אלתרמן בנוסח ארגוב : הטטרמטר הסנדלרי

לפתוח את השיר בקדמה ארוכה ומורכבת. ,. כמו בהסדרה הזוגית הראשונית . עם זאת הוא. נוקט משקל משולש. ,. כמו בהסדרה הדקלומית דלעיל. ב. דרך הלחנתו נמנע ארגוב מלהיצמד ...

אלתרמן בנוסח ארגוב : הטטרמטר הסנדלרי - Related Documents

אלתרמן בנוסח ארגוב : הטטרמטר הסנדלרי

https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad05/he/Tetra-w.pdf

לפתוח את השיר בקדמה ארוכה ומורכבת. ,. כמו בהסדרה הזוגית הראשונית . עם זאת הוא. נוקט משקל משולש. ,. כמו בהסדרה הדקלומית דלעיל. ב. דרך הלחנתו נמנע ארגוב מלהיצמד ...

עוזי שביט '- שירי מכות מצרים ' אלתרמן ו - שירה מול ... - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=fzeOXksxiVQ%3D&tabid=65&mid=455

1939. אף שלא כיבוש צ. ' כוסלובקיה ולא נפילת מדריד. אינם מוזכרים בו במישרין. (. אלתרמן. 1975 ,32. ).38. 2. 1. בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה. ,. בתגובה לפלישה לפולין. ב,.

פירומניה ספרותית מקורותיו וגלגוליו בשירת אלתרמן : מוטיב ... - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=xikaKeBesuI%3D&tabid=65&mid=455

עשב ולשוב ולהיעשות רחבה כביצה . האש היא בעל. -. חיים ואינה. בעל. -. חיים. ,. אין לה רגליים ואין לה גוף. ,. והיא מקדימה במרוצתה את הדישונים. ;. אין לה כנפיים והיא. מעופפת בעננים ... עם קהה וכבד נתערבו. ואין קטע. /. חושך. אש. ). "80 ( ... בקול גדול קורא. / ,. שיש לאן לשוב.

פ;quot&א סופית וחיריק קטן אלתרמן לילדים שירי ב הבדלים ... - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=rI74WayiPCg%3D&tabid=65&mid=455

מוצ'ניק. )תשס"ב( סוקרת בהרחבה את מחקריו של פארסונס ושל חוקרים אחרים )שם: 20. ( שהגדירו ... הספרות כתבה מוצ'ניק על לשונה של. יהודית קציר ... ניים והרטוריים. המשמשים אותו ...

ביאליק ואחד־העם, אלתרמן ובן־גוריון המשורר והמנהיג - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=YUags2LGQJo%3D&tabid=65&mid=455

הקרע הטרגי: ביאליק כמשורר פוליטי; השבר בעולמו של אלתרמן: מ. כוכבים בחוץ. אל. מכות מצרים והטור ... דמדומי החמה" ו"לבדי", בהם העמיד לשון מורכבת וסיטואציות. דרמטיות מן המעלה ...

מפתח תקווה עד חדרה – אלתרמן והמושבות - נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=RsU4pXrEcj8%3D&tabid=65&mid=455

כתב אלתרמן את אחד משיריו הנודעים. באותה עת. ",. שיר געגועים. ". 4. השיר מתחיל בשורות. ,. שהושרו אז על כל לשון. : נֹאָ. כִ. י לִ. תִּבַּ. י מתעלפת. זָבְּ. כרי את עצי הברושים.

אלתרמן במחלוקת ההיסטורית על תפקיד היודנראט - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=zUMGJqBoL_o%3D&tabid=65&mid=455

הפרטיזן והמשורר אבא קובנר הגדיר את מהותה של ההתנגדות ... תיאר קובנר במילותיו של אלתרמן. ,. מתוך ... ויטקה. ,. אשתו. ,. ששמעה שם את דבריו. ,. הבהירה אח. " כ שבאמצעות הביטוי.

מבודלר ועד אלתרמן - לילות פריז בקיץ - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=OdR2bqGGV7k%3D&tabid=65&mid=455

תחושה של עמימות אֶבוקטיבית . גם אם נוצרים בטקסט מבנים תחביריים אליפ. טיים או. בלתי. -. מובנים. ,. בא הפיצוי באמצעות מלים סוגסטיביות היוצרות אווירה ובאמצעות איכות. מוסיקלית.

