"מ החברה לישראל בע דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 2003 בדצמבר 31

31 דצמבר 2003 ... Service Costs. ) שוטפות ... טארי סרוויס פולסקה ספ .ז. .או. ,או. פולין ... שם. : משה וידמן. 1(. )א. מס. ת' .ז. 690875. ;. )1( .ו. תאריך. לי. דה. : 19/12/1943. ;. )2( ...

"מ החברה לישראל בע דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 2003 בדצמבר 31 - Related Documents

"מ החברה לישראל בע דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 2003 בדצמבר 31

http://ir.israelcorp.com/static-files/bd36f16a-f02d-49b8-8e35-78d8baa4b21c

31 דצמבר 2003 ... Service Costs. ) שוטפות ... טארי סרוויס פולסקה ספ .ז. .או. ,או. פולין ... שם. : משה וידמן. 1(. )א. מס. ת' .ז. 690875. ;. )1( .ו. תאריך. לי. דה. : 19/12/1943. ;. )2( ...

טכניון ה דוחות כספיים לשנה שנסתיימה 2017 בספטמבר 3 - המועצה להשכלה ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf

3 ספטמבר 2017 ... טכניון. -. מכון טכנולוגי לישראל. דוחות כספיים לשנה שנסתיימה. ביום. 30. בספטמבר ... קרן ליידי דיוויס. 368. 154. 368 ... מרכיב הקרקע וזכויות בנייה קיימות ועתידיות.

) "ר ע) עמותת נאות יובלים דוחות כספיים 2017 בדצמבר 31 ליום

https://www.amutotmegurim.co.il/uploads/n/1545822862.4052.pdf

31 דצמבר 2017 ... ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת נאות יובלים. ע). ר". ( ). להלן. "-. העמותה. "(. לימים. 31. בדצמבר. 2017. -ו. 2016. ,. את הדוחות על הפעילות והשינויים ...

ההתאחדות לכדורגל בישראל )ע;quot&ר( 2018 בדצמבר 31 דוחות כספיים ליום

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/asifa/2019/money2019.pdf

14 יולי 2019 ... כדורגל . ביום. 9. בפברואר. 2015. קיבלה. ההתאחדות. מקדמה. מאופ. א". בסך. של ... חבילת. חסות. תמורת. נסיעות. לחו. ל". של. עובדי. /. אורחי. ההתאחדות . בשנת.

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע;quot&מ דוחות כספיים ליום 201 8 ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/IsraelNaturalGasLines_FinancialReport_2018.pdf

26 מרס 2019 ... :הקולחה תשרל םירבוחמ יעבט זג ינכרצמ הכלוה ןוישיר לעב הבוגש המרזה ףירעת. רבמצד שדוחב ... הכלוהה תכרעמ לש םינכרצל הכלוהה ףירעתב המרזהה ביכרמ.

מ מי רקת טבריה בע דוחות כספיים 2011 בדצמבר 31 ליום : תוכן ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Corporations/DocLib4/rakat-2011.pdf

31 דצמבר 2011 ... מי רקת טבריה בע. מ". " הינו תאגיד אזורי אשר הוקם ביום. 01. באפריל. , 2008. מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס. א ". , 2001 –. לצורך מתן. שירותי.

ארגון יוצאי מרכז אירופה עמותה רשומה דוחות כספיים 31 בדצמבר 2015

http://irgun-jeckes.org/wp-content/uploads/2016/06/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7

27 יוני 2016 ... חברנו גדעון ממרוט נכנס בתנופה רבה לתפקיד היו"ר . תודתנו שלוחה לנילי. שני, חברת דירקטוריון חמ"ה על. המסירות והעמידה האיתנה. לצד קהילת דיירי. חמ"ה.

לאומי | דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2017 - בנק לאומי

https://www.leumi.co.il/static-files/10/LeumiHebrew/financial_statements/100011724.pdf

5 מרס 2018 ... תאפשרנה למשתמשים ליהנות מחוויית לקוח אישית, איכותית ומתקדמת, ... סיכון זה תואם את עסקי הליבה של הקבוצה ובא לידי ביטוי בפעילות מול לקוחות עסקיים, ...

