סיוע - משרד המשפטים

קיימות "נ. קודות זכות בקהילה" ברחבי. הארץ. –. ניתן לקבל מידע נוסף בטלפון או. באתר האינטרנט http://avivshoa.co.il. קבלת קהל עם מומחי הזכויות של. העמותה בתיאום מראש בלבד.

סיוע - משרד המשפטים - Related Documents

סיוע - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/medashirut.pdf

קיימות "נ. קודות זכות בקהילה" ברחבי. הארץ. –. ניתן לקבל מידע נוסף בטלפון או. באתר האינטרנט http://avivshoa.co.il. קבלת קהל עם מומחי הזכויות של. העמותה בתיאום מראש בלבד.

סיוע ממשלתי לחולי צליאק - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/newsandevents/spokemanmesseges/documents/26022017_1.pdf

זהה ומיובא לארץ על ידי יבואן אחר ו. ניתן על סמך תוצאות בדיקות בארץ ועל סמך. הצהרה של הספק לגבי אתר הייצור והמכירה ליבואן. בניהול. סיכונים נמצא כי. לגבי מזון רגיל. יבוא מקביל.

בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לשירותי שמירה - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/hokrimpratim1/misradshmira13.pdf

בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לשירותי שמירה. הבקשה תוגש בעותק אחד לכתובת הבאה : משרד המשפטים. ,. המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה. רחוב. כנפי נשרים. 51.

דף 000 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ShomatMekrkein/Docs/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%20%D7%93%D7%9C%D7%A7%20%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8.pdf

החלטת וועדות השגות באזור צאלים. 9.4 . ביום. 6.6.0994 ... אור איה. צוות לקידום עסקות חקלאי. משבצות. מרחב עסקי. דרום. רשות. מקרקעי. ישרא. ל. @land.gov.il ayaa. מר.

פרק - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Collaborations/Documents/1st%20place%202012%20-%20un_damage%20to%20animals%20during%20patent%20protection_AMIT%20FASTMAN.pdf

23 מאי 2012 ... שפרסם מאיר קוגמן. 77. בנושא הענקת פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים. ע. לתה. השאלה. ה. אם ראוי להתנות את הכשירות לפטנט, הזכות לקניין הרוחני, בכך שהאמצאה ...

פסק דין - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/2438-2018.pdf

23 נובמבר 2017 ... 11.1.18. צירפה התובעת קבלות המעידות על חלק מההוצאות המיוחדות שפורטו בכתב. התביעה. )החלפת רשת יונים, החלפת קולטים, שיפוץ הלובי, לגבי תיקון המעלית ...

כ - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/annual%20report%202018.pdf

18 יוני 2019 ... מדינת ישראל נ' גולד. ) החלטה מיום. 20.2.2018 ... הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב, המועצה הלאומית לשלום הילד,. המשפט בשירות הקהילה. –.

דין – פסק - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/4.180.2015.pdf

בסמכות שופט בית משפט שלום. לפי סעיף. 47 ... 0. בת ים. הבית המשותף ידוע גם כגוש. 3118. חלקה. 117. )להלן :". הבית המשותף. " או. " הבית. "(. ... )"שכונת עמידר" בבת ים. -. ד.ק.ב(.

פטנטים - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Documents/ILPO%20Annual%20Report%202016.pdf

פוטקס תבניות בע"מ. 16. מונקי ביזנס דיזיין ישראל בע"מ. 9. טרוול סמארט בע"מ. 15. 10. אקסקלוסיב תאורה ריהוט בע"מ. 14. אוטוטו דיזיין בע"מ. המבקשים הזרים המובילים בהגשת ...

החלטה - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/6718.pdf

24 פברואר 2019 ... חברת חכשורי. (. בהסכם שכירות הנוגע לנכס מושא. התביעה. )להלן. –. הסכם. השכירות המקורי .(. מעת לעת. התחלפו. בעלי הזכויות בנכס. כאשר. המבקשת המשיכה.

ספר החוקים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/Documents/2129.pdf

31 דצמבר 2019 ... חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח-2008. תיקון עקיף: חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 - מס' 29. חוק שירות ביטחון )הגבלות קריאה ...

פסק דין_2 - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/1.38.2014.pdf

4 אוקטובר 2018 ... אשר שימש כגינה ומגרש חניה ונועד לבנית יחידות דיור נוספות תוך שהם עוקרים עץ פרי,. מגדרים את השטח ... העיר בית שמש. .9. יוער כי במקור ... מ"ר, מחסן בשטח. 5.4.

Untitled - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0quMtclBdarfd3enJq59lR8%3D

13 פברואר 1978 ... יעקב כהן . שאול אלברט עשאל כהן. אברהם ביילין יעקב לב. משה בית-דגן סנדר לייבוביץ . סנדר ברוך. חנן מאירי ... אופטיקה. 49. חומרי שכפול. 4. המעביד יכיר בתעודת רופא של קופ"ח שהעובד חבר בה כהוכחה. 3. אופנועים ... אג"ש 405, עכו. שומר. יפת 179, יפו.

