ניר אבנון, מבקר העירייה 2015 ץרמ - עיריית קריית אונו

4 מרס 2015 ... מרכז לספורט ובריאות קרית אונו. -. ביקורת מעקב. דוח מבקר העירייה. 10/2014. בנושא : המרכז לספורט ובריאות. -. קריית אונו ... קלינאי תקשורת וטיפולים מיוחדים. .ח.

ניר אבנון, מבקר העירייה 2015 ץרמ - עיריית קריית אונו - Related Documents

ניר אבנון, מבקר העירייה 2015 ץרמ - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/doc1.pdf

4 מרס 2015 ... מרכז לספורט ובריאות קרית אונו. -. ביקורת מעקב. דוח מבקר העירייה. 10/2014. בנושא : המרכז לספורט ובריאות. -. קריית אונו ... קלינאי תקשורת וטיפולים מיוחדים. .ח.

תוכן עניינים 2 דבר מבקר העירייה 1. 4 רישוי עסקים 15/15 ... - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/mevaker_2015.pdf

עד למועד הביקורת. בחודש אוקטובר. 2015. , טרם הועבר לטיפול התובעת. •. קיוסק xxxxx. -. העסק פועל למרות ... שנקר אריה 16. סופר פארם ישראל ... היטלי השבחה. 209. יש לציין כי על פי תיקה האישי של הפקידה, אין לה תואר אקדמי וההשכלה הפורמלית היחידה שעשתה בתחום.

דוח מבקר העירייה 2017 - עיריית קריית שמונה

https://www.k-8.co.il/uploads/n/1541659586.1778.pdf

1 אפריל 2018 ... ניצת הדובדבן - אזור תעשיה דרומי ... לניצת הדובדבן אין אישור כיבוי אש והוא פועל עוד מאז שנת 2012. ללא רישיון בתוקף. ... מצגת הקמת אגף תעשייה עסקים ותיירות( . יש לציין, כי הג ... ע"ג הלוח השבור יש להתקין לוח פלסטי בחתך דומה )גל. 7 ... .7. הביקורת מצאה כי, אין לחברה מבנה ארגוני שאושר על ידי הנהלת החברה ואין לה עץ ארגוני מאושר על ידי ...

דוח מבקר העירייה 2010 לשנת - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1543992660.8641.pdf

24 ינואר 2012 ... בלי או למר משה פרח ... הרב פינטו . ☜. בנק לאומי . ☜. בית הכנסת הספרדי בלוס אנג .לס'. ד"חבל .ש.א ... קיים בקרן ענבל כמו כל ילדי ישראל ... הקמת קיר תומך.

מבקר העירייה דוח 2015 לשנת 2016 מרץ - עיריית ערד

http://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/doh_letoshav/Bikoret/2015/doch_mevaker_2015.pdf

דוח מבקר העירייה. לשנת. 2015. 1. לשכת מבקר העירייה. דוח. מבקר העירייה. לשנת. 2015. מרץ. 2016 ... יש לבחון גיוס יועצים אשר יופעלו בחירום בנושאים בהם נדרשת השלמה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2015 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

3 אפריל 2018 ... דו"ח זה מפרט ביקורת בנושאים מקיפים בהתאם לתכנית הביקורת השנתית: .1. במחלקת רכש ולוגיסטיקה .2 ... מחסנים. ניהול מחסן מרכזי ומחסני חירום עירוניים. ⇐. אינוונטר. רי. שום ומעקב אחר אינוונטר במוסדות העירוניים. ... דה או אי התכנסות הוועדה אינה שוללת.

דוח מבקר העירייה לשנת 2015 - עיריית רחובות

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1478416478.7907.pdf

בצורת קופונים . לפרסים מעוד. ד. ים, התלמיד ... סיוע באכיפת עבירות בתחום התנועה, לרבות עבירות חנייה וגרירת כלי רכב. -. טיפול באכיפת ובהזרמה של ... פעילות יזומה קבועה: סיוע ליד מעברי חצייה של מספר מוסדות חינוך (פירוט להלן). -. פעילות יזומה ... דיבורית מרס. קיימת . )8.

