הבנק - בנק דיסקונט

מכת לדון ולהחליט בענייני הביטוח של הבנק, ובכלל זה הביטוח. הבנקאי. בתחום הנכסים הוועדה מוסמכת ... עובדים ביטוח דם על ידי מתן תרומת דם, בהשוואה ל. -. 143. עובדים בשנת. 2012.

הבנק - בנק דיסקונט - Related Documents

הבנק - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/PDF%20files/social_report_2013_full.pdf

מכת לדון ולהחליט בענייני הביטוח של הבנק, ובכלל זה הביטוח. הבנקאי. בתחום הנכסים הוועדה מוסמכת ... עובדים ביטוח דם על ידי מתן תרומת דם, בהשוואה ל. -. 143. עובדים בשנת. 2012.

מגזר משקי הבית בבנק מרכנתיל דיסקונט - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/PDF%20files/social_report_2013_full.pdf

הנפרד מהמוקד הטלפוני של הבנק ושל בנק מרכנתיל דיסקונט, בהתאמה. הסוכנויות ... אום אל. -. פחם, אור עקיבא, בני ברק, אריאל, רמלה, לוד, יפו, תל. -. אביב, ירושלים, דימונה, שדרות,.

מבנה הבנק - בנק לאומי

https://www.bankleumi.co.il/images/Report_web.pdf

זה.כולל.את.משקי.הבית.בעלי.עושר.פיננסי.מנמוך.עד.בינוני,.לקוחות.צמיחה.-.צעירים,.חיילים,. ... הסכמי.העבודה.עוסקים.בעיגון.זכויות.העובדים.מול.הנהלת.הבנק.בנושאי.שכר,.שעות.עבודה,.ימי. ... פתיחה.-.מר.איתן.רף. וגליה.מאור. היסטוריה,.חזון.ואתיקה."דרך. לאומי".-.הקוד.האתי.של.

הבנק של ולירו - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Kark/publication/264195587_Sephardic_Entrepreneurs_and_the_Valero_Family_in_Eretz-Israel_during_the_19th_and_20th_Centuries/links/53d1740f0cf220632f39de50/Sephardic-Entrepreneurs

אוסף אהרון כספי, ירושלים. Calling card of ... אוסף ביתן קדמן למטבעות, מוזיאון ... בני ולירו גם נטו פחות להינשא לבני משפחות מכובדות אחרות. ... העילית הירושלמית ובבתי קפה בעיר.

תעריפי אשראי - הבנק הבינלאומי

https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/www.fibi.co.il-13182/c80c4a09-f3c6-4ee2-a653-5cc86770dac6/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99 %D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99 31.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE

13 מרס 2019 ... שינוי. בתוספת. ללקוח סניף. אוצר החייל. תוספת לריבית. בסיסית. תעריפית. מתואמת. סנטוריון. /. וורלד עלית ... כולל אמריקן אקספרס ירוק . 3). (. כולל אמריקן אקספרס.

תעריפון עמלות לשרותי הבנק - בנק אגוד

https://www.unionbank.co.il/amalot/AmlotTaagidimI.pdf

3 מרס 2014 ... שחזור מידע. 2.4. איתור חשבונות ... שירותים נפוצים בכרטיס אשראי אמריקן אקספרס. 6.1. שירותים נפוצים בכרטיס אשראי ... 13.50. לפעולה. שחזור קוד סודי. 6.1.13.

מדריך למשתמש בשירותי הבנק באינטרנט - Bank Hapoalim

https://www.bankhapoalim.com/wps/wcm/connect/75d888804b0a13c4a529f7aad4b93d52/atar_hangasha.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1537398760&CACHEID=75d888804b0a13c4a529f7aad4b93d52

המידע במדריך הוא כלי עזר. הוא נועד לעזור לכם להבין כיצד להשתמש באתר האינטרנט של בנק הפועלים. תוכלו לקבל מידע נוסף מבנקאי. בסניפי בנק הפועלים או בעזרת השירות ”פועלים ...

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון אישור הבנק - שחל

https://www.shahal.co.il/assets/uploads/2019/02/tofes-horaha-chiyuv-heshbon-d-451-1_10_2_19.pdf?x97886

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון. לכבוד. שחל טלרפואה בע"מ/. שח"ל חיפה שירותי רפואה בע"מ / שח"ל ראשל"צ-רחובות שירותי רפואה בע"מ )-"החברה"(. יגאל אלון 90, תל אביב 67891.

