נוכחות עובדים - עיריית ירושלים

3 ספטמבר 2010 ... היקף הסכמי נוכחות והקריטריונים לשיוך הסכם לעובדים. רקע. במהלך שנת. 2016 ... ממצאים .1. נמצא כי עובדים רבים מאחרים לעבודה: לוח. 3. : עובדים ששויכו. להסכם. 1000. נ). ספר איחור ... חגים וימי. בחירה. סעיף. 4.14.3. עבודה ביום שבת וחג. 175%. מהשעה ... מוסלמים. לא ידוע. כמו. 7160. רק למוסלמים. הבדל: ביום ו' בימי קיץ יעבוד עד שעה. 12:00.

נוכחות עובדים - עיריית ירושלים - Related Documents

נוכחות עובדים - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/10151/9.pdf

3 ספטמבר 2010 ... היקף הסכמי נוכחות והקריטריונים לשיוך הסכם לעובדים. רקע. במהלך שנת. 2016 ... ממצאים .1. נמצא כי עובדים רבים מאחרים לעבודה: לוח. 3. : עובדים ששויכו. להסכם. 1000. נ). ספר איחור ... חגים וימי. בחירה. סעיף. 4.14.3. עבודה ביום שבת וחג. 175%. מהשעה ... מוסלמים. לא ידוע. כמו. 7160. רק למוסלמים. הבדל: ביום ו' בימי קיץ יעבוד עד שעה. 12:00.

197. פרישת עובדים - כולל תגובות 4.3.14 - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2013_07.pdf

המסגרת הנורמטיבית. על עובדי הרשויות המקומיות חלות הוראות חוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(. התש"ל ... מספר עובדים. 3103. סוג הפרישה. 7. 23. פרישה גמלאים/. פ. תקציבית. 1. 32. פרישה קרנות פנסיה/. פ. צוברת. 8 ... חוברת "זכויות האזרח הוותיק בישראל" מטעם המשרד לאזרחים ותיקים,. ובו מדריך לזכויות האזרח ... עמותה בשם הקרן לגמלאי. המדינה בפנס.

קליטה ותנועת עובדים - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202015/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92

לחוזה אישי שנחתם עימו. הביקורת נערכה ... משך זמן ה. גשת. המועמדות למכרז לא יהיה קצר משבעה ימים ולא יעלה על ... ישנם עובדים בעירייה אשר מועסקים באמצעות חוזה עבודה אישי.

סטורי בורד טופס 101 כרטיס עובדים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

חינוך-בית ספר נופים לשעבר גבעת השלום רח' רחוב החצוצרה 8, תל אביב - יפו. 3456. 858 ... בריאות-מרפאת קופת חולים כללית-רח' בארי 27 רחוב בארי 27, תל אביב - יפו. 3545 ... גנים ציבוריים ושצ"פים ביפו ד' -"גן התמרים", רחוב גלעינית 8, תל אביב - יפו 68070. 4872. 86.

תכנית אב למושבות ירושלים עקרונות והנחיות תכנון - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1355/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F51.pdf

26 ינואר 2015 ... מבנים עם גג רעפים. ראה הערות לטבלת זכויות בנייה . .טז. הנחיות. לעריכת. תכנית .1. בשל הערכים האדריכליים הגבוהים בשכונה ובשל הרגישות לנושא זה.

מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים בנייני האומה בע - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/5251/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94.pdf

28 פברואר 2018 ... מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. ירושלים. בניני האומה בע"מ. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017. התוכן. עמוד. דוח רואה החשבון המבקר. הדוחות הכספיים:.

רכבת קלה ירושלים - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/28.6.17s1.pdf

6 פברואר 2017 ... פארק. גוננים. מערבה . שמירה. על. הפארק. ללא. מעבר. רכבת. תגדיל. את. איכויותיו . כמו כן, ... ה תמונה אחרת של הוספת שימושים נוספים מעבר להתוויית. הרק"ל.

סדר יום - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%9D.pdf

4 מרס 2020 ... 768622 | נוה* הפקדה הרחבות יח"ד ותוספת יח"ד | יעקב יצחק | ועדה מקומית ... 52, הר נוף, ירושלים. מקור. חיים. 767350 | הר נוף. ועדה מחוזית. הר. י. וויויו -.

דו - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A1_35.pdf

30 יולי 2017 ... יוייר גמלאי חברת חשמל. יניר גמלאי הכנסת. יוייר גימלאי אגד ירושלים. מועצת גמלאי המדינה ירושלים דרום ומרחב מודיעין. מנכ"ל משגב לקשיש. נציג בתי הכנסת. נכחו:.

דו''ח מס' - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/PreviousTerms/11/Moaaza11/7/fileNo_2.pdf

ד"ר אברהם לוי. מר אריה גרבר. מר ציון תורג'מן. מר אברהם שוורץ. מר רמי יפה. מר אברהם לוי. מר יוסי קדמן. מר מונל כץ. מר פרץ שמעוני. מר אברהם הומינר. מר חיים עמר. מר אברהם אולי ...

