ווארשא - Beurei Hatefila Institute

נמצא כי. בהפלה אחה עם הצכור כהקגה נוהנץ לו שכר ז״ן. ברטה. ובהסלה פרביח שאין שליח צטר מחדר. ההפלה לפיכך הקט ... ומזה הפעם גס ק צריך להפסיק בין אשר אנט. מצוה אחכם ... עשרה ברכוה כלם אלא בארבע ברטה בלכד. והן ... פכע כמקום פכע ויותר קפה לרכ נטרוגאי פאמר.

ווארשא - Beurei Hatefila Institute - Related Documents

ווארשא - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Avudrohom.pdf

נמצא כי. בהפלה אחה עם הצכור כהקגה נוהנץ לו שכר ז״ן. ברטה. ובהסלה פרביח שאין שליח צטר מחדר. ההפלה לפיכך הקט ... ומזה הפעם גס ק צריך להפסיק בין אשר אנט. מצוה אחכם ... עשרה ברכוה כלם אלא בארבע ברטה בלכד. והן ... פכע כמקום פכע ויותר קפה לרכ נטרוגאי פאמר.

3 ףתן ח9^ד - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Yesodos_Ha_Tefila.pdf

שמואל הנביא ודוד המלך — עוד לפני בנין בית ... דרושה כפרה לכל עם ישראל, שחיים היום יחד עם אלה שיצאו ממצרים וכבד מתו". (דאה במדוד ״קדיש״). ... מענין, שב״גניזה״ בקהיר נתגלו ספרי משנה עתיקים בטעמים.7 0 יותר ... 2 0 שאין בית הכנסת, אין תלמיד חכם רשאי לגור בו״ ... 0 גזכר ״כזיב״ גם בצפון הארץ בנפת עכו ... ובמדרש: ״ואתה ד׳ אבינו אתה, אנחנו התומר ואתה.

ח0ועד;lt&ם ספר - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Sefer_Ha_Moadim-Yomim_Noraim.pdf

.2 4 העם הלד כל אחד לביתו ״לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה״. חוקרים הרבה, ביחוד ... הישר״ וכיוצא בהם, מורה הוראה לנשים בביתיהבגסת ומלמדתן מה להתפלל, אימתי ... וה״ליטוואק״ נהפך לבבו לאהוב את הצדיק ולהאמין בו, ומאז היה נוסע אליו. פעמים מדי שנה ...

תפילה - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Teacher_Guide_Tefila.pdf

א. זיידמן ז״ל / לשון סידור התפילה. 383. לשונות תפילה ועברית חיה. 388. דיוקי לשון בעזרת הסידור. 392 ... (כיתה מכיתות הכופרים) ויעלה בלבו, שהם מזיקים ומועילים בעצמם.... וכן. יתן אל לבו ב״אהבת ... הם נוספו לסידור במאה הט״ז וזכו לקבלת פנים חיובית ביותר בכל. העדות.

ספר זזפהגדים - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Tisha_B_Av.pdf

שוהם: ביום נפול מלכותי, אללי! (415). יהודה קרני: ... וטף — מוחל להם הקדוש ברוד הוא הכל. מנהג עתיק ... בבית, בי משקל זה שלפני המטה אני ממלא מים ומטפטף טיף, טיף! בחצות הלילה ...

סוכות - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Sefer_Ha_Moadim-Succos.pdf

... המורם ומורד בחבלים, ותקרה מצוירת. לה, העשויה קנים ירוקים וכתומים, מסודרים מעשה תשבץ ומגן־דויד באמצע. ... להיות גרגרן הלהוט אחר גרונו? — אומר אני. — הלא אוכל ביום אחד ...

ספר מנהגים - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Minhagei_Ha_Maharam_M_Rottenberg.pdf

טםון בתוך גנזי נסתרות בספריח של בריטיש מתיאום בשם. ״םנהגים של כל השנה״ (כ״י טשנת 1308 לטםה״נ). הקתק כ״י. זה כבר נטצא חחת ידי ואי״ח אוציאו לאור. אות נ׳. ר גיסי׳(רביגו גיסים ...

סליחות - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Sefer_Ha_Moadim-Yomim_Noraim.pdf

נגלית [35] אלוהינו ואלוהי אבותינו, תקע בשופר גדול« מלך עליון« לאל. עורך דין [36] ... באר, נוסח ב׳! יושב על כסאו נוסח פולין, לפי באר [405] המלך, נוסח גרמניה, ... ג) ספד היד החזקה להרמב״ם, מנוקד ומפורש בקיצור תמציתי, דוגמת פירושו ... כיושב בסתר וכר - כקרינת. פני משה ...