מי עכו בע;quot&מ דו;quot&חות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2016 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Corporations/DocLib29/ako-2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... הוצאות אחרות, נטו. 20. 128. 350). רווח לשנה. 3,108. 2,212. D. מוין מחדש. הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. לשנה שנסתיימה ביום.

ביג מרכזי קניות בע;quot&מ 2017 , דצמבר ב 31 דוחות כספיים ליום

https://www.bigcenters.co.il/uploadImages/systemFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017130565334.pdf

31 דצמבר 2017 ... תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: החברה. -. ביג. מרכזי. קניות. בע"מ ... בג. ין ניהול. חשמל. 7.25%. בגין שכ"ד. בסיסי. 8.5%. הכנסות אחרות ו.

שקמונה חברה ממשלתית עירונית "מ לשיקום הדיור בחיפה בע דוחות כספיים ,20

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Shikmona_FinancialReport_2008.pdf

קרקעות וזכויות במקרקעין חוף שמן. : "עפ. י החלטת מועצת עיריית חיפה הועברו הקרקעות לבעלותה ש. ל שקמונה בתמורה לפינוי. מעברת. חוף שמן . השטחים רשומים פורמלית ע.

מסופי מטען וניטול בע;quot&מ – ממן 2016 יוני ב תמצית דוחות כספיים ביניים מאו

http://maman-group.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_30062016_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_isa.pdf

15 אוגוסט 2016 ... ממן. –. מסופי מטען וניטול בע"מ. תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום. 30. ב ... -14-. ג. ממשל תאגידי .6. נוהל זניחות. לא חל שינוי במדיניות החברה לעומת האמור ...

דואר ישראל בע;quot&מ חברת דוחות כספיים מאוחדים 2016 ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/IsraelPost_FinancialReport_2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... 2016. הגישה הממשלה הצעה לתיקון חוק הדואר. על. פיה ייפתח שוק הדואר. כולו לתחרות ויינתנו לשר סמכויות ... פורע את ההתחייבות על ידי. תשלום במזומן, בנכסים ...

מע"צ (1921-2003) החברה הלאומית לדרכים (2004-2012) חברת "נתיבי ישראל"

https://www.iroads.co.il/media/1528/23-18_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-4-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA.pdf

קווי התקשורת, מכשירי הטלפון, מערך הטלפוניה )מרכזיה,. IVR. וכד'( יסופקו ע"י ... מייל. . פקס . טלפון. מעריב. 01-1611110. , או. 1111. ,. ירושלים. -. -01. 6111111. -01. 1610611.

דוחות כספיים

http://delek.gcs-web.com/static-files/40be0f4a-c110-44d6-9a78-96b5250c55f4

31 מרס 2013 ... דלק מערכות רכב בע"מ (להלן: "דלק רכב"), המוחזקות על ... FORD. 1,730. 443. 673. כלי רכב מתוצרת. BMW. -ו. MINI. 33,818. 9,990. 8,397 ... שמע. שווי. אחר. שוי. ע. היה. הגיע. ל. שווי. ל. ה. שונ . ברצוננו. לציין. ,. כי. אין. לנו. עניין. שי. אי. ברה. ח ... קוד. צעו. בו. ש. ק. דל. רכב. רכה. הוע. על. די. י. P w. C. Is rae l. בעבר. ם. ליו. 31 ... פורד פוקוס. יונדאי.

דוחות כספיים 2015

https://rothschildcp.com/wp-content/uploads/2017/01/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-2015.pdf

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה (עיר) (לשעבר: קו הזינוק (עייר)). עמותה לפי חוק העמותות התשיימ ... ביום 29 בדצמבר 2015 חתמה העמותה על הסכם להעברת פעילות ארגון. שגרירי רוטשילד לעמותה החל מיום 1 בינואר 2016. ביום 21 בפברואר ...

