ישראכרט בע;quot&מ והחברות המאוחדות שלה דוח שנתי 2018 בדצמבר 31 ...

31 דצמבר 2018 ... ארגוני, מוצגת לדירקטוריון בכל רבעון, תמונת המצב בחברה בהי. בטי הגנת הסייבר ... לש דמעמ דסמ קנבו לייחה רצוא קנב ,בהי קנבל ,חודה תמיתח דעומל. Participant ...

ישראכרט בע;quot&מ והחברות המאוחדות שלה דוח שנתי 2018 בדצמבר 31 ... - Related Documents

ישראכרט בע;quot&מ והחברות המאוחדות שלה דוח שנתי 2018 בדצמבר 31 ...

https://digital.isracard.co.il/globalassets/isracard/financialreports/120021824.pdf

31 דצמבר 2018 ... ארגוני, מוצגת לדירקטוריון בכל רבעון, תמונת המצב בחברה בהי. בטי הגנת הסייבר ... לש דמעמ דסמ קנבו לייחה רצוא קנב ,בהי קנבל ,חודה תמיתח דעומל. Participant ...

ישראכרט בע"מ והחברות המאוחדות שלה

https://digital.isracard.co.il/globalassets/isracard/financialreports/eng_isra_11.pdf

The Company operates a website at the address: www.isracard.co.il, ... To the best of the knowledge of the Company and of Mr. Y. Bareket, he is ... (1) In June 2010, the Company, jointly with Super Pharm (Israel) Ltd. (“Super Pharm”) and ...

ישראכרט בע;quot&מ והחברות המאוחדות שלה ביניים ות תמצית דוח 2019 ...

https://digital.isracard.co.il/globalassets/isracard/financialreports/120021921.pdf

31 מרס 2019 ... במניות בנק הפועלים, ובכך שאם יבקש הבנק לחלק מניות של ישראכרט כדיבידנד בעין ... 1,234. 422. 1,819. שנבדקו על בסיס קבוצתי. 2,355. 3,127. 231. 492.

לאומי קארד בע;quot&מ לה ש והחברות המאוחדות 2017 דוח שנתי - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/100331724_accessible.pdf

כגון: מועדוני תעופה, פינוקים פלוס, הנחות במעמד החיוב,. PAY BACK. ברכישות. ECOM ... נקבעים זכאות ותנאי האשראי )מסגרת, ריבית, סוג כרטיס(. -. מודל. BS) Behavior ... ת, בין היתר, בדיקת מגבלות פנימיות ברמה יומית, בדיקת מגבלות רגולטוריות,. מעקב. אחר. אינדיקטורים.

מקס איט פיננסים בע;quot&מ והחברות המאוחדות שלה ליום תקופתי דוח ... - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/100331921.pdf

29 מאי 2019 ... ביום. 23. במרס. 2019. שונה. שמה. המשפטי. של. החברה. "מ. לאומי. קארד. בע ... שמטרתן פגיעה בשירותי החברה, גניבת מידע או פגיעה בבסיס הנתונים של החברה.

ההתאחדות לכדורגל בישראל )ע;quot&ר( 2018 בדצמבר 31 דוחות כספיים ליום

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/asifa/2019/money2019.pdf

14 יולי 2019 ... כדורגל . ביום. 9. בפברואר. 2015. קיבלה. ההתאחדות. מקדמה. מאופ. א". בסך. של ... חבילת. חסות. תמורת. נסיעות. לחו. ל". של. עובדי. /. אורחי. ההתאחדות . בשנת.

דו"ח שנתי - 2018 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Corporations/DocLib46/kramim-2018.pdf

31 דצמבר 2018 ... דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דו"חות כספיים אלה. בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו ...

(2019 - 2018) לוח שנתי לשנת ה'תשע;quot&ט

https://calendar.2net.co.il/print/2018-2019/2017_2018_annual_j_calendar.pdf

לוח שנתי לשנת ה'תשע"ט. (2019 - 2018). א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. א. ב. תשרי. ספטמבר -. אוקטובר. א'. 10. ראש.