סדר התפלות נו־יארק - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/American_Siddur_1826.pdf

אשרי תמימי ךךף * ההולכיכש בתורת יי : בפןד־ן ?!?ד־! נער ארת אךחו * לקמר כדבךף : נבול על *HP*. אחיה ״ ואגמרה ךבךף : דבקה לעפר נפשי י חיני כךברף: הורני j דךך הקיף״ ואצר^ה ...

דברי קהלות - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Minhagei_Tefila_Frankfort.pdf

122 יום ע״א א' כשבח תו1א ה׳ אלול עדיים ע־ה היבש ביט׳ אליל. א. ... בכלל כנעני. הם כפירש״י בשמות כ״ג הנ״ל ״והחתי והכנעני הם א ת סיתון ועוג״. שהיא רפאי׳ ... וכן העתיק תשבץ שם].

תפלת החדש - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Levorno_Siddur.pdf

מור ואהלות בגדיך • נךך וכרכום שממך • צרור המור. בין'שדן ף ־ פאר וכבוד כ^י^ףך^;. תען לשוני שיר בסוד ישרים ־"עת.ישמח ישראל עם. בשערי י אשת נעורים • והיכל תוסר בראש'ההרים.

מחקרים בתודידות התפילה - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Karl_On_Tefila.pdf

השלישית של ברכות המזון, הברכה השניה והשלישית מאלו שלאחד הקריאה. בנביא; ויש מהן, שהן ... בגרונם וחרב פיפיות בידם (הלשון מקוצרת וצ׳ל: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על. משכבותם ...

סדר רב עמרם השלם ח"ב - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Rav_Amrom_Gaon_2.pdf

את מטרת הסמים •. יי' *טום הקטורת הצרי וס^ורן ההלבשה והלבונה משיול. שבעים #מדם מנה מור וקצינה שבולת נךך ןכךכום מש.סל. ישישה עשר ששה ע^ר מנה. הקושט ־שנים £!שר. ןקלופה.

מאסף לעניני חי והוראה - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Yomim_Noraim_Compilation_2.pdf

העור מיד; ומי שאיגו רגיש ביותר, אל ינעל נעלי עור, אפילו ירדו גשמים. אמגם התורה לא גילתה לגו ... עורר והקץ / משוש כל הארץ / וכונן כםאף / בקתת מלוכה. ככתוב בדברי קדשך: יפה ... של ״פורעגות של עכו״ם״, שרשאים להזכיר אותן, כגון ״זכור ה׳ לבני אדום את. יום ירושלים״ (תהלים ...

סדר רב עמרם השלם ח"א - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Rav_Amrom_Gaon_1.pdf

אותם וישאר בידם לזכרון, ומצינו בם׳ שביל אות ייב דרכינו אפרים ס״ל דאף. נזדרז אין להזן ... 1 ״ סדריקדוש״ובי-בי אחיד שסנצןה־יפר מהאגדות ה״ציניית ... רדוד אתה ה׳ אכרה וכשנתן(ח) לשמי •בינה להבחין(ט) ביןיוםנבין לילה: ... אותי, יהדר היא התגלית חנוני ישועות הנפעל,״ לעיגי.

הסדור המפורש כונת הלב השלם - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Ha_Miphorush_Kavanas_Ha_Leiv.pdf

דון ודדםד, [צדכ־ןה] ורדנמים, ןןלינו. ובר כנו אבינו , מ ק ו ם ש ה 3. ו ןןל־ כל־ יעראל ןן כןנך »ן ש כ. , כי באור85פניך ית **ב. באור ב ש ו ו ה 8 4. כלנו כאתד. רורה אליהינו, יאהדונהי יהיומ נ ת רר ...

מאסף לעניני חינוך והוראה - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Yomim_Noraim_Compilation_1.pdf

(יג) וירא והנה איליי. אחר וכר ויעלהו לעולה. (ז־ח) ויאמר יצחק אל ... מתבטא חידוש רעיוני, שאדם גולד בתקופה מםויימת, שרק בה יש לו ייעוד. רוחני־דתי, ואם אינו יודע לבצע אותו, הריהו כאילו ...