דוחות כספיים שנתיים לדוגמא

https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5_Part4_Chapter1-ins-appendix1.pdf

נים א' נקבע על בסיס אומדן תזרים המזומנים העתידי של דמי. הניהול בניכוי עלויות הניהול. ... יש לציין אם חולק דיבידנד שלא במזומן )דיבידנד בעין(. הדיבידנדים הבאים. הוכרזו ושולמו על ידי ...

דוחות כספיים – 2017 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-2017-%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

מצויות חנויות של מותגי החברה( ו/או לחניוני "סינמה סיטי גלילות" והנושאים עמם תו חניה. לנכה. סכום התובענה האישית הוערך על. ידי המבקש בסך של. 59. ש"ח. סכום התובענה המצרפי.

31.12. 2018 דוחות כספיים ליום - קרן רום

https://www.krm.co.il/_Uploads/Reports/directorion_shnati_menahelet_2018%281%29.pdf

31 מרס 2019 ... אביב. -. יפו בע"מ. ;. עמותת "עזור. לעזור"; עמותת "חברותא". ;. העמותה לקידום מקצועי. וחברתי של עובדי עיריית תל. אביב. -. יפו. ;. העמותה לתרבות. נופש ופנאי של ...

דוחות כספיים - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/Financial%20statements%20and%20reports%20on%20budget%20implementation%20for%202013.pdf

31 דצמבר 2013 ... במסגרת המכרז התחייב הזכיין, להקים, להפעיל ולתחזק ארבע מנהרות בהר הכרמל, בתמורה לגביית. אגרה מהמשתמשים ... קופון. של. 2.875% . מדובר. בהנפקה. באירו. הראשונה. מאז. שנת. 2010. והחמישית ... הקרן למורשת הכותל המערבי. 1. טיוטה. 100.

דוחות כספיים לשנת 2017 - פעמונים

https://www.paamonim.org/wp-content/uploads/2017/12/%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-2017.pdf

15 אוקטובר 2018 ... מגלים אחריות. אוקטובר 2018. פעמונים ארגון חסד (ע"ר), (להלן: "פעמונים"). פעמונים שואף למציאות בה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, מאוזנים ואחראיים ...

דוחות כספיים 31_12_17 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/DiraLeahskir_FinancialReport_2017.pdf

27 מרס 2018 ... אני יאיר טל מצהיר/ה כי -. 1. בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בעיימ (להלן -. החברה) לשנת 2017 ...

החברה לישראל בע;quot&מ

http://ir.israelcorp.com/static-files/3137dd63-40f9-4177-b85a-eee8b0e9d03e

22 מרס 2018 ... דוח זה נערך, בין היתר, בשים לב לעמדה משפטית שפרסמה ביום. 12. בדצמבר. 2012 ... משלוחים שיוצאים מנמ. ל. אילת הינם למזרח הרחוק, והמכירות לאירופה ואמריקה יוצאות מנמל אשדוד. ... אסיה (קזחס. ר תרכובות ז. POCl3. ) ... ת נקייה מיצר. חברות השיוו.

"מ החברה לישראל בע

http://ir.israelcorp.com/static-files/fbf4c68f-0c0e-4819-9e0d-7006ba974bca

12 ספטמבר 2017 ... דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם . כמו כן. משתמשת כיל דשנים. בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים . בשנת. 2008. היווה האשלג כ.

דוח תקופתי (כולל דוחות כספיים) – 2017 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-2017-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%AA

2 אפריל 2018 ... בקריון. בקרית. ביאליק. כן, -כמו . עדיקה. נערכת. לפתיחת חנות נוספת. בקניון. הזהב. בראשון. לציון ... משקפי שמש, צעיפים, כובעים, נעליים וע. ניבות לנשים ולגברים.

דוח תקופתי (כולל דוחות כספיים) – 2018 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-2018-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98

1 אפריל 2019 ... מיזוג במסגרתו קבוצת קסטרו רכשה את קבוצת הודיס המשווקת מוצרי. אופנת הלבשה, ... רמת הכנסה בינונית ומעלה, המבצעים רכישה עבור עצמם. 7.2.3 . רשת.

