הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים ... - התנועה לאיכות השלטון

לכשלים הנוצרים כתוצאה מהאחזקות הצולבות יש להפריד נכסים פיננסים מריאליים החל ... לפי אתר דה. מרקר(. 5. 0.011. אקסלנס השקעות. פניקס. אחזקות. 799. 75. )לפי אתר. הבית של.

הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים ... - התנועה לאיכות השלטון - Related Documents

הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים ... - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7

לכשלים הנוצרים כתוצאה מהאחזקות הצולבות יש להפריד נכסים פיננסים מריאליים החל ... לפי אתר דה. מרקר(. 5. 0.011. אקסלנס השקעות. פניקס. אחזקות. 799. 75. )לפי אתר. הבית של.

התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע;quot&ר - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7

הדירקטור הבלתי תלוי עמוס מלכא. ו. חברת אי.די.בי פיתוח. לפרט ולפרסם את הסיבות להתפטרותו, כנדרש מהם. על פי חוק; כמו כן,. יש לדרוש כי תנומק התפטרותם של שני הדירקטורים ...

רות דוד - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%93.pdf

28 נובמבר 2018 ... ולקשרים פסולים בין מר רפי עמיאל, מנהל מחלקת החקירות של רשות המיסים, ומר שמואל. גונן, ראש מדור החקירות דאז, ובין גורמים עבריינים. 52 . מר רותם המשיך ...

Untitled - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A2%D7%AA%D7%9E-22113-05-15-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D

עיקרי טיעון. בהתאם לתקנה 14 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000, ... התנועה למען איכות השלטון (להלן: "העותרת" או "התנועה") להביא את עיקרי טיעוניה בפני.

דו"ח תיקים על חברות ממשלתיות - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7

يل. The Movement for Quality Government in Israel. 2. פרק ראשון. –. חברות מעורבות .1. חוק החבר. ות הממשלתיות מגדיר חברה מעורבת כחברה שאינה חברה ממשלתית ואשר.

קריאה שלא לאשר מיזוג רשת-ערוץ 10 בגין החשש ... - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-10-%D7%91%D7%92%D7%9

אליכן. כדלקמן: נוכח עסקת. המיזוג. המתגבשת של. "רשת" ו"ערוץ. 10. ,". קוראת התנועה ... ii. לא הוכח ש. אין קונה חלופי. לערוץ. 10. שרכישתו. תפגע פחות. בתחרות. : אפשרות זו ... מנכ. "ל משרד התקשורת. מר ניר שוויקי. , מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. גב' יוליה שמאלוב.

בקשה לקבלת הבהרות בנוגע להתנהלות ארגון המורים ... - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7

الحركة. من. أجل. جودة. السلطة. في. إسرائيل. The Movement for Quality Government in Israel. רח' יפו. 208. , ירושלים. 94383. * מען למכתבים: ת.ד. 4207. , ירושלים. 91043.

הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעד-2013 - התנועה לאיכות ...

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D

הצעת חוק ל. קידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,. ה. תשע"ד. -. 2013. )תיקון. -. תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה(. תיקון סעיף. 20. )א(. "פרשנות לפרק ג'". לאחר המיל. ים חברה ...

התייחסות התנועה למען איכות השלטון בישראל לתזכיר חוק הריכוזיות

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7

פורסם. להערות והתייחסות הציבור תזכיר חוק לקידום התחרות. ולצמצום הריכוזיות )להלן: ". תזכיר חוק הריכוזיות. " או ". תזכיר החוק. " (, שמעגן את מסקנות. והמלצות הוועדה להגברת ה.

יום עסקים בתאגידים בנקאיים - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib5/402/402_3n.pdf

1. " לקוח. -". יחיד. ,. גוף מאוגד או קבוצת לקוחות. ,. בחשבונות שאינם. משותפים עם אחרים. ;. " סיום יום. ה. עסקים. -". עד השעה. 18:30 . בימי שישי וערב יום המפורט בהגדרת. " יום.