יומן המדגמים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/YomanMidgamim/06-2016.pdf

30 יוני 2016 ... 09/12/2015. הוגש ביום: ניו לייט לסרי. -. ייצור ושיווק גופי תאורה בע"מ. NEW LIGHT LASRY MANUFACTURING &. MARKETING LAMPS PARTS LTD.

מדינת ישראל - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/CannabisEnforcementPolicy.pdf

לצערנו יש מעט בדיקות קליניות בעולם. יש בדי. קה מאוד יסודית ... עבודתו של הרופא בביה"ח בילינסון הופסקה, לאחר שהתעורר החשש כי ביצע ניתוחים תחת השפעת מורפיום. בחלק מן ... The United Nations has a legitimate and important role to play in this regard ... יודגש כי, כל. עוד פעולת ההחזקה לשימוש עצמי של סמים מבוצעת במרחב הפרטי, היא אינה אסורה.

מופרדים מזכויותיהם - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A1%D7

4 ספטמבר 2012 ... שעות ביממה בתאו, בו התנאים הפי. זיים,. כפי ש. יומחש. בדוח זה, הם על פי רוב קשים מנשוא. , וללא הנגשה ... יצוין, כי. הדיווח שנמסר. במכתב נוגע ל. אנגליה ווילס.

מילון ערבי - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Ar/Units/Reshomot/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%202017%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D

חשבון נוסטרו. ﺣﺳﺎب ﻧوﺳﺗرو ... חשבון בנק. ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ. כוח אדם. ﻗوة ﺑﺷرﯾﺔ. חוק העסקת עובדים על ידי. קבלני כוח אדם. ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﺎوﻟﻲ ... חדר ייעוץ רוקחי. ﻏرﻓﺔ اﺳﺗﺷﺎرة ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ.

קובץ התקנות - משרד המשפטים

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/OZqqMinV/LFxfTj7LC7Uko6IZ0t0f8gUjZzsU8tkdlo=

27 אוקטובר 2019 ... למעט חלקים שאינם. נושא זרם חשמלי ולמעט ... הקורקינט המוגדרים בצו התעבורה )פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה(, ... ילדים, ובכלל זה מוצרי תחביב למבוגרים.

משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/020718.pdf

סאול פאולינה. עקשותי מרים. פופר יולס. פישלין ראובן. פלדמן שרה מיטאור. פלקסר יעקב. פרידמן גיטה. פרנקל אליעזר. צומיק אסתר פייגה. קולר מקס מנדל. קורנרייך שושנה. רגוליס אברהם.

משרד המשפטים - דוח שנתי 2017.pdf

https://www.kafr-yasif.muni.il/Documents/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202017.pdf

ע"י רשם החברות מסיבות שונות וכן הגשת צווי עיקול לחברה באופן מקוון; ברשות הפטנטים - במהלך. 2016 עברו כל מחלקות ... תמצית היקפי הפעילות של אגף הכספים בשנת 2016: תשלום שכר לכ- 4,130 ... יחידת רשם המשכונות. היחידה מאפשרת עיון במרשם המשכונות, לצורך .

קובץהתקנות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=YWZP5bJenUsJq8XlM540e1uCFALhLQt%2B6%2B6Z3GyHAcE%3D

26 יוני 2019 ... )ת1( שימושבמערכתביובלסילוקמיגשמים,ביןעלידיחיבורמרזביםלרשת ... "שיפוץ"-לרבותתיקון,שיפורוחידוששלבנייןאוחלקממנווכוללעבודתצביעה,.

דוח סופי בלי סעיפים - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/News/Documents/Dochkremnitzer.pdf

14 מאי 2007 ... שמועות על יחסים כאל. , ה. הריון מחוץ לנישואין ... שנעשה בתחילת שנות האלפיים. ע,. ולה כי בין השנים ... בוצע רצח באמצעות דקירות מרובות. ובאכזריות מיוחדת.

שותפיות תזכיר - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/Documents/Memo2016.pdf

הפקודה. פקודת השותפויות היא פקודה מנדטורית המבוססת על חוק השותפויות האנגלי משנת. 0390. וחוק. השותפויות המוגבלות האנגלי משנת. 0906 . הפקודה פורסמה בנוסח חדש בשנת.

מקומות התמחות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/MoezetRoeiHasbon/Hitmahut/Documents/Practice_places_january_2019.pdf

30 מאי 1996 ... מפעל עסקי. מחלקת החשבונאות. 12/09/1996. שנה. איי . .בי .סי. איזראל ברודבאנד קומפני. ) 2013 ... אמ אקס וואן בע. מ". מפעל עסקי ... בי אמ סי תוכנה. מפעל עסקי.