החברה לישראל בע;quot&מ - מעלות

https://www.maalot.co.il/Publications/237/FRIsr20190708093403.pdf

8 יולי 2019 ... לישראל בע"מ )"כיל"(, אחת היצרניות המובילות ... ים מתאם בין שווי תיק ההחזקות הכולל של החברה לבין ביצועי כיל ולבין הדוחות הכספיים של ... ביצוע השקעות חדשות.

34 תקן חשבונאות מספר צגה של דוחות כספיים ה - המוסד הישראלי לתקינה ...

http://www.iasb.org.il/upload/OXOAYH0615%D7%AA%D7%A7%D7%9F_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_34_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

1 ינואר 2014 ... מבוא .א. הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החליטה לפרסם תקן בנושא. הצגה של דוחות כספיים . בשנת. 1993. פורסמו תקנות ניירות ערך.

דוחות כספיים לתקופה ינואר-יוני 2019 - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/13900/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-3-2019.pdf

6 נובמבר 2019 ... שירות צוות החיתום. ,. מוקד התמיכה. •. רמת מקצועיות. •. זמינות העובדים. •. אופן הטיפול בתביעות. •. נוחות העבודה בפורטל החברה. ) כללנט לסוכן.

בנק הפועלים, תמצית דוחות כספיים רבעוניים ליום 30 ביוני 2019

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/120011922.pdf

1 ינואר 2020 ... דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק הפועלים בע"מ. 85 ... )4(התאמות. סך-הכל. הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים. 967. 780. 1,234. 531. 917.

בנק הפועלים, תמצית דוחות כספיים רבעוניים ליום 30 בספטמבר 2019

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/120011923.pdf

1 ינואר 2020 ... 5. א. דוח הדירקטוריון וההנהלה. 11. 1. סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה. 16. 2. הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי. 50. 3. סקירת הסיכונים. 71. 4. מדיניות ואומדנים ...

דוחות כספיים ודוחות על ביצוע התקציב לשנת 2016 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2016.pdf

1 ינואר 2018 ... תמצית הנתונים הכספיים של המוסד לביטוח לאומי ................................ . ... עיון ברכיבי ההכנסות כאחוז מהתמ"ג מלמד כי במהלך התקופה מסוף שנת. 2010 ... החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות, רשם המפלגות, וכן על.

הזמנה לקבלת הצעות ביקורת, עריכת דוחות כספיים מתן שירותי ל וייעוץ חשבונ

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/18192ImageFile3.pdf

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים למתן שירותי. ביקורת. ,. עריכת. דוחות. כספיים. וייעוץ. חשבונאי. ,. וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

דוחות כספיים של מוזיאון תל אביב לאמנות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib2/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf

31 דצמבר 2018 ... מוזיאון תל-אביב לאמנות (חל"צ) ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ... במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית.

מ החברה לישראל בע - Israel Corp.

http://ir.israelcorp.com/static-files/c6e7a184-137b-4cbf-911e-4119ceac098e

31 מרס 2011 ... בפרק זה להלן יובאו פרטים על החברות המהותיות מבחינתה של החברה ... הסבר. ה. התפתחויות שחלו. להסברי ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בסעיף. 6.2. לעיל ראו ... TMI daily rep ... -ו. UNECE. ) כחומר בעל תכונות. POP. (. Persistent Organic Pollutant. ). ... China Merchants Holding (International) Company Limited.

Signals and Systems Fall 2003 Lecture #5 18 September 2003

http://homedir.jct.ac.il/~echalom/courses/130601-2010b/lecture_04_H.pdf

1. מספרים מרוכבים כפונקציות עצמיות של מערכות. LTI. 2. טורי פורייה של אותות מחזוריים רציפים. 3. חישוב מקדמי פורייה. 4. התכנסות והתופעה של גיב. ) Gibbs' phenomenon. (. 5.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.