פרקליטות המדינה - Gov.il

נמצאים ממוקמים מסעדות ... מסעדה מעולה. ... מלבד המזנון והמסעדה שבתוך בניין הדר דפנה, נמצאים במרחק הליכה מסעדות מעולות ... בבית קרדן יש מסעדה חלבית ומסעדה בשרית.

פרקליטות המדינה - Gov.il - Related Documents

פרקליטות המדינה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/mahsan-rashi/he/files_interns-2020.pdf

נמצאים ממוקמים מסעדות ... מסעדה מעולה. ... מלבד המזנון והמסעדה שבתוך בניין הדר דפנה, נמצאים במרחק הליכה מסעדות מעולות ... בבית קרדן יש מסעדה חלבית ומסעדה בשרית.

כתב העת של פרקליטות המדינה - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/mmf3.pdf

4 דצמבר 2015 ... יחידות מיקוח, ארגוני עובדים "פורצים", ומה שביניהם |. עו״ד דורון יפת . ... לחצי דולר למייל( ותהפוך את השירות למהיר הרבה יותר גם בשעות העומס )המתנה. של 36 שניות בלבד לעומת חמש ... ישראלית בתחום. השאלה היא, כמובן, איך צריכה להיראות חקיקה שכזו.

פרקליטות המדינה - סיכום שנה 2017 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/data-report-2017.pdf

בפרקליטות וביניהם - הקמת פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( וכתוצאה מכך ייעול הטיפול בתיקים ... פרקליטות מחוז. מרכז )פלילי(. פרקליטות מחוז. ירושלים )פלילי(. שלוחת אשקלון. )פלילי(.

מפרשת קצב ועד לראשות פרקליטות מחוז מרכז. עו;quot&ד רונית עמיאל ...

http://din-online.info/pdf/hp42.pdf

3 יוני 2013 ... והמרכז; עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר מחוז ירושלים; עו"ד. דני אליגון, יו"ר מחוז ... יה זה תיק פלילי מכונן, תיק שייזכר בדברי הימים של מדינת ישראל - מדינת ישראל. נגד נשיא ...

אדמה לרעידת המדינה מוכנות ומבנים לאומיות תשתיות - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_638/e1ea63d3-548a-40da-825c-9b6f7b045571/earth.pdf

במקרה חירום, במיוחד בעקבות רעידת אדמה שתתרחש ללא כל התרעה. מוקדמת ותשבית את מערך ... הערבה, מפרץ אילת וים סוף, דרומה לאורכה של מזרח אפריק. ה. רעידות. אדמה. פקדו.

כוננויות בשירות המדינה - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/4a3baf36-9200-4f24-8210-de8a2f04c2b2/part-103-ver-4.pdf

לבצע אחרי שעות העבודה הרגילות. ,. הופעלה כוננות כאשר מנגד המענה המינהלי. הסביר לה עשוי. להיות העסקת עובד במסגרת שעות נוספות או קריאות פתע . מהבדיקה שער משרד מבקר ...

מבוא למדעי המדינה - המחלקה למדעי המדינה

https://politics.biu.ac.il/files/politics/shared/71-001-23.pdf

1 יוני 2017 ... רוברט דאל, "האדם הפוליטי", מתוך: ש"נ איזנשטדט, ע' גוטמן, י' עצמון )עורכים(. מדינה וחברה. –. סוגיות בסוציולוגיה פוליטית. , )תל אביב: עם. -. עובד, תשל"ו(, כרך א' עמ ...

סמל המדינה

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/amiartzimedina.pdf

ההמנון. הלאומי, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח. תכניות. לימודים. , ירושלים התשס"ח. ▫. ירון לונדון מראיין את ד"ר אסתרית · בלצן על מקורות התקווה ...

פרקליט המדינה

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/About/Pages/OrganizationalStructure.aspx

פרקליטות מחוז ת“א. (פלילי). פרקליטות מחוז מרכז. (פלילי). פרקליטות מחוז צפון. (אזרחי). פרקליטות מחוז ת“א. (אזרחי). פרקליטות מחוז מרכז. (אזרחי). פרקליטות מחוז ירושלים. (אזרחי).

תקציב המדינה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/state_budget-2019/he/state-budget_2019_BudgetMain_1.pdf

משרד החינוך. 4.1. 7.2. משרד הבריאות. 2.5. 7.0. משרד התחבורה. 2.2. 11.9. המשרד לביטחון הפנים. 1.2. 6.6. הצעת התקציב כוללת תוספת משמעותיות גם לתקציבי מערכת הביטחון וכן ...