קבוצת גולף א. ק. בע;quot&מ שנתי דוח 2018 דצמבר ב 31 ליום

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-2018-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98

1 אפריל 2019 ... קבוצת. גולף .א .ק. בע. מ". –. דוח. תקופתי. לשנת. 2018. חלק. א. ': תיאור. עסקי ... מנוס. מלקבוע מועדים לקידום התיק. בחודש ינואר. 2019. הורה בית. המשפט כי קדם.

דו"ח שנתי בדבר פעילות תאגיד מי רמת גן לשנת 2018

https://www.mei-rg.co.il/media/73173/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2018-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf

דרכי התקשרות עם התאגיד: 1. מוקד טלפוני לבירורים, תשלומים ודיווח תקלות 1-800-350-070 (שיחת חינם):. שעות פעילות מענה המוקד: ימים א'-ה' 08:00-20:30. יום ו' 08:00-13:00.

דין וחשבון שנתי עיריית קריית אונו ט "עשתה – 2018 לשנת

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/r2018.pdf

תיכון בן צבי. פעילות המחלקה בשנת. -. 2018. חינוך. -. •. מדריכי מוגנות . •. מנחה חינוכית ... פורום אכיפה מתכנס אחת לחודשים באופן קבוע וכולל את כל הנציגים. העירוניים ... שני נתיבי נס.

דו"ח שנתי 2017 - 2018 קליק כאן - התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות ...

http://www.ittaa.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2017-2018-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94-ilovepdf-compressed.pdf

12 יולי 2018 ... דירקטורים בשיתוף מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן. יש עוד עשייה רבה ... סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ. קרסו רונן ... אמסלם טורס תיירות ונופש בע"מ.

איכות בקטריאלית בחופי רחצה- דו"ח שנתי 2018 - טיוטא - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Documents/SEA_shore_2018.pdf

עמק חפר, השרון. וב. עיר. בת ים. ,. אשר. במרביתן נמצאו תוצאות תקינות בדיגום החוזר. ישוב ... נעורים. עיריית. נתניה. : חוף. קרית. צאנז. חוף. העונות. חוף. אמפי. חוף. הרצל. חוף. סירונית. א.

2018 בדצמבר 6 27.11.18 מיום 9/18 פרוטוקול מליאה השתתפו: איציק ...

https://megido.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-9-18.pdf

6 דצמבר 2018 ... נכחו : אברהם אזולאי, מיכל כהן, יעל ברניר, ברוך שמיר, עו"ד אריאל פישר ... הוחלט לאשר את הארכת תוקפת של חו"ע היטל סלילה וחו"ע שצ"פים עד לעדכון התעריפים.

דוח בקרה תל אביב יפו כללית מחוז 2018 בדצמבר 17 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Bclalit_TLV_17122018.pdf

17 דצמבר 2018 ... מרפאת כללית, מרכז בת ימון, רח' הרב ניסנבאום ... המרפאה הינה מרפאה ראשונית ומרפאת מומחים בתחומים: נשים, עיניים ונוירולוגיה. ... התפתחות הילד קטוביץ ת"א.

מי עכו בע;quot&מ דו;quot&חות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2016 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Corporations/DocLib29/ako-2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... הוצאות אחרות, נטו. 20. 128. 350). רווח לשנה. 3,108. 2,212. D. מוין מחדש. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. לשנה שנסתיימה ביום.

) "ר ע) עמותת נאות יובלים דוחות כספיים 2017 בדצמבר 31 ליום

https://www.amutotmegurim.co.il/uploads/n/1545822862.4052.pdf

31 דצמבר 2017 ... ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת נאות יובלים. ע). ר". ( ). להלן. "-. העמותה. "(. לימים. 31. בדצמבר. 2017. -ו. 2016. ,. את הדוחות על הפעילות והשינויים ...

"מ החברה לישראל בע דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 2003 בדצמבר 31

http://ir.israelcorp.com/static-files/bd36f16a-f02d-49b8-8e35-78d8baa4b21c

31 דצמבר 2003 ... Service Costs. ) שוטפות ... טארי סרוויס פולסקה ספ .ז. .או. ,או. פולין ... שם. : משה וידמן. 1(. )א. מס. ת' .ז. 690875. ;. )1( .ו. תאריך. לי. דה. : 19/12/1943. ;. )2( ...