מחזור ר"ה-יוה"כ-סוכות - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Goldschmidt_Machzor_Succos.pdf

ותתן לנו יי אלהינו באהבה מועדים לשמחה. ש• החג) בא (כאן את יום ... 2 ובזרע 3 להגישם 7 בארכה חס־ | לשמחה : וחגים לששון הום• 8 ראש השורה: את יום המנוח הזה הופ־. בשבח | אח יום מקרא ... ־י1ם (העזבת הדה ואת יום)י) מועךים לשמחה חגים וזמנים לששיון את 3>ת1ת למנוחהמ. לשמיני עצרת ... (אבר מנוקד כך כל• יחיד לאברים) ע״ש תהל׳ עח, כה ״לחםוימן אבר. כמדבר.

ספר זזמהגדלמ - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Lipinski_Shavuos.pdf

ריח שלל, והוציא מגנזי המקדש ארבע מאות ככר. נחום םלושץ. חג השבועות בהיסטוריה ... ולא ללין עד אור. עד כ״א בניסן. — בשש שעות. ... ואי^ה הוא מפיץ: של ר׳ הךשיל מאיר: ורק אלהיט ?

ספר זזפהגדים - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Tisha_B_Av.pdf

״משיב הרוח״ ונשבה רוח׳ אמר: *מוריד הגשם״ וירדו גשמים. אמר לו: מה מעשיך ז. אמרו לו t מלמד ... ומוריד. כביכול, דמעות ן ואז היה סובב שמאי הלז על מטהו ברחובות הריקים וקורא מתור. בכיה והתעוררות: ״קו־מו ... על התיבה ״נשקד״ מנוקד תלישא ואין לה. כי תנועה, ״על פשעי״ קדמא ...

תפילה - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Teacher_Guide_Tefila.pdf

ר פ ל כותב על מבנה התפילה, כוחה של תפילה, חקר וגישה לתפילה ועל. מקור התפילה. ... לא היה מספר על עליית ההרים וירידת הבקעות בתוך סיפור ניסת המים. ובמאמר מוסגר, אלא אחריו ...

ספר הפרדס - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/HaPardes.pdf

גבינה חמה מבושל[ת] וצלי[יה] בלא הגעלה, (ולנבינה) [ולנבינת] צונן צריך. נעיצת קרקע עשר פעמים: ... בתרא דע[בודה] ז[רה] יג) רוקי דארמאי מגגבן, דכיתנא מיישנן עד י״ב •. חודש וטוהרץ: יד) ...

סדור רש"י - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Rashi.pdf

בשתי ידיו, (ו) אמר ר׳ היננא בר פםא אמר קרא שאו ידיכם קודש וברכו את ה׳. (תהלים קל״ד בי) לנותנו לימין אמר ר׳ חייא בר אבא [א״ר יוחנן ראשונים שאלו. שמאל מהו שתסייע לימין] (ז) אמר ...

מחזור ויטרי - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Machzor_Vitry.pdf

יהודה הכהן תלמיד רבינו גרשם מאור הגולה הנזכר בסמר הדינימ. ... ר׳ שמעון ביר נתנאל משזנא (355) רית חשיב א. ... לה׳ השתחוו שיניים י. ... מיד בא אותו האיש לר׳ עקיבא בחלום. ואמר יהי ...

סדור הגיון לב - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Hegyon_Lev.pdf

יצאו מישלאל:מהכלל ולא ;נפרד וויהט. שמיאל־ ,הקמן נימי י״ו. כרכמ. נתקן . ע'׳י. ואח״כ כשקמו הצדוקים. נ־לכיומ. י-״ס. לין. הצדויןי< אח׳׳ז ונוטף אז כלכה י״טזו ־׳ זאעפ״כ לא « שם• פיאשון י״י!

גאון שבע־ אדר א״ תשליג לה - Beurei Hatefila

http://www.beureihatefila.com/files/Shevat_5733.pdf

14 ד״ד חייט חמיאל: לרעיונה המרכזי של מגילת אסתר. 19 הרב ד״ד י. ... מגילת אסתר — מבתינת עניינה הכולל — ניתן. לחלקד. ... של רבי יהודה חלוי, מנוקד ומפוסק עם מבואות. ומפתחות ...

מ * ם ף לענייני והוראה - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Shabbos_Compilation.pdf

תרומה מיוחדת יש במאמרה של ש׳ קונוטופפקי ״עבודות נוי לשבת״ לשיבת הנו. שא שבת בתכנית ... 35 שמוח כו, ז: מדרש הגדול: ועשו אדץ של עץ והניחו בו לוחות אבנים שהם. מברייתה של ...

