1 - מזכירות הממשלה . 14.07.2002 של הממשלה מיום ... - משרד ראש הממשלה

14 יולי 2002 ... לצרף את היישובים גיתה ולפידות לאזור עדיפות. לאומית א ... מצפה רמון. מפעלים אזוריים חבל מעון. מפעלים אזוריים ערבה דרומית. שלהב. ) מרכז ספיר. (. נע.

1 - מזכירות הממשלה . 14.07.2002 של הממשלה מיום ... - משרד ראש הממשלה - Related Documents

1 - מזכירות הממשלה . 14.07.2002 של הממשלה מיום ... - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Documents/des2228.pdf

14 יולי 2002 ... לצרף את היישובים גיתה ולפידות לאזור עדיפות. לאומית א ... מצפה רמון. מפעלים אזוריים חבל מעון. מפעלים אזוריים ערבה דרומית. שלהב. ) מרכז ספיר. (. נע.

77_8 משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה

http://www.archives.gov.il/wp-content/uploads/2018/07/77_8.pdf

2044. 29. 1076. פיתוח חברת פיתוח ומחקר תעשיית יהלומים בע"מ. 1976. 1981. א. 2044. 30. 1077. מרכז למחקר תעשייתי. 1976. 1981. א. 2044. 31. 1078. חברת אילתם. 1976.

הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/book_A62.PDF

1 מאי 2012 ... שעות. החר א. צהריים. ה. מוקדמות. ו. מקצתם. א ל. פתחונ .ישי שימי ב. יקויל .2. יקבעונ. עדים. ל. עניין. א. וכלוסיית. ה ... ממן זרק. סוים. פני ל. ה. תפטרותו. שך כלע,. לומד עהוא. התפטר. מ. חברותו. ב. מועצת .א"ד מ .ב. ח ... מ תפ"ע חלי ידמ. םזית ב"ת . ליוקי. 11 . ה.

תקנות הממשלה מתקינה יסוד:הממשלה - לחוק 39 סמכותה לפי סעיף בתוקף ...

https://z.calcalist.co.il/assets/pickerul/ffe70cd2-d7df-4979-9d9a-6a0f95d4c81c.pdf

חוק שירות עבודה בשעת. -. חירום,. ה. תשכ"ז. -. 67. 19. 6,. כנוסחו. בתקנות. שעת. חירום. )שירות. עבודה. בשעת. -. חירום(,. התש. "ף. -. 2020. 7. ;. " מפעל. תומך. ביטחון. " -. מקום. עבודה.

סמל המדינה - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/nohalei%20misgeret.pdf

דרישה מוגזמת לזירוז התהליך . .ג. הפעלת לחצים. /. איומים על מנת לקבל השרות . .ד. בקשה לקבלת מידע מסווג האסור למסירה או מתן הרשאה שאיננה מותרת . .ה. השמטת שם . שיטה טו.

מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Documents/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94.pdf

צעירים הגיעו לשרת בצ. ה"ל במסגרת גרעין 'צבר'. תעסוקה. •. יישום הרפורמה. בתעסוקה. , הכשרה וביזור סמכויות לעובדי המרחבים. •. 6,299. השמות. של עולים בשוק העבודה. •. בניית.

דוח מסכם 2017 - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf

6 פברואר 2018 ... אלרון: בליינש זבדיה, השגרירה. באתיופיה, עדכנה את בני שיחה. במשרד החוץ באדיס אבבה, ואני. עדכנתי את הממונה בארץ על-. אודות החלטת הממשלה, תוך. הדגשה ...

ספר תוכניות העבודה - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/plans2012.pdf

4 דצמבר 2012 ... ושימוש במדיה דיגיטלית(. סיוע להגברת ... תגבור אכיפה בים התיכון, בכנרת ובנחלים □. □ ... צריכים להתאגד יחד על מנת להמשיך להוביל את השינוי שכבר קורה בעיר צפת. גם בנגב ... השלמת מהדורה חדשה של קובץ תיאורי תפקידים ברשויות המקומיות □. □.