שירת אלתרמן ב ערבי- הסכסוך היהודי - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=yNocMkOS3V8%3D&tabid=65&mid=455

הלך בוהמייני ומשורר לאומי גם יחד, איש נטול מחויבות ואיש המחויבות, ... סין" (שם: 107. ), "משפט הגאֻלה" (שם: ), 111. "יום המיליון" (שם: 120. ), "על הסף" (שם: 125. ) ... בהרי יהודה. ,. מתוך. ספרו של. זאב וילנאי. אגדות ארץ ישראל. שיצא. בלונדון ב. -1929 ) ... עיצוב נרטיבי, אגדי ופיגורטיבי למיתוס כיבוש השממה, אחד המיתוסים ... חוֹמַ ת נָקָ ם שָׁ קוּף שֶׁ א יָזוּעַ.

חרוז ומשמעות בשירת אלתרמן - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=cFA1eqNLyGU%3D&tabid=65&mid=455

מופסקים אך עשירים. חרוזים חדשניים אלו מובלטים על רקע השימוש, במקביל, ... אבחנתו של אלתרמן. עצמו בין שני טיפוסי החריזה בשיר "הבקתה" :"'שָׁ לֵם כִּ שְׁ בוּעָ ה' הוא חריזה של.

נתן אלתרמן בימי פרשת לבון - אתר נתן אלתרמן

http://alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=opBKo803WlY%3D&tabid=65&mid=455

עמדתו של אלתרמן בשלב הראשון של הפרשה. –. שזכה לכינוי "עסק הביש". –. באה לידי ביטוי. בשיר הנושא את השם "הדף הפתוח" אותו פי. רסם במסגרת "הטור השביעי" בעיתון. דבר. מיום.

1 תרגול בנוסח מבחן מס' מבנה:

http://www.bagrut3.org.il/upload/edu_shlishit/mahazit2019/worksheets/heb_lashon_quiz_1.pdf

29 פברואר 2016 ... האם אילת תהפוך ללאס וגאס ? מעובד על. -. פי. עומר. דוסטרי. , ". The Marker. ",. 29.02. ... אס. פו. מידע ו. מלא. ו. את הטבלה שלהלן על פי שני הטקסטים. מלא. ו. רק. מידע. רלוונטי. ... קי. ו. מן. הפעלים. המודגשים. במשפטים. -א. ז. פועל. נוסף. מ. הבניין. שציינתם.

פרקי ביוגרפיה - נתן אלתרמן - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=gic_GzIUbqc%3D&tabid=65&mid=455

עוד מועד לחזון הגמלים. , ". יצורי המדבר המוליכים זיפזיף לבנות את ... עץ מוליכות. אל דירת הזקנה. ". אך דרכו רגלינו עליהן וכל הבית התחיל מתאנח. ,. כאילו פגענו במקום. -. תור. פה שלו.

הרהורים על שירת אלתרמן - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=en-XjeE1bmo%3D&tabid=65&mid=455

'העורב. ' של אדגר אלן פו. התפעלות זו כרוכה ברתיעה אינסטינקטיבית. מפני השיר. הבלתי. ־. שקול. , שכדי לבחון את ערכיו המוסיקאליים חייב אדם להיות בעל אוזן רגישה הרבה יותר. לא כל.

הביניים בימ-י המקרא בנוסח עברית שירה

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

ציפיותיהם. היתה לא. בימיהם. הלך אילו זו. אלא שירה. משורר. בדרכים. שונים. מאלה,. דבריו. היו ... שבדי. נסלהף. צאן. שרועיה. הררגים. בה. צריכה. ישועה. מן לא. האויבים. בלבד. רמה 96.

פרק 13-5: הסכם קיבוצי בנוסח משולב; דירוג המח"ר - אקדמאים במדעי החברה וה

http://www.glima.info/13-5.pdf

טבלת שכר, תוספות שכר, ומענקים -. 8. הסכם מיום 4.11.99. 8ב. 5ג. תוספת שכר 2009. 5ד. קרימינולוגים קליניים עובדי מדינה -. 8ה. תוספת שכר 2009. 5ה. מענק חד פעמי 2016 - מח"ר ...

פרק שני " פתאומית לעד " אלתרמן ואמנות הפראדוקס - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=fYF6KrYPDqY%3D&tabid=65&mid=455

מכושפת. " הזו אלא דרך ייחודית ובלתי. ־. שכיחה לתיאורה של. עיר ריאלית ורגילה בשעת לילה מאוחרת. ,. שעה שהחלונות המוארים באור חשמל זהוב כבים בהדרגה. לקראת שעת התרדמה.