דו;quot&ח מבקר העירייה 2015 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bikoret_mevaker_2015.pdf

דו"ח ביקורת על התנהלותם של מנהל אחזקה נ' בתיכון מקיף נשר וחברת. הניקיון פרח השקד. 77. רקע. 78. ממצאים. 78. סיכום והמלצות. 82. תגובות. 84. דו"ח ביקורת בתיכון מקיף נשר. 85.

אונו קריית לעיריית הרשמי היועצים מאגר 2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/yoatsim2019.pdf

אדריכלות. תכנון. וסביבה. יועץ. מכרזים. ישראל. שריג. שרותי. הנדסה. גרינברג. מאיר. משרד. טכני ... רון. משולמי. מהנדסים. בע. מ" .א. ח. תכנון. וייעוץ. הנדסי. פורמן. שי. תכנון. מבנים. ויעוץ.

כוללנית תוכנית מתאר קריית אונו ל - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/zevet3.pdf

19 אוקטובר 2017 ... קרית אונו. ת כ נ י. ת מ ת א ר. כ ו ל ל נ י ת. תוכנית מתאר. כוללנית. ל. קריית אונו. צוות חשיבה ... של קריית אונו,. ותקבע ... כיום אזורים צרים שבקושי מאפשרים מעבר.

קרית אונו - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/66-2018prot%20.pdf

12 מרס 2018 ... ת אונו. לשכת. מנכ"ל. העירייה. פרוטוקול ישיבת מועצה. מן המניין מס'. 66/18. מיום. שני. ,. כ". ה. ב ... בונים עכשיו, קרסו הולכים לבנות את המתחם. לקחנו. 80. מיליון. ₪.

מפת קריית אונו - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/kono_new_map_2017.pdf

קאנטרי קלאב. חביבה רייק. ברכה פולד ... נחלת נשלסק. חורשת עצי ... יהודה הלו. הרב סעדיה גאון. מועדון מן. בילינסון. שביל יעל. שד' יהודית. שד' אהרון קציר. YEHUDA HA'LEVI.

דוח מבקר העירייה - עיריית לוד

http://www.lod.muni.il/vf/ib_items/3574/DochMevaker2014.pdf

1 יולי 2016 ... ספריה עירונית. -. מועצה ... ים. ציבורי. ים. פתוח. ים. וכו. '. נכסי העירייה מנוהלים ע"י. מחלקת הנכסים בעירייה ... עידוד בעלי בתים לחזק את בתיהם במסגרת תמ"א. 38.

מבקר העירייה - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/the_city/mevaker/2016/mevaker_report2016.pdf

27 נובמבר 2016 ... נכון לחודש פברואר 2017. פקידות. ... לוח שנה, סל חופשות ועוד(. ממאגרי המידע של ... ספרי היא זוכה לתמורה כספית המשולמת ע"י "מפעלי בית עמנואל" כנגד הגשת.

מבקר העירייה - עיריית נתניה

https://www.netanya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFilesSecure/8417%281%29.pdf

1 פברואר 2017 ... 6. ישיבת המועצה. מס'. 84. )שמ. ן המנ. יןי. (. 1.2.2017. פרוטוקול. מר שלמה ישי. -. יו"ר המועצה: נא לעמוד לשירת התקווה, בבקשה. )התקווה(. מר שלמה ישי. -. יו"ר המועצה: ... אומרים לי פעם שנייה ברציפות, אז עוד יותר טוב. מר זוהר יפ. ה: ... אני לא אמרתי לך להוריד. ... ושמא□. מ קר ק עין. 0ז. }״ומ] -יזב. £1ו1זז0־ו 8ז. 1נור. דורית. נבר. רום. ע ר ד. ו ש ח.

דו"ח מבקר העירייה - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mevaker_2007.pdf

24 מרס 2008 ... אירוע פריצה למרכז המוסיקה ... לדעת הביקורת קימים כלי ניהול רבים כדי לפקח על עבודת המחלקה ועובדיה מרחוק לכן ... השיטור קהילתי או לפלאפון קב"ט העירייה. <.

המתנ״ס - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/6-2018.pdf

11 יוני 2018 ... [email protected] : 15 2018. 2018 14 ... 35. 20:30 / 28.6 . : HAMATNAS.CO.IL. 2018. המתנ״ס. הספרייה. העירונית. 23 2018. 20:30 / 26.6.