הטיפול בגביית חובות - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/48.51998.pdf

כי אין משרד הבריאות יכול להתפנות דיו לתפקידיו העקריים ובהם. : קביעת מדיניות. ,. תכנון. ,. פיקוח ובקרה. ,. בהיותו טרוד במתן שירותי בריאות . הקצאת מתחמי קרקע לאוכלוסייה בעלת ...

מדריך לניהול סיכונים - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/Guide171018.pdf

תרשים 2 : השוואה של משולש הסיכון – ניהול סיכונים פרטיים וניהול סיכונים ציבוריים ... נתונים כלליים, תרשימי זרימה ותיאור מילולי ... חוקים כלליים בלבד )הגבלים עסקיים, דיני נזיקין(.

מאחזים בלתי מורשים - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/sitecollectiondocuments/pmo/communication/spokesman/sason2.pdf

אציין כי ניתן לחלק את רשימת המאחזים לפי מועד הקמתם לשתי רשימות ... לתפקיד אדם שאין לו כל מחויבויות קודמות למאחזים ולמפעל ההתנחלויות ... את הקמת התנחלויות חדשות.

ח סיכום פעילות " דו יום הרצל - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/herzl/Documents/sikom.pdf

8 מאי 2006 ... ר האינטרנט . התשדיר הוכן על בסיס הפוסטר בשיתוף עם לשכת הפרסום הממשלתית. (. התשדיר מצורף לדיסק. ). פורום תפוז. –. פורום הרצל בפורטל תפוז עלה לאויר ב.

מדריך היערכות למצבי חירום - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/about/Documents/cherum_negishut.pdf

אם אין ממ"ד. במבנה, יש להיכנס לחדר המוגן שנבחר. באין חדר כזה יש לצאת לחדר מדרגות. בחדר המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, להיצמד לקיר פנימי ולא. לשבת מול חלון. 2.

תכניות העבודה לשנת 2019 - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/2018t.pdf

19 פברואר 2019 ... 6 ועדת הרשאות לתכנון: ועדה שבסמכותה אישור, קידום ותקצוב של תוכניות לדיור ולתעסוקה. מדד זה משקף את ... שנה א' בלימודי רפואה בישראל, סטודנטים המתחילים. בשיתוף עם המועצה ... מחלות ופילוחים נוספים. 12/2019 ... 19הקמת התשתית למרכז לקנאביס רפואי. מדדי תפוקה: 2018 ... עלות הכנת התוכנית, נוסף על ההשקעות המזכות. 24 במסגרת ...

shaar pnimi_November 2007.indd - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/Book_58a.pdf

לצמצום משמעותי של מקומות הכשרה בבה. ד ". , 1. לכלל אוכלוסיות צה. ל". ,. ובכללם גם העתודאים ... ינותנה תיתשת תא קפסי רקסה. ,. הרסחה. החסונה וכדעל תוטלחהה תלבקל . 5 .

דו;quot&ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf

26 ספטמבר 2011 ... ד"ר בינת שוורץ – ראש מינהל תכנון, משרד הפנים. •. ראובן קוגן ... צדק שיונק מנביאי ישראל, צדק שיהודים הניפו בראש החנית של מהפכות ... ההוצאה הפרטית הגדולה ביותר של משקי הבית בתחום הבריאות היא על בריאות השן. בשנת ... ראש העין – מתחמים נוספים.

דיווח מדדים מרכזיים לשנת 2016 - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf

המרכזיים, שפורסמו במסגרת ספר תכניות העבודה הממשלתי לשנת 2016. ספר תכניות העבודה ... שעוסקים במאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית )למשל: "בית הספר מעודד אותי. לעזור בפעילות ... המדד שנקבע לשם בדיקת העמידה ביעד זה הוא שיעור תיקי המב"ד.

משרד ראש הממשלה Prime Minister's Office אגף טכנולוגיות מידע החלטת ...

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297362.pdf

31 מאי 2019 ... טל: 02-6705454. ,פקס: 02-6705438. 3 Kaplan St.Jerusalem 91007 Tel: 972 (2) 6705454 fax: ... מר רמי מוזס, ראש אגף בכיר לטכנולוגיות מידע, מ"מ יו"ר.