ביצירת אלתרמן " האוקסימורוני אשכול "ה - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=OCT_AZGQyMw%3D&tabid=65&mid=455

המטפחת עם שיעולו של הרקיע הלח והקר יוצרת אוקסימורון ... אוקסימורון אחד מני רבים המבריחה את התיאור הזה כבריח ויוצרת אשכול ... את פירוש שמו של מונדריש בצרפתית. (".

רגע אחד שקט בבקשה: נתן זך מול נתן אלתרמן - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=RdLR1-vgHG8%3D&tabid=65&mid=455

אברהם ב' יהושע, 'ספרות דור המדינה: תעודת זהות', ... שטיינברג; במקום המודרניזם המז'ורי של שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג. הבליט ... דווקא לשלונסקי, אלתרמן, לאה גולדברג ורטוש.

אלתרמן והבריטים - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=RIPfIhyanNg%3D&tabid=65&mid=455

וכך אומר החייל טום במילותיו של אלתרמן. : בבריטניה שלי. יש עוד כבוד אנגלי ! אבל רק בדאונינג סטריט. הוא מחוק מן התפריט ! בחנם. ,. ללא מחיר. ,. הם כיום ותרו עליו. –. מיסטר צ. ' מברלֵ.

ירח - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=Hs9NS61FrQ0%3D&tabid=65&mid=455

דישראל אפתח פומי למללא רברבן על בעלי דבבי ארי חדיתי בפורקנך. : )ב(. סנחריב מלך אשור יובס. -. ויהודה תינצל . על סנחריב מלכא דאתוב אתנביאת ואמרת. עתיד דיקום הוא וכל חילותיה ...

נתן אלתרמן

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/phe_sofit.pdf

בשפה, מוצעים להלן רכיבים או שלבים שחשוב לכלול במפגש עם ... כגון: "הגדי מן ההגדה" ,"הופעת הלצים" ,"זה היה. בחנוכה". נספח. 4. מעשה בפ"א. סופית. הברווזון. המכוער. סבתא. סורגת.

1 המת והרעיה - אתר נתן אלתרמן

http://alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=Jq6VyHM9OO0%3D&tabid=65&mid=455

שירי מחזור זה, שנתפסו בשעתם ועדיין הם מוחזקים לרבים כמפעל פיוטי, המבטא את חריגתו של ... אחר אסור לך, אשת, / אהבה לתת, / בניב נדרך את מאורסת / רק לי, למת'. וכו'(. ... ויסודית במתנות החרות', כדברי האח החמישי משיר 'עשרה אחים', ואם 'סופי הדרכים המה רק געגוע', כפי ...

בסחרחורת - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=RVbYMbCWRx4%3D&tabid=98&mid=461

החול והביטון, כחנניה מישאל ועזריה בכבשן ... כלבים משלחים לשון וצדים בלי משים זבובים ... לא יפחיתו מן החום אפילו מעלה אחת, וכי יש רק תרופה יחידה כנגדו והיא: לזכור. 1 ... די, סבתא... שמעתי זאת שלשום ולשמוע שנית אינני. מחויב. הגמרת בנפשך לתת את הכסף או לא?

אלתרמן כשמרן

https://hashiloach.org.il/wp-content/uploads/2017/11/d790d79cd7aad7a8d79ed79f.pdf

שה למצוא שוחר תרבות בארצנו שלא ימנה את נתן אלתרמן בין שניים־ק. שלושה המשוררים הישראלים ... ליצירתו של אלתרמן: המשך,. חיקוי, פיתוח, פרודיה, חתירה־נגד, מאבק, קעקוע, געגוע. ... שירים דבר בעיתון הטור השביעי ובעיקר, לאחר מכן, במדורו הארץ בעיתון. שבשנות הארבעים ...

הסנדק - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=oRCuhlCVW6Q%3D&tabid=65&mid=455

עם הפילוג שנוצר בין עורכיו אליעזר. שטיינמן ואברהם שלונסקי. ,. הבין שלונסקי שחשוב לגבש חבורה מלוכדת של סופרים. מודרניסטים שיסתופפו סביב. כתובים. וסביב עורכיו . לשם כך השתדל ...