Ÿ - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110010824.pdf

אותרו שלושה פלחים עיקריים של לקוחות: עסקי, עסקי פלוס, עסקי מורחב. ... קשרים עם בנקים גדולים בארץ ובחו"ל לצורך השתתפות בעסקות סינדיקציה המובלות על ידם )לפרטים ... לעובדים בע"מ ומגדל גמל פלטינום בע"מ, לפיהם יפיץ הבנק את קרנות ההשתלמות הנמכרות וקופות גמל ...

ממשל תאגידי, ביקורת, פרטים נוספים על הבנק ואופן ניהולו ... - מזרחי-טפחות

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Corporate_governance_and_appendices_4_2015.pdf

31 ינואר 2016 ... זלדמן ניהול בע"מ, ליליות בע"מ, ליליות בייקרי בע"מ. עיסוק קודם. )במהלך. 5. שנים אחרונות. למעט עיסוק נוכחי(. יו"ר דירקטוריון: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, לאומי ...

הבנק גבה וגובה עמלות פרעון מוקדם בניגוד להוראות הדין הקובעות כי תאגיד ...

https://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/1078b.pdf

23 פברואר 2011 ... 11. המבקשת: התובעת). דנקר בירגר בע"מ, ח.פ. 512514001. עיי בייב פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני- עורכי דין. מרכז עזריאלי 1 {מגדל עגול, קומה 41), תל אביב 67021.

מתאימים לך יו - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/PDF/social_report_2017_full_updated-nagish.pdf

23 דצמבר 2018 ... לילך אשר-טופילסקי. המנהלת הכללית ... ומגמות בהשוואה לבנצ'מרק של המערכת. הפיננסית, על מנת ... לבנצ'מרק של המגזר הפיננסי, על מנת. לזהות פערים ולרכז ...

Untitled - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011222.pdf

קנבה לש םיאלמ הטילשבו תולעבב תב הרבח וניה טנוקסיד ליתנכרמ קנב . מישדח מילקש ינוילימב. מיינזאמ מינותנ ... שאר ריעה הפיח רמ הנוי בהי ,. הגצוה. הכורעת. לש. םימוליצ. ףסואמ.

סיכוני אשראי - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011624.pdf

27 מרס 2017 ... הפועלים. ל"בחו. ומפעיל. כיום. סניפים. אזור ב. , יורק ניו. בפלורידה. ו. בקליפורניה ... במיליוני שקלימ חדשימ. שינוי באחוזימ. הכנסות ריבית. 1,432. 1,519. 1,234. )5.7(.

חלק 1 - חשבון עובר ושב - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/tarifonim/private/Tarifon_Private_bound_small.pdf

6 אוגוסט 2014 ... תמצית בסוויפט 1.5 $. 2.10.1. גישה ישירה למחשב ... 3.11.1. גרירת הלוואה לדיור - הלוואה. 750 ₪ לפעולה. מראש. רשם. המשכונות/. לשכת רישום. מקרקעין / ... רשם המשכונות (האגרות נקבעות ע"י משרד המשפטים). עיון. בהתאם להוצאה הממשית. רישום.

דצמבר | 2006 - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/DISCOUNT2006.pdf

ההון" בסעיף "פרטים נוספים אודות הפעילות במוצרים מסויימים" ,"חקיקה ופיקוח" וביאורים 6 ה' ... על ידי הבנק במגוון אמצעים: אינטרנט, משובים (קיוסקי מידע), כספומטים, מענה קולי ממוחשב ... ההיערכות המחודשת תאפשר ללקוחות העסקיים של הבנק לקבל שירות כולל תוך הצבת.

דוח חברתי 2018 - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/accessible_forms/social_report_2018c-he.pdf

31 אוקטובר 2019 ... עמודות נפרדות לבנק מרכנתיל דיסקונט, לכאל ולאי די בי ניו יורק. יצוין כי בסעיפים ... קשר משפחתי, ובכך מעניק לתא המשפחתי כוח פיננסי. חדשה במסגרת אגף אשראים ...

סקירה שבועית - תפנית דיסקונט

https://www.tdih.co.il/pics/09_02_2020.pdf

9 פברואר 2020 ... מרכז עזריאלי, בנין מרובע, ת"א. 0762262. & טל':. 670-2651111. & פקס: ... 1.52%. מ. על לרמתו בתחילת השנה. פוקס הודיע על הסכם להפעלת חנויות תחת המותג.

קטלוג בנק דיסקונט פסח 2017.pdf - PDF Archive

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/2017/2017.pdf

15 פברואר 2017 ... רשת GOLF, רשת INTIMA, רשת POLGAT, רשת GOLF KIDS. רשת BLUE BIRD ורשת טופ שופ, וטופ מן. רשת GOLF האופנה המובילה בארץ בסגנון ספורטיבי ...