מסמך היוועצות בריאות - דרך חדשה 10 באוגוסט 2015 - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Documents/govplan0915.pdf

8 יולי 2015 ... 2014. , הוביל משרד העלייה והקליטה היוועצות. נרחבת, שלקחו בה חלק נציגי ציבור שנבחרו מתוך השדולה למען יוצאי ... בתוך כך המשרד יפעל להנגיש באמהרית את.

ממשלה29 ממשלת אריאל שרון מתוך קווי היסוד - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/History/PastGovernments/Documents/part29.pdf

א. יש צבא ופוליטיקאי, ממייסדי מפלגת “הליכוד”. וממנהיגיה, ראש הממשלה האחד עשר של. מדינת ישראל, מייסדה של מפלגת “קדימה”. אריאל שרון )במקור שיינרמן( נולד בכפר מל”ל בשנת.

התכניות הלאומיות לניטור מדדי איכות במערכת הבריאות ... - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/mimshal/outsourcing/health.pdf

o The National Quality Forum )Advisory Commission on Consumer Protection and Quality in the Health. Care Industry) .2. השוואות. התנדבותיות בין בתי חולים.

תקנון הועדה לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Kablanim_Takanon_2013.pdf

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx . מספר הצעות של קבלנים. הקשורים בינ. י. הם .15. קבלן מוכר שלו שליטה בתאגיד אחר שאושר כקבלן ...

משרד החוץ - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Documents/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5.pdf

2 מרס 2014 ... אלבניה - בסוף שנת 2013 נפתחה רשמית שגרירות ישראל בטירנה, והחלה לפעול תוך. מתן דגש מיוחד לתחום ... ויטנאם - המשך הקמת ותפעול פרויקט רפת תלב.

הערות ראש הממשלה - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pm_68a_102018/he/files_68A.pdf

מרץ ואפריל עסקה הוועדה במרחבי חיפוש אשר מהם ייגזרו. תכניות מפורטות לייצור ... אקראי. ,. אף. שהמידע. מצוי. במאגרי. המידע. של. הרשות . תגובה. רשות המיסים .7. הנתון אותו מעלה ...

? ראש הממשלה ל מה בין ראש השנה

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/chativat-beynayim/igrot_akadmia.pdf

ך משמעה זמן ארוך מאוד או זמן בלתי מוגבל . לעתים הכוונה ... ל נתייחדה מילה זו לציון כוכב הלכת הבהיר ביותר במערכת השמש. וֵ). נּו. (.ס ... המגדילים עשות ומקטינים בהקטנה כפולה. : דְ גיגון. ,. פילפילון . הקטנה יש גם בשמות עצם אחרים. : בהכפלה. – ... לאכול לחמו בזיעת אפו.

הרשות המבצעת - הממשלה

http://misgav.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=zIxkCpF1Wok%3D&tabid=2846&mid=11072&language=he-IL

הרשות המבצעת. -. הממשלה. חוק. יסוד. הממשלה. סעיף. 3. מגדיר. את. הממשלה. כרשות. מבצעת. ,. להבדיל. מן. הרשות. המחוקקת. או. הרשות. השופטת. ,. בהתאם. לעיקרון. הפרדת.

לקומפוזיטורים מטעם ראש הממשלה יצירה ה פרס ן ונ ק ת - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/composers_prize_2019/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99

המצוינות ביצירה הישראלית. ולהעשירה ... הפרס קומפוזיטור היוצר בתחומי המוסיקה האמנותית אשר לפחות שתי. יצירות משמעותיות בעלות ... חלוקת הפרס תיערך במעמד פומבי במסגרת חג המוסיקה הישראלית. או ב. מיקום. או ... _____ ב_______,. 2018. יוסי שרעבי. המנהל הכללי.

ריכוז הטבות משרדי הממשלה

https://www.aguda.org.il/media/Storage/6834.pdf

הנחה בגובה. 25%. באגרות טי. יס. ☒. רשות הטבע והגנים. הנחות ברשות הטבע והגנים הלאומיים: •. הנחה ברכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת הפעיל ומשפחתו. •. הנחה בקיום אירועים ...

הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 67א - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pm_67a_112016/he/files_H67A.pdf

אינם. נעזרים. בבתי. המכס. בבדיקת. משלוח. טובין. של. עוסק. יצואן. שנחשד. בדיווח. כוזב ... במקביל . לכן. ,. בשנה האחרונה החליטה הרשות לבחון גם את. יעילותו של סימון ה. " זיג זג.

פרק ו' הממשלה הרחבה, שירותיה ומימונם - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202015/chap-6-.pdf

הממשלה החליטה לתמוך בפעילות המשק באמצעות הפחתה של שיעורי המע"מ. ומס החברות – הפחתה המשתמשת בגבייה הגבוהה משוק הדיור. •. במסגרת התקציב ל-2015 ו-2016 ...

הערות ראש הממשלה לדו"ח מבקר המדינה 68ג ( 14.91 Mb ) - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pm_68c_2018/he/files_mevaker68c080518.pdf

30 אפריל 2018 ... לצורך הדוגמא, מכון גרטנר משתמש בהגדרה מרחיבה לעומת. ההגדרה לפצוע קשה בה ... מנחה. לבחינת. המועמדים. ;. אמות. מידה. להבניית. שיקול. הדעת. המופעל. בעת. קבלת ... להוריד. את. יוקר. המחיה. ולעודד. חקלאות. איכותית. וצומחת. בישראל . משרד. מבקר ... שלומי. ,. נתניה. ,. חדרה. ,. קרית. מוצקין. ,. אריאל. ,. אילת. ,. נס. ציונה . לשכת. השר. פועלת.

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו שר האוצר, מר משה כחלון שר הכלכל

https://www.iati.co.il/files/files/IATI%20petition%20III%20Budget%20f%202020.pdf

23 פברואר 2020 ... אורלי הראל. Serenus.AI. 5. אלי ליפמן. ברנמילר אנרג'י. 6. ניר ציוני. Class.Me. 7 ... יערה ברנע. Outsense. 104. יונתן שניר. Cliclap. 105. יואב וילנאי. Kyamera.

43_11 יועצים לראש הממשלה - ארכיון המדינה

http://www.archives.gov.il/wp-content/uploads/2018/07/43_11.pdf

יועץ נח כנרתי - מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים - ספר עבודות מס' 4. 2000. 2000. א ... יועץ לתקשורת דן פתיר - ביקור רה"מ מנחם בגין באוסלו לרגל קבלת פרס נובל לשלום. 1978.

הסכם התחשבנות בין הממשלה ל דן 1.1.2006-מושחר - 07736709.tif

https://www.odata.org.il/dataset/6650e9f8-6b01-455e-a861-dc23d1029477/resource/24dc0f09-a937-4418-a88a-5c025b68b729/download/-.pdf

שירות דן לתחרות, המצורף להסכם זה ומסומן נספח א' להלן: נספח התחרות);. והואיל: ועל רקע ... בענף התחבורה הציבורית לרבות לענין הנהגת תתרות בו, וחתימתה של דן על ההסכם לא.

: לכבוד נתניהו בנימין מר , התקשורת ושר הממשלה ראש כחלון משה , האוצר שר שק

https://www.idi.org.il/media/4700/idi_letter_public_broadcast.pdf

דוד. ביטן. שלום. רב. ,. הנדון: הצעת. חוק. רשות. השידור. )ביטול. חוק. השידור. הציבורי. הישראלי, ... המקור. לכל. הרעו. ת. החולות. שאפיינו. את. רשות. השידור,. וחייבו,. בסופו. של. דבר,. את.

לציון רצח ראש העשרים וארבעה יום השנה הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז ...

https://dialogtogether.com/wp-content/uploads/2019/11/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9424-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D

נאומו האחרון של. רבין. , עצרת השלום. 4.11.95 . זה טקסט שסביר להניח שרובם פגשו במסגרות החינוך הפורמלי. ה. וא רך יותר אבל אפשר בהחלט. להוביל דיון על הסיבות לרצח, מה ניסה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.