והבור ריק אין בו מים – אל בורות המים - משרד החינוך

... סדום, אום בריק, ופנינו חברונה. 20.1.43. גם כאן ניתן לפגוש רובד נוסף של הסיפור המתקיים בבור המים. בור המים הדרומי במצדה. צילום: יגאל מורג. וישב פרשה ארץ ישראלית. לעיון נוסף.

והבור ריק אין בו מים – אל בורות המים - משרד החינוך - Related Documents

והבור ריק אין בו מים – אל בורות המים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/ee11.pdf

... סדום, אום בריק, ופנינו חברונה. 20.1.43. גם כאן ניתן לפגוש רובד נוסף של הסיפור המתקיים בבור המים. בור המים הדרומי במצדה. צילום: יגאל מורג. וישב פרשה ארץ ישראלית. לעיון נוסף.

השפעת מליחות המים על בקיעת ביצי הארטמיות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/choveret_adam_vayam_2016.pdf

ימית חל הים. מתקן להדמיית מציאות בתל השומר ... של משרד האנרגיה ואוניברסיטת תל אביב ... מועדון צלילה קיסריה העתיקה o. האחים. יוגנד o. בית הספר לצלילה. U-DIVE o. גן החיות.

תופעות במזג האוויר, מחזור המים בטבע ושינויים במצבי צבירה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/resource_906824522.pdf

כתבה המסבירה. את תהליך. התמוססות המלח,. התפרקותו לי. ונים. ופליטת א. חום. בתהליך. חומר, מצב צבירה,. המסה, התכה,. התמצקות , אנרגיה,. אנדותרמי,. אקסותרמי. כבסיס לדיון.

בורות, הכשחה, וכאבים לטווח ארוך הטיפול במחלת הדקומפרסיה על - Tek-Dive

http://www.tek-dive.com/uploads/about-decompression-ilness-brian-hansen.pdf

צולל יורד לחופשת צלילה באילת, כאשר הוא צולל על אויר ובן הזוג על נייטרוקס. הצולל נשען על בן. הזוג לניהול זמני הצלילה, וכבר בצלילות הראשונות המחשב ננעל, מה שהצולל מייחס ...

מדינת ישראל משרד החינוך מִ נהל החינוך הדתי העל יסודי על החינוך הפקוח מ

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/mesimat%20haaracha%20hemed%20israel.pdf

יתכנו גם תשובות נוספות שמבטאות הערכה. מקטע ב': )שורה. 1. ( הוא זכה. לאתרי אינטרנט יותר ... המשפטים ובין החלקים השונים של הטקסט ושימוש נכון. במילות קישור מתאימות. 15. נק' ...

תעריפים לצרכני מים וביוב - ספר תעריפי המים והביוב 1.1.2017 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2017/rates-jan2017b.pdf

1 ינואר 2017 ... לציבור הצרכנים וספקי המים, טבלאות התעריפים למים ולביוב והיטלי ההפקה. הנכונים ליום. 1.1.2017 ... התעריפים האמורים והתעריפים הקשורים בהם )חריגה, מים מליחים וכיו"ב(. יודגש. -. תיקו. ן התעריפים הינו החל ... שמות היישובים / סוג. הנכס. רכיבים לחיוב.

מבט מעודכן על התועלות משילוב מי ים מותפלים במערכת המים ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/Documents/desalination-sea-water-integration.pdf

צמצום קשיות מי האספקה, וע“י כך: א( צמצום קצבי הבנות אבנית. במחממי מים ... מחיר הצל של מים לחקלאות בישראל הוא 2.6 ₪/מ“ק )“מחיר צל“ מוגדר ... זו, טבלת שעות התעו“ז וקיבולת.

עדכון נורמות פחת המים ופחת הגביה בתאגידי המים והביוב

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/DocLib12/normot-phat.pdf

מעינות. המשולש בע"מ. 11.25%. 9.00%. 17,973. 69%. 10.23%. 6.80%. -263. -568. 41 ... מעיינות זיו. בע"מ. 11.25%. 9.00%. 3,561. 51%. 9.67%. 5.60%. -441. -951. 44.