úñ÷éø ÷äéìä - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/volunteering/volunteering-during-corona/

כורש. מצבי חירום. תחנות שיקום. טלפון יחידה. כתובת. שם תחנה. 5453914. האומן. 18 ... 5. הלוואת ציוד רפואי (רח' בית הדפוס. 11. , ירושלים). 24/7 http://darcheimiriam.org.il/.

דוד ילין - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/2402/getarchivedoc-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%937.pdf

זכרון משה תמונות בית רח. ' בליליוס. 94. רקע היסטורי ואיפיון. –. זכרון משה תמונות רח. ' דוד ילין. 95. רקע הסטורי ואיפיון. – ... בית ברחוב אלגז. בית הכנסת עזרא דבאח ברחוב אלגז ...

Untitled - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A1%27_40_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf

2016 (מצייב) והוא חדל להיות חבר מועצה כעבור 48 שעות מהמועד שמכתבו הגיע לראש ... מועצת עיריית ירושלים החליטה פה אחד (23 חברים בעד), בהתאם לסמכותה לפי סעיף 197.

שוטף - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/03112019sdd.pdf

3 נובמבר 2019 ... 2016/0051.01. חב חיים זקן. בע"מ רן נחמני. 0. , גילה. מורדות גילה,. איחוד. 3. חלקות לחלקה. 88. בגוש. 30964. בקשה לשינויים. -. שינוי פתחי אוורור. בחזית, הגדלת.

מתחמי - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/16005/getarchive20.pdf

16 פברואר 2020 ... 1. שלים. ירו. Giorasolar7. @g ma il.co m. – .5. מבנים. –. צילומי. מבנים. לשימור. : אתר. מספר. 75. 74. 76. 77. יחד. עם. ,78. מכלול. בתכנון. של. לאופולד. קרקואר.

שכונת הבוכרים - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/2373/getarchivedoc-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%934.pdf

יואל. 17. 30085. 30,31,40,42. מופיע לשימור בכל. הקטגוריות. בית מעברי רפאל. עזרא. 3 ... בית בליליוס. -. השלמת קומה שלישית על פי שחזור אפשרי. שלב שני. : מבנה מסחרי ברח.

ארגוני סיוע - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/volunteering/volunteering-during-corona/

0546813737. אליהו קנטרמן. ממילא. 0544642770. יוסף יצחק סלונים. מרכז העיר. 0528770214. מאיר שלמה בוטמן. נווה יעקב. 0547709651. ישראל נפתלין. עין כרם. 0587089770.

סדר יום לוועדת משנה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/26062019sa.pdf

26 יוני 2019 ... לאשר את. הבקשה בכפוף. לשינויים ובתנאים. 12. צוות א. -. בניה. חדשה. ומלונאות. 2018/0388.00. אחים חסיד. חברה. קבלנית. שרון חסיד. 107. , מנחת. שכונת מנחת.

1 על סדר היום: שוטף - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/23012019sa.pdf

23 ינואר 2019 ... פאי סיאם. בע"מ ע"י. עו"ד. אברמן,נוימן. יפו. 40. , מרכז. העיר. מלון המשלב בניינים. לשימור עם ... בפתיחת. הבקשה חתום פאי סיאם בע"מ ח.פ. ... פל ביבסמ דוביע ."].

Scanned Document - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA_10_04_18_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%91.pd

רני רוזנהיים: הם ביקשו ביחד. יצחק הנאו: שתיהן של חבייד. אמנון מרחב: יש לך 350 מייר שטח עיקרי, איך אתה עושה את זה! יצחק הנאו: 750 מייר עיקרי ועוד 350 מייר. מירב תשרה: יש לנו ...

סדר יום רשות רישוי - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/26052019sr.pdf

26 מאי 2019 ... מ' מעל פני הקרקע והגישה אליה היא באמצעות מדרגות או גשר. כניסה ישיר ממפלס ... מוצע בבקשה: מדרגות לולייניות ברדיוס של. 70. ס"מ, לפי ... שרטוט לוקה בחסר. –.

חטיבות הארכיון - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/11197/arhion_collection.pdf

בית ישראל. 1.0. 1975. -. 1998. ארגון עובדי המח"ר. בתי ספר קיימים: 1.0. 1955. -. 1970. אגרון. 1.3 ... בתי ספר שנסגרו: 7.0. 1971 ... מנשה אלישר )נשיא לשכת המסחר(. 0.3. 1946.

מינהלת הרובע - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/11821/publication.pdf

גוננים. ,. בית. צפפא. רובע. 5. –. מרכז. לב העיר. ,. העיר העתיקה. ,. קריית הלאום. ,. בוכרים. ,. בית דוד. רובע. 6. –. דרום ... האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים. מכון שכטר למדעי ... המרכז. יפעיל. כלים. אלו. במסגרת. ליווי. אישי. מתמשך. הן. לפונים. והן. למעסיקים . •. העלאת. מודעות.