2018 דוח פעילות שנתי - בית השנטי

https://shanti.org.il/wp-content/uploads/2019/04/2018-year.pdf

כפר הנוער בית השנטי במדבר. נגרות ועבודות עץ,. מתכת, חשמל ... שנטי במדבר ). 200. מ"ר(. 420,000. $. •. בניית. בית מלאכה. במרכז היצירה. כפר הנוער. בית ה. שנטי ). 200. מ"ר(.

דין וחשבון שנתי 2018 – 2017

https://kanweb.blob.core.windows.net/download/files/%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202017%20-%202018_4.pdf

אפליקציית כאן OD. האפליקציה שמרכזת את כל תוכן האודיו שלנו ומנגישה אותו. בגרסה ראשונית שעלתה במרץ 2017 )טרם עליית התאגיד לאוויר( היא כללה ערוצי רדיו. דיגיטליים ורצועות ...

בנק הפועלים, דין וחשבון שנתי לשנת 2018

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/q4%202018/120011824_access.pdf

1 ינואר 2020 ... דוח הדירקטוריון וההנהלה. ליום 31 בדצמבר 2018. 23. בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו. )1(טבלה 2-4: נתונים עיקריים בדבר הכנסות והוצאות ריבית.

חקלאות 2018 – סיכום שנתי ועיקרי התפתחות

https://www.iff.co.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-3-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-2018-%D7%9E%D7%90%D7%99

אילנה דרור. יוני. 2019. כל הנתונים במצגת נלקחו מהלשכה. המרכזית לסטטיסטיקה אלא אם נכתב ... צריכה לנפש. : ק. " ג לנפש הדרים לשנה. 22. הערה כללית. : משרד החקלאות אינו.

2018 יוני לכבוד לקוחות המשרד ,נ"גא )"קוחה"( 2018 - חוק לצמצום השימוש ב

https://hoa.co.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2018-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7

עו"ד. Advocate. Inbar Mackin,. אסף שטרן. , עו"ד. (MBA). Advocate. Assaf Stern, ... יוני. 2018. לכבוד. לקוחות המשרד. אג"נ,. הנדון: חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח. -. 2018.

מבקר העירייה 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2018.pdf

שם אימץ בית המשפט העליון את עמדת היועמ"ש לממשלה ולמעשה עיגן כהלכה ... יש לציין כי על מנת לאתר קריאות בהערכה במערכת טרקלין חשמל יש לפתוח את החשבונות עצמם.

נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח שנתי 2018 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Report2018.pdf

בתלונה אחרת הלין מתלונן על כך שבמהלך דיון הפציר השופט בתובעים "תגישו,. תגישו את ... את המתלונן. לדברי השופט, מדובר בביטוי שאינו אלא מילה נרדפת לחוסר רלוונטיות ואם.

של דין וחשבון שנתי משטרת ישראל 2018 לשנת על פי חוק חופש תקנות ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/police_annual_report_under_the_freedom_of_information_law_2018/he/annual_report_under_the_freedom_of_information_law_2018.pdf

10 יוני 2019 ... שכונה ט', באר שבע. טלפון: 08-6464581. פקס: 08-9781450. ידואר אלקטרונ. [email protected] קצין תלונות ציבור של מרחב אילת. : משטרת ישראל.

דוח שנתי 2018-2019 - התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

https://www.ittaa.org.il/annual-report-18-19/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=69ba2b3235c08aaf2507ecb9a2b57ce4

20 יולי 2019 ... סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ. קרסו רונן. סגן יו"ר ... אמסלם טורס תיירות ונופש בע"מ. ברגמן אלי ... נמל התעופה בתמנע ע"ש אילן ואסף רמון ז"ל,. נ. פתח לפעילות. ב.

ועדה ציבורית לסל הבריאות 2007( בדצמבר 9 " ז ט בכסלו ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HSB2008/Documents/p09122007.pdf

9 דצמבר 2019 ... בי אייס או שלא יכולים לקבל מעכבי אייס על רקע תופעות לוואי ... נוביטרופן ... הנה כי הוא. כותב ב. - nice. שאם אלידרליז אוקסיבוטינין is not well tolerated.