מצב איכות מקורות המים בישראל והפעולות שננקטו למניעת זיהומם ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib10/QualityStatus2004.pdf

חייבו שינוי מיידי במערכת הספקת המים לתושבי רמת השרון. לאספקת מים ... על משמר הכנרת. – ... ניהול ספריה מקומית וכו ... אספקת מים מקומית באזור זה בעתיד תהיה תלויה ... עדשה. סונול אור זכרון. -15. ינואר. -02. דליפת דלק. ניטור. מומסים. אלון שרות רמת גן. -20. מרץ. -02.

ח הוועדה המייעצת וד" להסדרת תעריפי תאגידי המים והביוב - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib19/gronau.pdf

על חשמל ופחות משליש מההוצאה. על. טלפון ... לוד. 66.8. 5.034. 3.46. 1.71. 1.37. 3.51. 1.36. 4.87. רמלה. 63.1. 4.735. 3.49. 0.97 ... ושיעור הפחת בלוד. 14( ... מר אלכס קושניר.

כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Tenders/100034743/rules.pdf

עלות הפלרת מים. Go. 14. סעיף ... החדרה, אגירה, הולכה, השבחה, הפלרה, ניטור או חלוקה של מים;. "מפעל מערכת ... בריאות העם, המוכרת לצורך חישוב עלות המים, למעט עלות הפלרה;.

שימושי המים בתעשיות נבחרות אתגרים לתעשיות המים ח ... - מוסד שמואל נאמן

https://www.neaman.org.il/Files/6-402.pdf

ביוטכנולוגיה כללית. אורלי גרינברג. -. Atlantium. איבון שיה. -. PACT China. אייל ארצי. -. Aqwise. אילן שמיר. -. Intel. אלה אופנברגר. -. המכון למחקר המים ע"ש גרנד, הטכניון. אלי קורין.

אספקת המים לבית ומתן שירותי ביוב בתחומי המועצות האזוריות - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/20144/municipal-water-allocation.pdf

בתהליך לאסדרת אספקת המים ומתן שירותי הביוב בתחומי המועצות. האזוריות. ... גודל ישוב ממוצע ... )המועצה האזורית( ובמקומות בהם לא נכנסה המועצה לתחום אספקת המים, לא נקבעו חוקי ... מרום הגליל. אמנון. 2154. 2114. מושבים. 153. מבואות החרמון. אמציה. 14. 2155.

איכותם התברואית של מי שתייה במקורות המים בישראל דו - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/water-report-2009-2010.pdf

10 נובמבר 2012 ... אספקת המים בישראל מבוססת על שאיבת מי תהום, מעיינות, מים עיליים ומי ים ... קשיות. -. נבדק ב. 983 -. מקורות מים, נמצא בטווח ריכוזים. 2.4-8,338. מג"ל. סידן.

ספר הקצבות המים לשנת 2019 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Allocation-Consumption-and-production/2019/haktsavot2019.pdf

13 מרס 2019 ... בנדורה. חליל מחמוד. 106. תאגיד. כפרי גליל. תחתון. בע"מ. 504. 0.78. 0.78. 0.78 ... חב' המים. והביוב של. נצרת. עילית בע. 953. 9.07. 9.07. 9.07. עכו. בית חולים.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

מחקרים בתחום המים - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/DocLib1/3.9.12-seminar.pdf

3 ספטמבר 2012 ... נוקלאציה. ממברנלית . טבלה . 4. השוואה. זמני בין. האינדוקציה. של. שיקוע. CaCO3. ים-במי. שנמצאו. בניסויי. כוסות. ובמערכת. הממברנלית. pH. זמ אינדוקציה במי י.