מ ב ק ר ה ע י ר י י ה 38 דוח מבקר העירייה מספר 20 41 לשנת - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/ProtocolFiles/moaza060116-nis.pdf

1 אוקטובר 2016 ... כתובת המייל של מנהלת המחלקה/רכזת ומתכתבים באמצעי זה. ... )הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניהול קטגוריות, הזנה והפקה של תאריכים ... זאפה, מכון אדלר,.

מבקר העירייה דוח שנתי - עיריית רמלה

http://ramla2014.mpage.co.il/SystemFiles/4126.pdf

17 מאי 2016 ... 2016 וכן במסגרת פיילוט שעורך המשרד לשירותי דת במועצה לשיפור ושדרוג מערכות. המידע במועצות ... סעיף 4.3.4 של תקנת תע"ס 3.14 קובע מגבלות למימון רכישת מקרר: "אין ברשות היחידה. המשפחתית ... שימוש בפעל – סופרמרקט שופרסל דיל . שטח גדול ...

מבקר העירייה 2011 לשנת דוח 'סמ 29 - עיריית באר שבע

http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Documents/doch_mevaker_2011.pdf

4 ינואר 2016 ... כיכר מנחם בגין, ת"ד. 15. , באר. שבע -. 84100. , טלפון ... מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום. סמכויותיו של מבקר העירייה. ... בשיטת "גאנט". או ת. כנית אחרת לזמני.

דוח מבקר העירייה 2011 - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/MunicipalAuditor/Municipalauditor2011.pdf

ב אלון. -. ניהול כספי. וסוגיות באחזקה ומשאבי אנוש. דו. " ח ביקורת. מס. ' 2/2011. מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת ... המכללה העירונית הממוקמת ברחוב קרן היסוד פינת רחוב ויצמן ... ח הומל. ץ להנהיג ביחידת הפיקוח על הבניה בקרה תקופתית יזומה על ביצוע בפועל של. היתרי הבניה.

מבקר העירייה דוח 1021 לשנת - עיריית ערד

https://www.arad.muni.il/fileadmin/user_upload/city_comptroller_report_2012.pdf

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה. הביקורת תחול גם על המועצה הדתית ... לדעת הביקורת חובה על הנהלת כל מחלקה בעירייה לנתח ולזהות מגמות בנושא. המקצועי שהן מופקדות עליו. ... דבקת פאואר פלקס, תרס. יס ק. י. רור וכו'(.

ת אונו יי קר עיריית - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/67-2018prot.pdf

16 אפריל 2018 ... ראש העירייה. מלכה רון. -. חבר המועצה. כהן נפתלי. -. חבר ה. מועצה. כחלון עמי ... המועצה: ליאת ארבל, גיל מיכלס, אתי כהן, איילת דן, יהודה מעיין ואיציק. ציזר. .4.

שנתי וחשבון דין - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/Accountability-of-the-municipality-for-the-year-2016.pdf

קריית אונו. טלפון: 03-5311159. פקס: 03-7956660. דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ... עירוני. 106. מנהל המוקד העירוני. : מר. אלי. שטרן. כתובת. : רח. ' יצחק רבין. 41. טלפון.

דוח לתושב 2017 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/_kono_2017_%20.pdf

ונגישות לבית ספר ע"ש אביגדור ורשה. אישור תכנית צומת סביון לתעסוקה, מסחר, בילוי /. ומגורים וביטול התכנית להקים במקום תחנת. תפעול ומוסכים לרכבת הקלה. יציאה לשיווק הקרקעות ...

מצגת של PowerPoint - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/shefa_2017_ahid.pdf

ברוכים הבאים. לקריית אונו. תחרות. קרייה. יפה לשנת. 2017. Page 2. קריית אונו. •. העיר. קריית אונו ממוקמת על שרידי כפר אונו המקראי. ומוזכרת בספר. דברי. הימים . אונו נבנתה על ידי ...

