מעשה בלולי ה...

שרברק, 1967; הדפסה 2011 ,14( הוא אחד הידועים מעשה בלולי ה... הספר שלפנינו ... ב. דמויות. במרכז הסיפור עומדות שתי דמויות ראשיות: ברצוננו לבדוק האם הן סטטיות, קבועות, או. משתנות. ... חשוב להקנות את המושגים: "אפיון ישיר" ו"אפיון עקיף". דמות שטוחה נשארת ללא ...

מעשה בלולי ה... - Related Documents

מעשה בלולי ה...

https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/journals/childrens_literature/june2016/june2016_loli.pdf

שרברק, 1967; הדפסה 2011 ,14( הוא אחד הידועים מעשה בלולי ה... הספר שלפנינו ... ב. דמויות. במרכז הסיפור עומדות שתי דמויות ראשיות: ברצוננו לבדוק האם הן סטטיות, קבועות, או. משתנות. ... חשוב להקנות את המושגים: "אפיון ישיר" ו"אפיון עקיף". דמות שטוחה נשארת ללא ...

מעשה בזאב רעב

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan/sites/homepage/hebrew/regFiles/mvhan%20mibui%208%204-10-12.pdf

פרק ראשון: קראו את הטקסט וענו על השאלות שאחריו : מעשה בזאב רעב. ליד כפר קטן, בין הרי ק. ו. וקז הגבוהים, הסתובב זאב רעב. הלך הזאב מצד. לצד, הסתכל סביב. ו. וח. י. פש אוכל.

מעשה בזאב רעב - sefer-li

https://sefer-li.net/afon.pdf

מעשה בזאב רעב. טג'יקיסטאן. חיו פעם איש ואישה. לא היו להם ילדים. והאישה נאנחה ומדי יום בכתה כמו ענן של. סתיו. והבעל חשב "למה האל לא נותן לנו. ילדים? כל החיים אנו מתארחים ...

מעשה אמהות-סימן לבנים

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/152-153-2.pdf

במקביל חוֹנָה רחל את עקרותה באופן חריף ומכאיב: "ותרא רחל כי לא. ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים אם אין מתה. אנוכי" (ל', א). תגובת יעקב זוכה ...

בין הנשים גם כן מביאות אשה על אשה הוא מעשה תועבה, אבל אין בו ... - בת-קול

http://www.bat-kol.org/wp-content/uploads/2013/06/Mekudeshet-la-maariv-28.12.121.pdf

אפו ועל חמתו של הרב. עכשיו,. כשהן כבר בשלב ה"בייבי בום",. מדברות נשים דתיות החיות בזוגיות. חד–מינית על האתגר בהקמת. משפחה לסבית דתית, על היחסים. המורכבים עם אלוהים ...

מעשה הסיפור הטיפולי - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2007/socialStudies/gotesdiner108.pdf

בספרית מדף פתוח. יובל. י,. 2001(,. ). מה זאת אהבה . קשת . ספר בחירה. 616.8914. יוב . מה. (. 1093257. ) בספריה לחינוך ובספריה ל. פסיכולוגיה. יובל. י, . (. 2001. ). סערת נפש.

מעשה בחמישה בלונים - מועצה אזורית עמק יזרעאל

http://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2016%284%29.pdf

5 ינואר 2016 ... עד קצה הזריחה. רביעי, 13.1.2016 ... המחנות הנשכחים בקצה המגף האיטלקי. שישי, 10:00 ,29.1. ... הקרנת סרטה של יעל קציר: "אור בקצה המגף". הסרט מצוין ושופך ...

מעשה שדים וחלום ]מגיית החלום היהודית )ב([

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

נַחַ ש החלומות נחלק באופן גס לשניים: פירוש חלומות ונחש מגי בהם. הראשון. מושתת על ... הוא מיוחס 66נמנה עם תשעה מרשמים 'בדוקים ומנוסים' שמסר ר' נתנאל התוכן. לאסף בן ברכיה ... אם עיונו של ר' יצחק הכהן ב'שימושא דאוירא דשדי' מצריך מאמץ פרשני. לשם אישוש הקשר ...

מעשה בחייל - תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים

https://www.jcamerata.com/sites/default/files/concerts/programmes/camerata_program_633.pdf

9 יוני 2012 ... תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ונסע להשתלם. בבית הספר ... אלא גם המלחין האיטלקי לואיג'י בוקריני. ... תפריטי מסעדות יוקרה עד עצם היום הזה**.

חוף מעשה במחשבה תחילה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0401-P0500/P0474a.pdf

אפשר לשלב במקצועות הלימוד מדע וטכנולוגיה, מולדת וחברה ... חוף מעשה במחשבה תחילה: בעקבות החוף לכיתה ד' ספר התלמיד(ה) ... ד"ר רמי קליין, בית הספר למדעי הים, מכמורת,.

מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, תמיד ישמח מישהו אחר

https://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/Arison_YMT_coloring_cards_A5_b.pdf

מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה,. תמיד ישמח מישהו אחר. Page 2. תטיילו. ישראל יפהפיה באביב. Page 3. חיוך הוא הקו הקצר ביותר. המחבר בין שני אנשים. Page 4.

זכות טיעון לאחר מעשה - הפקולטה למשפטים

http://law.haifa.ac.il/images/lawGov/vol4-1/7-cohen.pdf

מדגית כהן*. א. מבוא. ב. הרלוונטיות של מועד הטיעון: 1. מוקדם מול מאוחר;. 2. מניעת הליך הוגן; 3. החלטה על בסיס נתונים חלקיים; 4. פגיעה. באמון הציבור ברשות; 5. היבטים מעשיים. ג.

מעשה בשרביט קסמים- נירה הראל - משרד החינוך

https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/may13.pdf

תקציר היחידה: תכנית המתמקדת בילדים חריגים ומיוחדים: הספר "אור ואלכסנדרה" מאת יצחק נוי - קשר. בין ילד עוור וילדה עולה חדשה. "קיץ של ברבורים" מאת בטסי באיירס - אחות גדולה.

סיפורת )מעשה חכמים וסיפור קצר( – פרק ראשון נקודות(. 25 – כ"הס( 3 1- מן הש

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/9181SUM.pdf

כיוון שעיקרו ביקורת חברתית על העיירה היהודית כפי. שהתקיימה במזרח אירופה עד השליש הראשון של המאה העשרים והדברים אינם רלוונטיים למקומות. אחרים ולזמננו. היום יש מודעות ...

עמנואל פרידהיים / מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_105.1.pdf

בית. הכנסה. המשנה. של. הבבלי. וטען. שכל. המעשה. אירע. ברבן. גמליאל. השלישי. ,. בנו. של ... עכו .גם. בעיר. זו. ניתן. לקשר. בין. פולחן. אלת. הפריון. לבין. עולם. המים. ,. פסל. אפרודיטי.

quot&מעשה בשמיכת טלאים - איגוד מרכזי הסיוע

https://www.1202.org.il/images/files/reports/2016-annual/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D-_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf

מִ ּבְ לִ י לִ פְ רֹק אֶ ת הָ עֹל. )מתוך שיריה של חגית ורדי, שורדת גילוי עריות(. "מעשה בשמיכת טלאים". על התפתחותן של עבירות המין בישראל -. התבוננות רטרוספקטיבית. עו"ד ליאת ...

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבה התקשורתית הרב ערוצית

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/9.pdf

הן לתאוריות ולמתודות פונקציונליסטיות כמותיות של חקר שימושים וסיפוקים. )פול לזרספלד ואליהו כץ(, הן לתאוריות קליטה סמיוטיות )וולפגנג איזר, ג'ון. פיסק, אומברטו אקו, סטנלי פיש( הן ...

לנעילה תשע;quot&ו ' דבר תורה ' מעשה באחד שהייתה אבן בליבו, והייתה ...

http://www.bat-kol.org/wp-content/uploads/2015/09/dvar-tora-neila-2015.pdf

וכל מאמינים שהוא חי וקיים, הטוב ומטיב לרעים ולטובים. - ". רבי שמחה בונם מפשיסחא. היה אומר: הקב. " ה טוב ומיטיב לאלו שפע. מים הם רעים ופעמים טובים. רבי לוי יצחק היה אומר הוידוי ...

נעשה אדם כשהגמרא במסכת מגילה מתארת את מעשה תרגום השבעים של ...

https://asif.co.il/download/kitvey-et/asoft/asp%205/1%20%283%29%283%29.pdf

היא שהקב"ה מתייעץ עם המלאכים. מבחינת הקשרו של הסיפור בגמרא, הוא מופיע לאחר תיאור בריאת האדם ביום השישי,. המפרט את תהליך בריאתו לפי שעות היום, שבסיומו האדם חטא ...

ן ממגנצא מעשה ברבי אמנו מצות שופר בראש השנה

http://www.meirtv.co.il/upload/images/idx%2056500b.pdf

מחבר הפיוט המפורסם. " ונתנה תוקף. על; ". פי ספר. או זרוע. ) מעשה בר. ' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויפה תואר ויפה. מראה. ,. והחלו השרים וההגמון לבקש ממנו שיהפ.

quot&סוף מעשה במחשבה תחילה - ארגון הסגל האקדמי הבכיר - אוניברסיטת ...

http://astaff.haifa.ac.il/images/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_24.10.19.pdf

24 אוקטובר 2019 ... יו"ר וועד הגמלאים של ארגון הסגל האקדמי הבכיר,. פרופ'. יאיר צנזור ... דמי חבר : .א. גמלאים בפנסיה תקציבית. –. 4 ... הינו עמותה בה מאורגנים חברי הסגל. האקד.

? מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה - שירת הים יהושע רוזנברג . רב בתרב

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/maasae1.pdf

גאל ישראל. ',. שלאחר קריאת שמע ולפני תפילת שמונה עשרה בשחרית נזכרים. בקיעת ים סוף ... בשעה שעלו ישראל מן הים בקשו לומר שירה. ,. שרת ... הוא כינוי לעם ישראל כפי שאומר.

מעשה בראשית ומעשה מרכבה כתורת סוד אצל פילון האלכסנדרוני - יהודה ליבס

https://liebes.huji.ac.il/yehudaliebes/files/philomerkava.pdf

של הקטע עם תרגום עברי ודיון, ראה שאול ליברמן, מדרשי תימן, ואהרמן, ירושלים תש"ל, עמ'. 16-17 . הנוסח הלטיני של. הקטע עם תרגום צרפתי ודיון ראה: Arthur Marmorstein, "Deux ...

בין שכחה להחייאה: 'מעשה ברוריא' בשיח ההלכתי והרעיוני בעת החדשה - jstor

https://www.jstor.org/stable/90006114

וגם קול נשי, של הרבנית ברוריה בן שחר, מבקש לדרוש את 'דמותה של ברוריא. בכיוון של הפקת לקח לגבי לימוד התורה 123ומשמעותה לדורות' )כלשון כותרת מאמרה(,. לנשים. לדבריה ...

מעשה באביגיל שאבדה לה שנת הליל רות אורן כתבה כנרת גילדר איירה 2015 ...

http://www.dafdaf.co.il/images/file/Hafaalot/avigail%281%29.pdf

רות אורן. איירה. כנרת גילדר. הוצאת. הקיבוץ המאוחד. 2015. על הספר. אביגיל הקטנה מתקשה. להירדם. , היא טוענת כי שנת הליל הלכה לאיבוד. בני משפחתה. מנסים לעזור לה. להירדם.

סוכת שלום המסע לטהרן בכלי שיר מעשה בראשית וטיילת בחגך - קו עיתונות

http://kav-itonut.co.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf

17 אוקטובר 2019 ... ה' אֱֹלקֶיָך ּבַּמָקוֹם אֲׁשֶ ר יִבְ חָר, ּבְ חַג. הַּמַּצוֹת ... הוא הסביר לבריות כיצד ברא ה' את העולם יש. מאין, והביאם ... פ. ה. א. ח. ה. "חצר הטירה" בקבוץ טירת צבי ... פעילות בבית הדבש והדבורה, נסיעה חווייתית בטרקטור ועגלה, סנפלינג מהחומות, אתגר הנינג'ה, עמק המעיינות, ... עשה זאת בעצמך, שלל משחקים מהנים, ליטוף ארנבות ועוד. מתי?

מעשה שהיה. יהודי חילוני השתתף בתפילה בבית הכנסת, נתנו לו עלייה ... - בינינו

http://beinenu.com/system/files/alonim/176_22_79.pdf?download=1

בברכת 'הנותן תשועה למלכים', כאשר מתורגמן מתרגם למלך ... הרב לא יצטרך לבטל מתלמודו, הרב בוקובזה נענה למלך. ... חותמת הולוגרמה שלא ניתנת לזיוף, ובכך למנוע חשש החלפה.

" דמות אדם בארובה " דרש הלל הזקן על גג בית המ מעשה החכמים: ב גיבור ד

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/hillmiri.pdf

מירי וסטרייך. 1. " דמות אדם בארובה. " על. דמות ה. גיבור. ב. מעשה החכמים: הלל הזקן על גג בית המ. דרש .1. אָ מְ רּו עָלָיו עַל הִ לֵּל הַ זָקֵּ ן, שֶׁ בְ כָל יֹום וָיֹום הָ יָה עֹושֶׁ ה ...

quot&ויכה את המים ויחצו הנה והנה;quot&: בין מעשה אליהו למעשה ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/26609980

... עמ׳ 22 ,18-17 ,15; הנ"ל,. סיפורי אליהו, עמ׳ 183; שמש, סיפורי אלישע, עמ׳ 257; שלום־גיא, אלה תולדות גדעון, ... של השונמית על ידי אלישע )מל"ב ד 37-8(, שבו מובלט חלקו של הנביא.

אבולוציה מעשה ידי אדם 2 - תורה ומדע - אבולוציה ושאר ירקות

http://www.toraumada.org.il/toraumada2.pdf

כל אותם גזעים פותחו בידי אדם (בתהליך ש ... אולם מספר זה רחוק ממספר הגזעים הקיים בעולם, ובמובן מסוים גזעים ... הבדלים בין פרה לפרה: יש פרות גדולות ויש קטנות, שמנות ורזות,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.