום תכנון ומידע. עו"ד נדב שמיר. –. סגן היועצת המשפ. טית. גב. ' מוניקה שמילוביץ. –. ממונה. תחום מדעי החברה ורב תחומי,. האגף האקדמי. גב' מיכל אופיר.

ישיבת ותת מה- 23.12.19 טיוטה ראשונה - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/02/1091-3-23.12.19-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-signed.pdf

29 ינואר 2020 ... סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג. גב' חווה קליין. –. מ"מ סמנכ"ל תכנון. גב נמרה גורן. –. יועצת בכירה ליו"ר ות"ת. השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם: ד"ר מרק ...

edX.org 2017 לפלטפורמה העולמית - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D

לפי ההסכם היא קורס מקוון הפתוח להמונים, אשר מוצע וזמין לכל הלומדים המעוניינים. בכך ללא תשלום ... טמפלייט תקציבי אשר יש למלא ולהשלים )מצ"ב גם בפורמט אקסל. (. (. ד: מוס. ה.

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' (502) 67

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-67-502-26.7.11.pdf

פרופ' תמר אלכסנדר (חברת מל"ג. ) התקיימה הצבעה: בעד. –. 11. אין מתנגדים. אין נמנעים. ההחלטה התקבלה פה אחד. פ. רופ'. תמר אלכסנדר ... תשע"ו, המאושר בימים. אלה ע"י ות"ת ...

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' (503) 68

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-70-505-29.11.11.pdf

הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ... במנהל עסקים, דהיינו, עד סוף ... המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. –.

רשימת מוסדות אוגוסט 2016 - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2013/01/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2016.pdf

9 אוגוסט 2016 ... עם ובלי תזה בעיצוב אופנה; טקסטיל; תכשיטים ואביזרים. •. מוסמך במדעים ... המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )קמפוסים בבאר שבע ואשדוד(. ת.ד. 45. , באר.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.