קורס מינהל השלטון המקומי - מרכז השלטון המקומי

http://www.masham.org.il/html5/Web/11357/MINHAL%202019.pdf

[email protected] *** כל מוסד יידרש לאישור פרטני. ל. כל קורס. כתנאי לקיומו של הקורס, ובאחריות. הנרשמים לוודא כי ניתן אישור כאמור . *** הקורס. י. תקיים בכפוף להנחיות ונהלי.

דוח תקופתי - כנפיים אחזקות

https://knafaim.co.il/wp-content/uploads/2018/02/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2016.pdf

בדצמבר. 2002. , כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם "ארקיע ליסינג ... מושבים ומעלה וכן מטוסי מטען מקבילים( ... סת מטענים(; )ב( מחירי הדלק הסילוני בעולם וזמינותו; )ג( עלויות. עובדים ...

מכשירים פיננסיים: הצגה

https://www.iasb.org.il/uploads/n/1481781263.7396.pdf

)סעיף. 34. )ב((. 63. הוראות סילוק מותנה. 64. חלופות סילוק. 32. מכשירים. פיננסיים. מור. כבים. )ראה גם סעיפים. א ... שירותים, ולא מחויבות חוזית לשלם מזומן או נכס פיננסי אחר. א. 36.

בניית נהלים פיננסיים בארגון

http://wiki.sheatufim.org.il/w/upload/sheatufim/7/7f/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf

הכלי הוא חלק מ. המדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגו ... אחרי מבצע הפעולה ואחרי תוצאות. יה, ... ספים בארגון מבצעים באופן קבוע, ולהגדיר נהלים לביצוען על פי המבנה. והעקרונות ...

יונט קרדיט שירותים פיננסיים

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1270001-1271000/P1270907-00.pdf

12 דצמבר 2019 ... בעלים ודירקטור בחברת דה סרוויס. שלמה. איזייק. סגן יו. " ר הדירקטוריון. המנכ. " ל והמייסד של קבוצת הביטוח. והפיננסים. " יונט. ,". כיהן בין השאר כסגן. נשיא. לה. ב".

מ"עב ( 1997 מנועי בית שמש אחזקות (

https://bsel.co.il/wp-content/uploads/2018/07/BSEL-financial-report-Q1-2018.pdf

מספרי השוואה לא הוצגו מחדש. באור. 6. - התחייבויות תלויות. בפברואר. 2018. הוגשה כנגד מב. " ש תביעה ע״ס כ. -. 700,000. ₪ בתוספת מע״מ על ידי חברת עמילות מכס ותחבורה עמית.

רבעון שני 2018 - כנפיים אחזקות

https://knafaim.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-2-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.pdf

10 אוגוסט 2018 ... תחזית. המעודכ ת צפויות חברות התעופה להציג. בש ת. 2018. רווחים בסך של כ. 33.8 -. מיליארד דולר (לעומת ... טיסה שבועית בקו תל אביב ... בודפשט (לעומת. 7.

נוצרית - הפרדת האדם מגופו בתיאולוגיה היהודית

http://app.oranim.ac.il/dvarim/wp-content/uploads/2015/12/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A8.pdf

גרגרנות. ו. תאווה מקורם בגוף הפיזי והרגשי בעוד. קנאה, גאווה, זעם ורדיפת בצע נקשרים לרגש ולנפש של האדם. עצלות נקשרת לעיתים. לרגש כמו ייאוש .59. כאמור, בנצרות הפאולינית.

נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים

https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2019-8223.pdf

28 נובמבר 2019 ... חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו. -. 2016. כללי. לפי. הוראות ... של עובדים וגורמים אחרים שאינם מורשים. למקורות. המידע ללא ... בדצמבר של השנה הקודמת לשנת. הגשת הבקשה ... מבקש הרישיון, מתוך רשימת. הדינים ... מתווכים. ,. סוכנים. ,. קבלני. משנה. או. שותפים. עסקיים. מכל. סוג. שהוא. ,. ומודל. ההתקשרות.

גוטליב נ' איילון אחזקות – ספטמבר 2012

http://www7.tau.ac.il/blogs/law/wp-content/uploads/2011/09/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91-%D7%A0-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8-2012.p

מונחת בפני בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת. הבקשה לאישור. 2 ... פירוט של הרכב הוועדה והבטחת אי תלותה; לוח זמנים. סביר לגיבושה והפעלתה; מדוע,.

ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/13741/distribution-of-power-not-separation-of-branches-preventing-the-concentration-of-political-power-in-israel.pdf

2 נובמבר 2019 ... כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. ... פרק 4. המודל הישראלי. 67. שיטת הבחירות. 68. שלוש הרשויות בישראל. 75. היחסים בין הממשלה ... אומנם מחקר זה אינו מספק מענה מלא ושלם לכל אחת מהצעות החוק ... לא ניתן להתעלם מכך שהגשת הצעות החוק הנזכרות לעיל אינה קורית בחלל. הריק. ... כרעי תרנגולת.

תובענה ייצוגית – הפרדת יולדות. מאי 2018 - יוזמות אברהם

https://abrahaminitiatives.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA.-%D7%9E%D7%

העמק בעפולה. ,. ב. מרכז הרפואי ... בעפולה. ,. המרכז הרפואי. האוניברסיטאי סורוקה. בבאר שבע והמרכז הרפואי לגליל בנהריה . על ... הפרטי מנקודת מבט של תאוריה כלכלית". עלי משפט.

קרור אחזקות בע;quot&מ 2018 דוח תקופתי לשנת

http://www.kerur-holdings.co.il/docs/2018/directors_12_2018.pdf

17 מרס 2019 ... 5. שנים בתנאים שעיקרם כי. קבוצת. יפאורה. לא תתנה מכירה או אספקה של מוצרי מי עדן ללקוח ברכישת מוצרי. קבוצת יפאורה ... שופרסל. ,. וכן בכפוף לזכותה של. תפוגן. להפיץ את המוצרים הנ"ל באופן ישיר ללקוחות נוספים. (. ... טמפו תעשיות בירה בע"מ . בנוסף ... משטחים, מיכלי פלסטיק, ברזל, חביות ושקים. ... משקה גדולים, בנפח של ליטר וחצי ועד.

דוקטרינת הפרדת הרשויות ותפקיד היועץ המשפטי ... - הפקולטה למשפטים

http://law.haifa.ac.il/images/Publications/The_Attorney_General_and_the_Doctrine_of_Separation_of_Powers.pdf

הראשונה היא: האם השינוי בתפיסת תפקידו של היועץ המשפטי והפיכתו ל״רשות. שלטונית״ ... כתב במאה השמונה־עשרה על ההפרדה בין הרשות המבצעת לרשות Adam Smith. 16. כבר.

מ"עב פי.אל.טי שירותים פיננסיים 'א חלק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1231001-1232000/P1231864-00.pdf

28 מאי 2019 ... גלאון. למענק. של. חודש שכר אחד בגין כל. 01%. צמיחה בהכנסות. העולה על. – ... השקעות בהון החברה, ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ...

הפרדת רשויות ועליונות המשפט בדמוקרטיה הישראלית ... - מרכז מורשת בגין

https://db.begincenter.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%93%D7

הפרדת הרשות המבצעת והמחוקקת. הרשות המחוקקת - כנסת ישראל. יחסי רשות מחוקקת – רשות מבצעת. ראשות הממשלה - 'ראשון בן שוים'. הממשלה ושריה. בעית המשילות בדמוקרטיה ...

דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ברבעון השני לשנת - הסיוע המשפטי 2

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7

אלדד אופק. -. חברת עורכי דין. 73,359. 08-51-05-03. 69. 40444723. אלדן שולמית ... ורטמן יעקב. 60,671. 08-51-05-03. 339. 40551381. זאבי רועי. 6,748. 08-51-05-03. 340.

דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ברבעון ראשון לשנת - סיוע משפטי 201

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%A4

אופיר מיכל. 13,200. 08-51-05-03. 40007448. ארבל שלמה. 2,434. 08-51-05-03 ... בר לב אמיר. 27,525. 08-51-05-03. סיוע משפטי. -. דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ... 08-51-05-03. 40008970. כהן מאק משרד עו. ד". 15,764. 08-51-05-03. 40009004.