פברואר 2019 - עיריית קריית אונו

http://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/meydaon1-2-2019.pdf

2 ינואר 2019 ... זאב ז'בוטינסקי. וחיזוי השואה. פרופ' אריה נאור מרצה: עורך המהדורה החדשה של ... של הד.נ.א התרבותי היפני? סרט לצפייה: ב. סונטת טוקיו. מרצה: זאביק רילסקי ב ...

העי ר העולים לכיתה א - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/meydaon-9-10-2018.pdf

10 ספטמבר 2018 ... זאב רילסקי. תרבויות בקולנוע. דני ינאי. מסעות בעולם. יואל שתרוג. מסעות בעולם. יוסי שילוח. מסעות בעולם. משה פויסטרו. מסעות בעולם. נפתלי הילגר. מסעות בעולם.

דוח לתושב 2018 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/kono2018.pdf

קריית אונו נמצאת במקום שני בארץ /. בהתחדשות עירונית ... תעודת בגרות כוללת מתמטיקה 5 יח"ל – 39.8% הגבוה בארץ. ד ... בתחרות זוגות צפוניים של התאחדות הכדורת בישראל - ד.

שלב ב' פברואר 2017 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/phase2.pdf

מזור פירשט אדריכלים. אדר' אירית גיל. גרינשטיין-הר-גיל אדריכלים. גיאוקרטוגרפיה. לשם שפר איכות סביבה. ד"ר עמליה רימלט.'מעשה שימור'. ז.כ. מדידות והנדסה. מורן הנדסת דרכים.

דו;quot&ח מבקר העירייה 2010 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged_mevaker_2010.pdf

עיריית נשר ועל כל המציעים המשתתפים במכרזי העירייה להגיש את הצעותיהם רק. במעטפות אלה לאחר ... בית מסחר של הכט אפרים בכניסה למתחם מגה בנשר. –. על פי התלונה. עסק. זה.

מבקר העירייה דוח שנתי 7102 - עיריית רמלה

https://ramla.muni.il/SystemFiles/6751.pdf

16 ינואר 2019 ... קיימת התחשבנות בסעיף זה בן משרד הרווחה למשרד החינוך . 1.1.1 ... אבן יהודה. 100. 5.9.92. 245.71. לכל אורך מטר מצלעו. הארוכה ביותר. או ... רחוב דוגית. 1. –.

דוח מבקר העירייה לשנת 2017 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2018 ... וריהוט בין שהוא ניתן להזזה ובין שאינו ניתן, חלקי ציוד הבאים במגע עם המזון, מקרר חשמלי ומקפיאים, כלי עבודה, ... שופרסל דיל. ₪ ... באמנת השירות במסגרת "פיילוט".

דו;quot&ח מבקר העירייה 2009 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged_mevaker_2009.pdf

לשנת. 2009. נשר,. אדר/תש". -ע. מרץ. 2010. מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה. ... הביקורת מעירה למתנ"ס שיש לדרוש דיווח נפרד לכל מבנה כדי שניתן יהיה לדעת באופן ברור. איזה ציוד קיים ... במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה. .4 ... ביה"ס ע"ש רבין גן היובל. 2,000. 5 ... על פי כללי אבטחת מידע לכל אדם המשתמש בתוכנה צריכה להיות סיסמא אישית לכניסה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2016 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2017 ... ניהול והפעלה של מגרש חניה למשאיות ולרכבים ו/או עסק למכירה, השכרה. והחכרה של ... לעובדים, טרקטורים, קטנועים של הפיקוח העירוני, משאית רמסע וגרורים ללא מנוע. ... לדוגמא: מכון לתיקון תיבות הילוכים, למכון זה גם יבואן משאיות וולוו שולח את תיבות.

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 - עיריית רחובות

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1434442856.2406.pdf

מרק. בחורף. מיץ. ממותק. בקיץ. התפריט ניתן לשינוי שבועי בערכים תזונתיים שווים ... פירות וירקות חיים יוגשו כשהם רחוצים ויבשים ומוכנים לאכילה. .2 ... גול/קינואה/קוסקוס/תירס/תפו ... כהן מלזין. קנטרוביץ. 211. 336. 254. ה.לר. שד' חן )ב(. 1151. 3.1. 13. 76. עירייה. הרצל. 51.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.