הפתאומיות לעד - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=-zWwRuBMmUU%3D&tabid=65&mid=455

העיר עצמה עוטה קסם מחודש הודות לשמים העולים ... ירח. ' מתואר הע. ץ עמוס הפרי כאשה ענודת עגילים . ז. יקה זו מסבירה היטב את השימוש ... לאור ההקבלה שבין הדובר לבין המתכות.

עיניים - נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=M5exhxDik-g%3D&tabid=65&mid=455

פי־. ־. רוב לפני. הקורא לשון ציורית חדשה ומקורית ... גם תופעה זו של התנזרות יחסית מניצול לשון המקורות ואוצרות העבר היא תופעה ... פיגורטיבית של אלתרמן שרירות ותקפות גם לגבי.

מגש הכסף - נתן אלתרמן

http://alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=Du76B9Fk-RU%3D&tabid=65&mid=455

"בתור אזרחים", אמר מבקר הספרות אברהם קריב בוועידת אגודת. הסו ... אדם תשוב" מאת יהודה עמיחי, ובולט במיוחד שירו של אברהם חלפי: "תחילה. בוכים" )הופיע ברבע מבתי. הספר(.

הקרבן והברית - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=wN8tyi0WAoo%3D&tabid=65&mid=455

שכן בחלקו הראשון של השיר יוצא המשורר למסע אל. מחוז. -. האושר. (. בשבילו. ) ... מיכל. –. שהפגישה האידילית בינהם תיתכן רק כששניהם ישכנו בין רגבי עפר . ואולם הבחירה היא. ,. כאמור.

הגורל במעגל - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=clz1GfDlqoY%3D&tabid=65&mid=455

בלדות בעלות ניחוח מערבי כדוגמת "ניגון ... בלדות ישנות ושירי זמר של אנגליה וסקוטלנד ... ספרותית. נטישת י. לדים, מכירתם, שעבודם והתאכזרות אליהם היו אף הם תופעות חברתיות.

זיק בינה אחרון - נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=N98RgomMlLs%3D&tabid=65&mid=455

תשבץ. ',. תוכנית מס. 18'. של תיאטרון לי לה לו . בכורה. : 2.11.1950 . מופיע בפז. ב " .177. 26 ... תכסיס רטורי שכיח בחיינו הציבוריים והתקשורתיים הוא הכתרת העמדה שהדובר מצדד.

ישמור האל את הגווילים - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=dVTVT5IUIWg%3D&tabid=65&mid=455

45-75. ,. בשירת אלתרמן החרגול מחקה את הלוליין. ולומד ממנו. לנתר ולקפץ. ,. כמתואר במחזור. " שלושה שירי גוזמאות. " שבקובץ. עיר היונה . 3. בראשות פרופ. ' חגית הלפרין ובסיועה של ...

אל תתנו להם רובים - נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=8hcKedcJZHM%3D&tabid=65&mid=455

כנראה ברכה חבס. ,. התיאור הבא. : מה מגוחך ועלוב היה כל זה ! מגוחך עד לכאב צ. י. לצלו במסיבה זו תחנוני הקריינית. : ". אל. תתנו. להם רובים. "... שיר זה. ,. אשר לא תיתכן עוד מסיבת ...

nevo.indd - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=JUAOEaqx6EM%3D&tabid=65&mid=455

מראי המקום לשיריו העיתונאיים של אלתרמן המופיעים במאמר זה מפנים כולם אל המהדורה. של כל שירתו ... של מילה או משפט, ובין ההוראה – האובייקט החיצוני שעליו הם מצביעים (מקור האבחנה. בפילוסופיית הלשון ... וְאֵין פֶּלֶא אַחַי, אִם גַם גֶרִינְג הָעָב בַּלַיְלָה מֵקִיץ וּמַרְגִישׁ, הַגִּלְבָּב,/ כְּאִלוּ. תוֹלִים אוֹתוֹ ... 1941 ) ומלגלג על חלום המזרח של הגרמנים.

גדודי האש : מחקר - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=M1ANhj5Tv_k%3D&tabid=65&mid=455

2 פברואר 1990 ... מאחורי ההר. ,. בוערת הטחנה ! מי שכבר הריח רבות. את התרנגול האדום מ. רחו. ק ובקיסם הצלב הקדוש חָטא בהשבעת הלהט. ,. אבוי ! מִ קורות הגג מגחך לך האו.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.