קבצים מקצועיים - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/BriefingsOld/Documents/RegulationNew.pdf

17 מאי 2017 ... דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל; .ד. נמל. תעופה; .ה ... בעמודת "השטח" יירשם השטח שנקוב בלוח הזכויות, או במפת גוש הרישום, לצד ... התיקון שבנדון מטיל מס מכירה על מכירת זכויות במקרקעין, החל מיום. 1.1.2000 . .ב.

משרד המשפטים – מדינת ישראל - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/31325/he/31325.pdf

5 נובמבר 2019 ... רחוב יפו. 97. , בניין כלל, קומה. 13. , ירושלים. 91281. רחוב השלושה. 2. , בית מוסקוביץ, קומה. 1. , תל אביב. 61093. פרטי התקשרות: טלפון. 03-6899746. , פקס.

פרוטוקול מס' 6 7.11.2000.rtf - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ilita/MainDocs/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99%20-%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7

15 נובמבר 2000 ... ויזה כ.א.ל. משה וילשנסקי. -. יועצת משפטית. : אתי בנדלר. מתמחה: תמיר שאנן. מנהלת. הוועדה ... השאלה היא איזה נוסחים אנחנו מחזיקים, כי הסעיפים השתנו. היו"ר אברהם ... גלית אבישי: אני משערת שביתר מדינות העולם גם קיים קושי באכיפה, אבל עדיין, הגדרה של רשימה ... ברגע ששואלים שאלה, כל מה שאתה צריך להוסיף זה עוד שדה אחד ושורה אחת.

הסניגוריה הציבורית - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/News/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202013%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

30 אפריל 2014 ... השחרורים הותקנו "קולרים" או מכונות לשתייה קלה, והתאפשרה גישה לקו טלפון חוץ ולמחשב עם קו ... מונית שדיווח כי המונית בה נהג נגנבה. ה. תביעה ... עו"ד שי שחמון.

ילקוט הפרסומים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0qDls4At0zTF1Uy7Q6RTgPA%3D

22 ינואר 2009 ... 59270603. עוזרי עופר. 52771680. עזר אפרים. 27197961. עטיה עמוס. 59150748. עמיאל נעמי. 52405677. עמיאל רפי. 22771026. עמר שמואל. 55597710.

זכות ההיוועצות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/2010_2011.pdf

23 אפריל 2012 ... בחודש יוני. 2011. מלאו. 15. שנים להקמתה של הסניגוריה הציבורית. לרגל מלאת. 15 ... זכויות האדם במדינה. אליה מבוקש להסגיר . כך למשל,. בפרשת. פרצוב.

איך שומרים על השומרים? - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Documents/HowSaveOnTheSaves.pdf

בעבור הדו"ח השנתי , מרכיב ההוצאה על עלות הבוחן גדל ככל. ששווי הנכסים גבוהים ... ולא הסמיכו אדם/ארגון אחר לפעול ע"י ייפוי כוח מתמשך וכעת רכושם או כספם נתונים להליכים. בפני.

רשות הפטנטים - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Documents/Annual_Report_2018_Hebrew.pdf

יצירת תמהיל הון אנושי מגוון,. מומחה ומקצועי ... טכניון, העברית,. מכון ויצמן ותל ... מני. מס. חר. )ע. ל. יי. ה. ב. שיע. ור. של. 712. ,(. ךכ. שס. ך. כל. פעי. ול. ת. ה. מ. ח. לק. ה. ב. ת. וח. ם. הז.

יומן המדגמים 07-2016 - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/YomanMidgamim/07-2016.pdf

31 יולי 2016 ... מלחה, ירושלים, מיקוד. 9695101 . אגרות לרשות ... מטי. Convention date (United States). 30/04/2015. תאריך האמנה (ארצות הברית). 57533. Class: 24-02.

פסק-דין בתיק ע"א 7092/13 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/KanarLegalInfoDoc/7092-13.pdf

12 אוקטובר 2015 ... פשיטת רגל ממי שיש לו נושה אחד וגם ממי שהנושה. העיקרי. /ו. או היחידי הוא בגין חוב מזונות שאינו בר. הפטר. ". את החלטתי ביססתי על הלכת ביהמ. " ש העליון. בע. א".

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/BetDinDroziLerorim/hukimtakanot/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D

בית המשפט המוסמך חוק בית המשפט לעניני משפחה תשנה. 1995. סעיף. 78 ... )1(. נציג משרד העבודה והרווחה שהוא פקיד סעד ראשי לסדרי דין שנתמנה לפי. חוק הסעד. (. סדרי דין בעניני ...

דוח תנאי מעצר ומאסר - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents/PrisonConditionsReport2017-2018.pdf

30 אפריל 2019 ... לא הורשה להכניס ספר קוראן, וכי לאורך כל התקופה שהה בתא בחוסר מעש. 16 ... תשבצים . פיקוד. המתקן. פועל. על. מנת. להפיג. את. הבדידות. של. האסיר. ולשילובו ... למבקרים סימני נפיחות ואודם על ידו, וציין כי חש תחושת נימול בידו זמן רק לאחר הסרת.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.