דברי קהלות - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Minhagei_Tefila_Frankfort.pdf

פני׳ להוציא שם רע על ת״ת הנכבדים ולהשפילם בעיני העם בלעז —. מקנאתם בהם. ... ופוסק הרמב״ם כבריית' וכרב מתנה שמפרשה, ולאכאמוראי׳. הלל שלא ... וכן העתיק תשבץ שם]. —.

תפלת החדש - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Levorno_Siddur.pdf

הולכין באכסדרה ךךף המערב • היו בוךקין והולכמ. עד שמגיעין למקום כיה עושי חביתיץ• הגיעו אלו. ואלו אמרו שלום הכל שלום • העמידו עושי חביתין. לעשות' חביתין: י מי שזבה לתרום את ...

צלותא דאברהם חלק א - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Tzlosa_D_Avrohom_1.pdf

ברכת כהגים יכול שוב ליישא את כפיו, ... לא ישא את כפיו לא במנעלים, לא בסנדלים ... (לפי נ־שב קפד ב) — ד׳ שמעו פתח ואמר ארחוץ בניקיון כפי וכוי אבל ת״ח רזא דמלה, דהא לית ... בימים הקצרים היה מנהגו לצאת החוצה ולראות אם כבר נצץ האור במזרח, רחץ ידיו ג׳ פעמים,.

מבוא למחזור בני רומא - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Mavoh_Machzor_Roma.pdf

מקרב המחזור הפליא עוד חסדו עמנו בשלוח לנו ספר מבוא למחזור בני רומא אשר. יסד בחכמתו ... הוא גם כן במנהג ספרד [ש38ד1], בערבית יו״הכ, שמע קולי אשר ישמע בקולות. ורומניא ...

סדר רב עמרם השלם ח"ב - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Rav_Amrom_Gaon_2.pdf

בי־ששה ימים עשה.;י את־השמלם ןאת־האךץ וביום השביעי. ליום כפור. כי ביום הזיה .יכפר. עליכם לטהר ... משוס דלא נזכר זאת בגמרא, אלא עיקר סעמא משוס אורחים או משוס העיה שאיי לקדש, ואע״פ. :לא יהי׳ מקוס ... פי' ביום ה׳ של פסח יחול לעולם 5ים קפור •־ ה״צ. פי' ביום ו' של ...

הועתק והוכנס לאינטרנט ע״י חיים תשע״א - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Selichos_Ateres_Paz.pdf

המנהג לקום בכל לילה שעה אחת או שתים קודם אור היום ומסדרים סליחות עד הבקר. םל אחד כפי כחו, ... וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לאחר שנים עשר חדש - אומר ברוך מחיה המתים. וכתב. המהרש״א ... וכמ״ש בספר האשכל(הלכות סוכה דף קעג עמוד ב) שכתב שם וזיל: ואמור בהגדה. רקץ־ שלמה ... המצות של פסח שעושה זאת בטירחה רבה, ובכך הוא מזיע, דד1א תיקון גדול לכפרת ...

י ש ר א ל ע ב ו ד ת התפלות והברכות לכל חשנה מראשיתה ... - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Avodas_Yisroel.pdf

טעה בעיית ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט ובתוך כדי דבור נזכי, אומר ג׳כ המלך ... סופי התפלות והברכות הפרסיות שאומי אותן השיץ בקול יזהר בהם שלא לכסלם, ... וין ערום רחרחן ער ן. ע. 4.

מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ו - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Teacher_Guide_6.pdf

של מגילת רות לקריאה בחג השבועות, משום שהיא מתארת את הגשמת. התורה בכל ... שחודש גיסן הוא מלא לעולם וחודש אייר הוא חסר לעולם, יהיה חג זה בשי־. 95 שמות יט, טז. ... מספר שמעון הצדיק: ״פעם אחת בא בתמימותו ונוגע ללב מענין סיפור. אדם אחד נזיד מן ... ד״ו יעקב רוטשילד/תל־אביב ... ונאמן היה כינורו של דוד וראוי לתפקיד הזה, כי הלוא זו רוח ה׳ אשד. צלחה על ...

מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ה - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Teacher_Guide_5.pdf

וכבר נתמנה פרנס אחר על העם הזה—יהושע. *כי ה,א יעבר ... להוציא הימגה גרוגרות(א), ולפי דברי רבן שמעון בן גמליאל ״מביא אדם את החבית ... האגדה נוצרה בתקופת ההתגגשות בין תרבות יוון לתרבות ... הפילוסוף שהתווכח עם רבן גמליאל דגל בשיטות פילוסופי יוון הקדומים על.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.