بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگ

ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ. ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻗﺮار دادن آن. ﻫـﺎ در ﻋﺒـﺎرت ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻧﻬـﺎﻳﻲ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آن. ﻫﺎ از ﻋﺒـﺎرت. ﻫـﺎ. ي ﺟـﺴﺘﺠﻮ. ، ﻣـﻲ ... ﺷـﺪه از ﻣﻮﺗـﻮر ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔـﻞ ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﺒﺎرت. ﻫﺎ. ي.

بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگ - Related Documents

بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگ

https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-615-fa.pdf

ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ. ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻗﺮار دادن آن. ﻫـﺎ در ﻋﺒـﺎرت ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻧﻬـﺎﻳﻲ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آن. ﻫﺎ از ﻋﺒـﺎرت. ﻫـﺎ. ي ﺟـﺴﺘﺠﻮ. ، ﻣـﻲ ... ﺷـﺪه از ﻣﻮﺗـﻮر ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔـﻞ ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﺒﺎرت. ﻫﺎ. ي.

یہاں ان لوگوں کیلئے اردو میں معلومات موجود ہیں جو کسی فوجداری مقدمے ...

https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/domstol.no/straffesak/til-deg-som-skal-vitne-i-retten-i-en-straffesak/domstoladmin_infoark_vitner_a4_urdu.pdf

ﮐﺎ ﺍاﻧﺘﻈﺎﻡم ﻳﯾﻮﮞں ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ. •. ﺿﻟﻌﯽ ﻋداﻟت ﻣﯾں ﮨر ﮐﯾس ﻣﯾں. ﺗﻴﯿﻦ ﺟﺞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨ. ﻴﯿﮟ۔ ﺳﺮﺑﺮﺍاﻩه ﻋﺪﺍاﻟﺖ ﻣﻘﺪﻣﮯ ﮐﯽ ﮐﺎﺭرﺭرﻭوﺍاﺋﯽ. ﮐﯽ ﺳﺮﺑﺮﺍاﮨﯽ ﮐﺮﺗﺎ/ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺍاﻭوﺭر ﺍاﺳﮯ ﺍاﮐﺜﺮ. اﯾڈﻣﻧﺳﭨرﯾﭨر ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں اور. اس ﮐﯽ ﻧﺷﺳت.

Untitled - کتاب فارسی

http://www.ketabfarsi.club/ketabfarsi/ketabkhaneh/nashriat/nash0034/0274.pdf

برای ارابيا بيابيده است ، والنار بيده ثال عبيايد ... بلیط فروت سينا سنترال شست و توان بلبال فروش اور حلال اور حول جهاد اسلامی شد و در این ... بیماران بی بی امد,.

بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه

http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-312-fa.pdf

بانیت کوتا. ه. تا یﻚ. عصبانیت کامل. را. شامل م. یـ. ـش. و. د، به عبارتی. پرخاشگر. ی. یکی. از. عالﺋم. ا. ختال. ل ر. فتا. ری ا. ست که. در. آن. حقو. ق. سایر. فرا. اد،. اقو. نین.

اصل مقاله 4.14 MB - متن شناسی ادب فارسی - دانشگاه اصفهان

http://rpll.ui.ac.ir/article_19435_b52622e9e8085507e066de5e3af8159c.pdf

ست سودا بر سر زده، تا تن دو نیم نکند، ذوفنون نشو ... ساعة. غلب. وا. علىّ. من. تدت. سریر. هذا. )ال«. رافعی. 2632. 2: /. 14 .(. در تمامی نسخ ... بگوییم که این کتا ساختة بعضی از مریدان غیر مخلصی است که در قرن دهم، به قصد کسسب شسهرتی بسرای مسراد و.

بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در پرتو ...

http://www.jwss.ir/article_12085_2ab98ec8430f7cf674698ec62e589479.pdf

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در. نظام جمهوری اسالمی ایران، ... سالمطالعات راهبردی زنانغروی نائينی، نحله. »مشارکت سياسی ...

بررسی نگرش زنان جوان درباره منزلت نقش خانه داری - دین و سیاست ...

http://www.jrcp.ir/article_13024_4728d7587132583b1e1aae7c9991ee3e.pdf

بر اين اس اس مقاله حاضر در نظر دارد با بررس ی نگرش زنان جوان درباره منزلت خانه ... مطالعات راهبردی زناناحمدیه، مریم؛ »حق اجرتالمثل و نحله در یک بررسی حقوقی«؛.

اﻻﻧﺒﯿﺎي دﯾﺪوزﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺼﺺ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ - متن شناسی ادب فارسی - دانشگاه اصفهان

http://rpll.ui.ac.ir/article_21299_14284c103d919c28e71e606ec7038dfd.pdf

13 آوريل 2015 ... ﻦﯾ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻗﺼﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﺛـﺎر ... ﻗﺼﺺ اﻧﺒﯿﺎ. ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل. ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ ﺣﯿﺎت دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ...

الگوی دینی- تاریخی متون فارسی- عبری به‌مثابۀ ادبیات عامه

http://cfl.modares.ac.ir/article-11-11657-fa.pdf

عبرانی، اهمیت بسیار دارد و قابل استناد است. در این مقاله چگونگی شکل گیری الگوی. پیش گفته بررسی می شود؛ زیرا همین الگو در متون متأخر عبرانی (یهودی)، از جمله.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.