ספר תעריפי המים והביוב - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib1/water-prices-book-1.1.15.pdf

11 פברואר 2015 ... 1/1/2015 . וכוללים עדכון מדדים כמפורט להלן. בפרק. 12 . •. חישוב המע"מ הינו לפי ... תעריף חלוקה, תעריף. "שיקום" ורכיב בגובה שיעור. המע"מ. מים שפירים לבית או.

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'- ו' - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF-BE8A-4D36-B0CB-23D0F9C74862/156408/hayVav.pdf

במהלך שנת הלימודים תשע"ב - תשע"ג ישלחו לבתי הספר גם יחידות הוראה ו-50 ספרים. לקריאה להנאת ... דרך במימוש מטרות השפה ובעמידה בהישגים הנדרשים על-פי תכנית הלימודים. ... מטען הידע הלשוני ואוצר המילים שנבחר להוראה - יילמדו תוך כדי הוראת התכנים שבהם עוסקת היחידה. ... קובץ 'סיפורי מילים' מאת רוביק רוזנטל )קובץ דיגיטלי בהוצאת משרד החינוך, 2010.

החינוך למשרד שמורות הזכויות כל © . החינוך משרד , הפדגוגית המזכירות עבור

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaeySviva/sadnasvivatet2017.pdf

27 פברואר 2017 ... אוויר/קרקע; מד לחות אוויר/קרקע, מד רוח, מד קרינה( וכן ... ועל איכות המים )יחד עם גורמים נוספים המשפיעים על כמות המים בכנרת: הירידה בכמות הגשמים,. ניצול.

החינוך שימור מורים חדשים במערכת : לבחינת התרבות ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/TeacherAbsorption.pdf

פרק 5: תפיסות מורים חדשים את קליטתם בבית הספר: השוואה בין בתי ספר משימור גבוה לבין בתי ... רשימת ל. וחות. רשימת טבלאות: טבלה מספר. 3.1. : תיאור המדגם הכללי: מורים, מנהלים ... שי. ת. מ. ר. מדד. טיפוח. 5). ה,. גבו. -5. מוך(. נ. מורים. 1. אינה. מורה לפיזיקה. 26. נקבה. 2 ... מה שעובד שם טוב, זה שנותנים הרבה מאד חופש למורה, שזה מצד אחד חיובי ומצד.

בן גוריון, גבעתיים - החינוך לחשיבה - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/taktzirim2013.pdf

אלון שבות. מחוז: ירושלים. שם מנהל/גננת: כרמלה יהב תמם. שם מפקח/ת: דבורה אבן צור ... יגאל אלון, גבעתיים. -. פיתוח סביבות למידה מקדמות חשיבה. בית. הספר. " יגאל. אלון. " מונה. -כ.

קנון ושינויים בו במערכת החינוך בישראל מקרה מבחן∫ יצירתו של ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/MadaeyHaruachVehayahadut/KanonBialik.pdf

בבחינת יוצר שחובה ללמוד אותו בכיתה ח'. מסגרת החובה מתייחסת לשלושה שירים. שייבחרו מקבוצת שירים מוצעת, וסיפור אחד משניים, מתוך ויהי היום: "אגדת שלושה. וארבעה"י נוסח אחד ...

ארצי תרגיל התגוננות במוסדות החינוך ;quot&ירי טילים בשעת ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DefensePreparednessDrill.pdf

ההפסקה. .ג. מועד התרגיל פורסם בחוזר מנכ"ל ב. 2. לאפריל. 2019. תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ .ד ... תרגילי פינוי. מחוץ למוסד החינוכי. בעת שריפה מחוזי. משולב עם. כב''ה. ומשטרת ישראל. (1. משרד החינוך ... מיקום ודו"ח תקינות ציוד. החירום.

קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך - משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%9

וכו'(. פעולות חובה. -. הזמנת הורים. -. בירור פרטי. האירוע עם התלמיד ועם הוריו. -. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לאירוע. פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי. -. הרחקה מלימודים ליום אחד.