( דפי הסבר ) תדריך ללווה - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/PDF%20files/tadrih.pdf

או לרשם המשכונות לרבות עיון ברשם. המשכונות. ,. אגרת הנוטריון. -. לאישור ייפוי הכוח. (. כאשר לא נרשמת ... תמצית עיון מרשם המשכונות. /. חברות ... רשם לגבי הדירה. ,. או לגבי חלק ...

בנק מרכנתיל דיסקונט - info spot

https://infospot.co.il/Content/UserFiles/Upload/csr_discount_2018.pdf

31 אוקטובר 2019 ... הותקן "קו חם" בחטיבת הביקורת הפנימית. לטיפול בפניות אנונימיות בגין ... מנגנוני הדיווח הם קו טלפון אנונימי וטופסי פנייה ... פרויקט הפועל קו הידידות של אורלי וגיא -.

דּוּחַ חֶבְרָתִי 2016 - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/accessible_forms/social_report_2016_full_updated_nagish3.pdf

12 נובמבר 2017 ... מרגולציה; הובלת מדיניות האשראי והטמעת תמחור מבוסס סיכון, מתן חוות דעת שניה על בקשות האשראי ... בהפנינג הפעילו תחנות, מכרו עוגות, שהם. עצמם אפו ... ביום 10 במאי 2017 חתמו כאל ואנרפוינט בע"מ כאל - שיתוף פעולה במימון מערכות סולריות ביתיות.

דוח אחריות חברתית 2017 - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/PDF/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_2017%

23 דצמבר 2018 ... סניפים. 14הפיננסית באמצעות 77. 13 מספר הסניפים מעודכן ליום 31 בדצמבר 2017. 14 מספר ... שופרסל וחתימת הסכם עם גמא ועם "Alipay". חברת כאל חתמה על ... בחיפה, סניף קרית ים, שלוחת גבעת. שמואל, סניף ... כוללת גם מענק יובל. הנתונים גולמו.

דין וחשבון 2010 שנתי - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011024.pdf

Israel Discount Bank"דיסקונט" ,"דיסקונט לוקחים אותך אישית" ו-” ... ידבועל בהי קנבב ,)2006-2004( מ"עב למשח ירצומו תונוכמ לטסירקב ,)2007-2002( מ"עב רובמטב רוטקרידכ ...

מצב הנזילות וגיוס מקורות בבנק - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011424.pdf

9 מרס 2015 ... כן כולל המגזר לקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני וגבוה בבנק מרכנתיל דיסקונט ... כולל המגזר את חלקו של הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי. (. עד ליום. 31. במרס. 2014. ) ... שעות . העבודה. במרכזי. הבנקאות. הפרטית. בהרצליה. ובחיפה. הוארכו. ,. והם. פועלים. מ.

כרכור – בנק דיסקונט חנך סניף חדש וייחודי בפרדס חנה

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/press_releases/press_29_09_2019.pdf

23 ספטמבר 2019 ... ראש חטיבת משאבי אנוש ונכסים בדיסקונט,. יפית גריאני. ,. מנהל מרחב הצפון בדיסקונט,. ניר פוליצר,. ראש מועצת פרדס חנה. -. כרכור,. הגר פרי. יגור,. סגן ראש המועצה,.

אוסטרובסקי נ' חברת השקעות דיסקונט – ינואר 2018

http://www7.tau.ac.il/blogs/law/wp-content/uploads/2011/09/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A0-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%

14 ינואר 2018 ... יאיר אר סט אורגלר. ה תבעים. ו1. -8. ע"י עו"ד רם כספי. , עו"ד עמית לייזרוב. ועו"ד ירון קוכמן. ה תבעים. ,2. ,4. ו7. -. 11. ע"י עו"ד צבי אגמון. , עו"ד אורי שורק. ועו"ד ד ה חן.

אוסטרובסקי נ' חברת השקעות דיסקונט – אוגוסט 2015 - אוניברסיטת תל אביב

http://www7.tau.ac.il/blogs/law/wp-content/uploads/2011/09/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A0-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%

9 אוגוסט 2015 ... אוסטרובסקי נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ. עמוד. 1. מתוך. 46. לפני כב' השופט פרופ' עופר ... ע"י ב"כ עו. " ד רם כספי. , עו"ד עמית. לייזרוב ועו"ד ירון קוכמן. המשיבים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.