00111 תוכנית - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/16000.pdf

מנה את כל המבנים לשימור בשכונה וקבעה הוראות מיוחדות עבור כל אתר שימור בנפרד. ... ע"י. אריאלה קורנפלד. מגורים ומבני ציבור. –. יש להתנות קידום היתרי בנייה למגורים בהקמה. בפועל ועיבוי ... יב. –. אינו קשור לנושא ומראה כמו הדבקה שאינה במקומה. בנספח תבנית הבינוי יש.

עין כרם מעיין מרים - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/2420/getarchivedoc-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9318.pdf

[email protected] פרק. : עין כרם ... http://www.govmap.gov.il/viewer.asp. -. אתר התמונות של החייל ... מנהל מקרקעי ישראל http://www.mmi.gov.il/static/start.asp.

מִ חזור פסולת - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/5538/201034.pdf

הסביבה והחברה האוספת;לפרסם על המכל מספר טלפון של הגורם ... רמת בית הכרם וארנונה הצעירה;העברת האשפה משוק מחנה יהודה לאתר ... הביקורת מקווה כי המיזם אמנם יורחב.

לפי גגות רעפים - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/9825/regionalguidelinesconservation.pdf

תיקון. 101. (. מתיר לוועדה מקומית לקבוע הנחיות. מרחביות בתחומה . החוק קובע שני סוגים של ... גגות. רעפים. פרטים. טיפוסיים. הקיימים. בטיפוסי. בניין. שונים. ) בסיס. למתן. הנחיות.

מצגת של PowerPoint - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1400/nac3a-3.pdf

שערי רחמים. " נמכר לקבלן. אורפלי שבנה עליה מאוחר יותר בתים לבני עדתו. ,. ושאר החלקות הוגרלו בין קונים . תוכנית אב. לשכונות. דרום הנחלאות. מבט לרחוב טבריה. רקע היסטורי.

ישיבה מיוחדת - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_4_%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D_1,2.pdf

29 ינואר 2019 ... חבר מועצה. כיכר ספראו, ת.ד. 775 ירושלים 9100707, טלפון 02. -. 6295723 , פקס: 02. -. 6297153. Safra Square 1. P.0.B 775 Jerusalem 9100707 Tel.

לרשימת הזוכים לחצו כאן - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/5805/environmentalconsultants.pdf

מאושר. | רקע מקצועי אינו רלוונטי | לא מאושר. מאושר. מאושר. חסרה חתימת עו"ד. לא רלוונטית. גיאופרוספקט. א. מושל יעוץ סביבתי. אדמה. תו"פ סביבה ואוסטיקה. אקוטריידרס. לשם שפר.

קריאת שמות לרחובות - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/7599/200622.pdf

הביקורת סבורה כי הרעיון לפרסם מידע על רחובות העיר באתר הוא. טוב ומבורך ... עזה . רחוב עזה נקרא. לעתים. דרך. עזה. , אף. כי. ועדת השמות בישיבתה מ. -. 29.1.06. קיבלה החלטה ...

שנת - מאגרי המידע עיריית ירושלים 2018

https://www.jerusalem.muni.il/media/10522/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.pdf

2 יולי 2018 ... אילן ששון. מנהל אגף. אכיפה ושיטור. עירוני. נס. גבוהה. ניהול ותפעול מערך גביית דוחות ... משפטיים. 700063708. כתבי בית. -. דין. ניהול תיקים. משפטיים. פרטי קשר.

תמליל – מייעצת לתמיכות ה עד וו - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_27.5.2019_%D7%9E%D7%A1_3.pdf

27 מאי 2019 ... רני רוזנהיים: אני יכול רגע ברשותכם. לורה ורטון: כן. רני רוזנהיים: שנייה רגע, להסביר מה זה התמיכה הזאת, ממש בשני משפטים קצרים. אלישע פלג: סליחה, אני רק רוצה ...

טיפול בביטוחי העירייה - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/4287/20154.pdf

ייעוץ משפטי שוטף למחלקת הביטוחים בנושאים אזרחיים כגון נזיקין,. ליטיגציה, דיני שטרות, כספים וכו', ניהול ה. משא ומתן. המקצועי עם חברות הביטוח. ביחס לתוכן הפוליסה, וכן ניהול ...

ייעודי קרקע ושימושיה - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/7597/200620.pdf

רישוי בנייה, מפיקוח ואכיפה בתחום עבירות בנייה, מפלישה לשטחי ציבור. ,. ועוד;. וכן ... המערכת מסוגלת לתמוך בפעילויות המשתמשים מבחינת רמת. השירות, רמת הזמינות, ... תיק נכס. ' גן ילדים. ' ; תיק נכס. ' מקלט המשמש ארגון סעד. ' ; תיק נכס. ' מקלט המשמש. עמותה לשירותי ...

מינהל קהילתי יובלים - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/4244/201614.pdf

מינהל קהילתי יובלים. 503. במקרה של עמותת קרן אור, עמותה שיוסדה על ידי מנכ"ל המינהל לשעבר, הוסבר. לביקורת שהמינהל הקהילתי קיבל מגורמים חיצוניים כספי תרומות המיועדים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.