מדינת ישראל רשות החברות הממשלתיות המדינה אחזקות נוהל ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib7/Taas_ProduceForSale29122015.pdf

20 דצמבר 2015 ... בענייני ביטחון מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה, הכל. כמפורט בנוסח צו ... בהתאם למודעות שפורסמו בעיתונים, הודיעה מדינת ישראל כי היא שוקלת אפשרות. למכור את כל ... תעשה במועד הגשת הצעות המחיר או סמוך לאחריו. לאחר פתיחת ...

לאיכות הסביבה

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Documents/LocalUnits.pdf

כרמיאל, מגדל תפן,. מזרעה, מטה אשר,. מעלה יוסף, מעיליא,. מעלות תרשיחא,. משגב, נהריה, עכו, ... 04-9989591. ראש מועצה. אחמד דבאח. הייפא אסדי [email protected] ...

כשאת אומרת "הפרדת דת ומדינה" למה את מתכוונת?

https://mishpat.ac.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%97%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%AA-%

למה את מתכוונת? "הפרדת דת ומדינה" בהגותם של ישעיהו ליבוביץ ויוסף אגסי. ד"ר חמי בן - נון* ... אינם חיים בה אלא בכל העולם ועדיין "משויכים" אליה... אופן התבוננות זה עשוי להסביר ...

מה בעיתון - האיגוד הישראלי לאיכות

https://isq.org.il/News_Doc/Editon_Newsletter_Issue31_Jul2015.pdf

ר גבי רביד. ,. דיקן בית הספר למינהל. עסקים. ,. המכללה האקדמית נתניה. (". המבדק בראי הדורות. –. כלי בדיקה או כלי תמיכה. , "). דב פרי. (". אתגרים. חדשים לעורכי מבדקים בשרשרת ...

לאיכות ורגולציה - MEDICAL Expo

http://www.medicalexpo.sitestudio.co.il/sites/156/Files/fi897.pdf

29 אפריל 2014 ... יו“ר: אינג' עדי איצקוביץ, מנכ“ל שותף מדיקסנס בע“מ. 11:10-11:40. רגולציית איכות תרופות בישראל - עדכונים. ד“ר רמי קריב, סגן מנהלת המכון לתכשירים כימיים, ...

דור העתיד - האיגוד הישראלי לאיכות

https://www.isq.org.il/wp-content/uploads/Quality_Magazine_Nov-Dec2015.pdf

... הלאומי 2015. תמונות מספרות, עמ' 34. עמ' 12 האיכות בראייה אסטרטגית. דור העתיד. עמ' 6 ראיון ... מנהיגותית אם כך מתקשרת בצורה ישירה. ליכולת להשפיע ... הכנסו לאתר האינטרנט לצפייה במגוון עיתוני ההוצאה לאור בגרסה דיגיטלית: ... הינם בעובי 40 ס”מ וכוללים בטון מזויין.

המדריך שלך לאיכות ובטיחות - כללית בתי חולים

https://hospitals.clalit.co.il/emek/he/news/whatsnew/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94.pdf

תהליך מלא של בקרה כפולה. הסיבה. דוגמאות. סימון. תרופות ששמותיהן בעלות מראה או. צליל דומים. Look Alike ... איתור וזיהוי מוקדם של אוכלוסיות אילו. •. בניית. תוכנית. טיפול מותאמת לצרכיהם. המיוחדים ... בקרה סיעודית: בתחילת כל משמרת יש לבצע ספירה בנוכחות אחראי/ת.

גיליון מיוחד - האיגוד הישראלי לאיכות

http://www.isq.org.il/Quality_Magazine_Feb-Mar2015.pdf

Hacker. , בהדר' סיגלית מודחי הפעלנו את שדרת הפוסטרים בהובלת. הוצגו כלים, שיטות ותהליכים ממגזרים שונים בתעשייה ובשירות. , המנצח והפסנתרן ... כנסי האיכות, איך זה להיות יושב ראש כנס, הצורך בהגברת המודעות. לאיכות, הפנייה ... תהליך בניית השרשרת במודל מתחיל.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.