לחוק החינוך המיוחד 11 יישום תיקון - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/special_edu_law_amendment.pdf

הוראה, כוח אדם. והתנאים. הפיזיים(. ,. תוך שמירה על היקף. התמיכות שנקבע. לתלמיד. o. עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה וחרשות יתבצע התהליך באמצעות מנהל. /. ת המרכז הטיפולי ...

קריית החינוך ע"ש אהרון קציר - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54220427-29D7-4254-B39E-5202299AD35B/180688/1.pdf

מבנה אנטומי של הברך: .2. בעל. שטח פנים ... מבנה קצות. ע. צמות השוק או. הירך. ,. או קיצור שרירים מאחורי הברך,. דבר אשר ... ניתוח תנועה יתבסס על מנח אנטומי של הגוף, וסוגי התנועה.

ג "עשת 4- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171564/Chozer4.pdf

כלים להשבחת ההוראה. המורים שהעבירו שיעורי צפייה. עד כה. : שם המורה. בית הספר ... קבוצת בית ספר היובל מבשרת ציון ניצחה את קבוצת בית ספר הימלפרב בתוצאה. 80:87.

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים לבית-ספר ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0DE9594A-0A0B-4F68-8D4E-65346D053CD0/199347/prass_2014.PDF

בית-הספר "מנשה אלישר" רמת שרת, ירושלים . ... אתם, תלמידי בית-הספר הזוכים היום בפרס, תהיו מחר המנהיגים שיביאו את בשורת השינוי בתרבות. ההתנהגות בדרכים. שינוי בתרבות ...

ג "עשת 5- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171563/Chozer5.pdf

10 יולי 2013 ... היובל. " ב. גבעת משואה . בביקורים אלו השתתפו. גם. הגב' רותי מזרחי. -. סגנית מנהל המחוז,. מר אברהם זוכמן. -. מפמ"ר החנ"ג,. הגב'. יפה דנון. -. מפקחת מר.

מכתב הזמנה לשר החינוך-תשעד.doc.docx - משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/download/sample/18320

שירונט. -. שיר "המסע לארץ ישראל", אתרי מידע, מפת גוגל, תוכנת קומיקס. ספרי הלימוד. "לחיות יחד ... שלמה גרוליך ולהקת שבא, שירונט: ... ואמי מבטיחה לאחי הקטנים . עוד מעט, עוד קצת ...

כנס החינוך המדעי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Motav/scientific_education_conference.pdf

תחומיות ובינתחומיות בחינוך המדעי, STEM פאנל שיח: בהנחיית פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה. סדר היום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018.

פרסי החינוך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/edu-prize-2019.pdf

בית ספרי בטוח לתלמידיכם ולאפשר להם ללמוד יחד בכבוד הדדי, בהבנה ובשיתוף פעולה. ... גן אופל שוכן בשכונת רמת בית שמש, שכונה המאופיינת ... לצוות ולמנהלת הגב' גאולה אביב.

בגן - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/MilatHayomBaGan.pdf

לכל מילה יש סיפור - פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים. מה בסרטון? ... לי לבקש סליחה, דילמות מתוך הספרים המוכרים או מתוך הסרטונים. ... יש לי חברים / שלומית כהן-אסיף.

²°°² ±´´´°¹ - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/904441.PDF

שירי רחל. 6. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. רַק עַל עַצְמִי / רחל. הסבר כיצד הדוברת מציגה את עצמה לאורך השיר. בדבריך הסתמך על הניגודים ועל הלשון הציורית ...

הלן קלר - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/beofen_yesodi/alon48.pdf

10 נובמבר 2019 ... הלן קלר. תקו. פת החגים מא. חורינו, פנינו אל שגר. ה מבורכת של. למידה. שתתמקד ו. ת. דגיש חינוך ערכי וקידום. למידה מתוך משמעות. עלון זה מאגד בתוכו מידע.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.