וממונה מבקר העיריה תלונות ציבור 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-

30 אפריל 2019 ... "הופק ע"י תוכנת "פוקוס. אחוז. פתוחות. אחוז. סגורות. סה"כ ... רכב/נגרר/אופניים נטושים. 0.00%. 100.00%. 0. 22. 22. 0 ... לוח מודעות. 0.00%. 100.00%. 0. 544.

ניטור יעלים בנווה עין גדי )2018–2001(: כינון מפקד שנתי, בחינת תוצאותיו והער

https://www.adssc.org/wp-content/uploads/2019/03/journal11-2.pdf

ספירה מדגמית )sample count(, וכן תנאיה ומגבלותיה אינן שונות. מהנדרש במפקד שלם. ההבדל הוא רק בשטח קטן יותר, כאשר בחירת. יחידת שטח מייצגת לביצוע ספירה מדגמית היא ...

דו"ח פעילות שנתי - שנת המשפט תשע"ו - 1.9.2015 עד 31.8 ... - לשכת עורכי הדין

http://www.israelbar.org.il/magazine/activity_report_2016/files/assets/common/downloads/Information%20and%20Activities%20Booklet.pdf

31 ינואר 2018 ... רציף על אירועי הלשכה ועדכונים נוספים, השתלמויות, שביתות, הדרכות. דרך ... 23.12.15. פגישת גישור עו"ד עמרי אלירז. 11.4.16. פגישת גישור עו"ד עמרי אלירז.

דוח שנתי של קופת הגמל 2010 לשנת " נדבכים פסגות "

https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/Lists/ProductForms/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99/2010/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_122010_989.pdf

1 ינואר 2014 ... פסגות נדבכים. דוח הדירקטוריון לשנת. 2010. 2 .א. מאפיינים כלליים של קופת הגמל. : .1. תאור כללי. פסגות. נדבכים. להלן(. : ". הקופה. "או ". קופת גמל. ") הינה קופת ...

דו"ח פעילות שנתי - שנת המשפט תשע"ז - 1.9.2016 עד ... - לשכת עורכי הדין

http://www.israelbar.org.il/magazine/activity_report_2017/files/assets/common/downloads/Information%20and%20Activities%20Booklet.pdf

25 פברואר 2018 ... לשכת עורכי הדין. בישראל. -מ. 1. בספטמבר. 2016. עד. 31. אוגוסט. 2017. )שנת המשפט תש. "ע. (ז ... בייפוי כוח נוטריוני למייצגים שאינם עו"ד;. אימות מס. מך בשפה ...

ע;quot&ש אלגה צגלה מערך הקליניקות המשפטיות ז "עשת - שנתי סיכום פעילות

https://law.m.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA

קליניקה. לזכויות אדם. כללי. במהלך השנה למדו בתכנית. 22. סטודנטים שהונחו על. -. ידי פרופ' ... תביעה נוספת הוגשה השנה בשם תובעת ערבייה שפנתה למשרד תיווך לשכירת דירה בירושלים. לאחר שהתובעת ... שם הגדולים(; בניית דיור להשכרה לטווח ארוך )במתחם הבעש"ט(;.

שי שנתי נסיעות לחו;quot&ל מבצעים ופרסים - איפ"א

http://ipa-israel.org.il/pdf/30b0b0d4.pdf

3 מרס 2009 ... הבית שלנו באינטרנט ואף פורסמה חוברת, העומדת לרשות כל דורש ובכל ביטאון יש ... בישיבת הנשיאות האחרונה כיבדנו את ישראל שי, יושב ראש סניף גמלאי בת ... משלחות איפ"א יוצאות לחו"ל בשנת 2009. המדינה. תאריך הגעה. תאריך עזיבה ... אנו בפתחה של שנת עבודה חדשה, ברצוני לנצל הזדמנות זו להודות ... הערב הופק בעזרתם האדיבה של עמותת.

quot&ח יום ,ד"סב 2018 יוני 18 2010-193 29/5/2018 - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/Administration/forms/gizbarut/2010-193.pdf

18 יוני 2018 ... .1. בקשה לשהייה בשבתון. אושר לך שבתון, מצ"ב בקשה ע"ג טופס ש. 1. / אותה יש למסור למדור תשלומים, ע. ד. 60. יום לפני היציאה לשבתון. .2. תשלומי מענק שבתון.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.