תגובה שהגישה המדינה

https://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2017/07/medina-imutz.pdf

טל: 02. -. 6466194 ; פקס: 02. -. 6467011. ה מ שיבים. תגובה משלימה מטעם המדינה. בהתאם להחלטת בית ... נושא האימוץ בדין הישראלי מוסדר בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981. דיני האימוץ ... פרידמן, ושר הרווחה והשירותים החברתיים דאז, מר יצחק הרצוג את הוועדה, בראשות. כב' השופט ... במהלך דיוני הוועדה שמעו חברי הוועדה עדויות של גורמים שונים ובהם: מאומצים,.

מבקר המדינה - Ynet

https://pic-upload.ynet.co.il/news/combinepdf.pdf

16 מרס 2019 ... מנה. ל הפרויקט. השיב בעניין זה כי האפשרות להגדלת היקף הבינוי סביב קו הרק"ל ותחנת. הרכבת נוסף על ... עד כדי ש. נתיים. על חברת הרכבת לשקול את מחיר הטעות של תחזית ביקוש נמוכה מדי ... לגרה יכלוהל עי. אלה םיבושייב םיכרדה תויתשת לש דוריה ןבצמ.

עיריית עכו - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_208/91d6bea9-464f-445b-96b7-484dbab70693/2014-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9B%D7%95%20%D7%95%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%

חוף עכו בע. " מ". הוקמה עוד בשנת. 1952. ,. מועד שבו טרם נדרש אישור שר. הפנים להקמת ... מינוי נציגים מקרב עובדי העירייה ומקרב הציבור חייב לקבל אישור של ועדת. המינויים של משרד ...

מנתח הלב של המדינה - תל השומר

https://www.sheba.co.il/webfiles/fck/newspaper/4444.pdf

מגזין המרכז הרפואי ע”ש פרופ' חיים שיבא, תל־השומר. 4 ... כך נולד בשיבא. החדר ההיברידי היחיד במדינת ... יינון ספיר, יפתח גפן, טל רחמים, יואל טוויל ... מנהל היחידהפרופ' יהונתן שרעבי.

מאפייני המדינה החשמונאית

https://shavatz.co.il/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%

ובראשה מתתיהו החשמונאי ) אביו של יהודה המכבי(. מקור השם. חשמונאים. הוא מהעיר חשמון , עיר. מוצאו של מתתיהו. יסודה של תקופה זו במרד החשמונאים שאומנם הסתיים באוטונומיה ...

החוג למדע המדינה

https://www.yvc.ac.il/wp-content/uploads/1/2019/07/7-7-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

7 יולי 2019 ... נוריאלי בני. ,. גב' סלניקיו גפן רונית,. מר. קורן איתי. ,. מר קלמן אורן,. ד"ר ... ואיכות חיים של כל מי שעושה בו שימוש, ומהצד האחר צופן בחובו איומים מורכבים ברבדים ...

סמל המדינה - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/nohalei%20misgeret.pdf

דרישה מוגזמת לזירוז התהליך . .ג. הפעלת לחצים. /. איומים על מנת לקבל השרות . .ד. בקשה לקבלת מידע מסווג האסור למסירה או מתן הרשאה שאיננה מותרת . .ה. השמטת שם . שיטה טו.

המדינה האסלאמית - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/in9.pdf

1 דצמבר 2015 ... ניכרים: דגל 'המדינה האסלאמית' מתנוסס אל על, בעוד דגלי מדינות הלאום הכופרות. שמוטים, גבולותיהן פרוצים ... מרוקו וספרד במערב. על אף היותו פלסטיני טען עזאם ... בסוריה, אלא גוף השואף לצבוע אותה בצבעים אסלאמיים סלפיים. מדובר בישות. בעלת תפיסת ...

בנק ישראל - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2016-66C-301-BankIsrael.pdf

30 ספטמבר 2016 ... 2016. בנק ישראל. הפיקוח על שלוחות בנקים ישראליים בחו"ל. תקציר. רקע כללי. במסגרת תפקידיו של ... Core Principals for Effective Banking). (Supervision ... הברית המוטלים על מתווכים פיננסיים מורשים (לרבות הבנקים. בישראל) בנוגע ... הבנקאי, אולם במקום הפרטים המזהים מופיעים מספרים או שמות קוד בחלק מרישומי התאגיד. הבנקאי.

נציבות שירות המדינה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/activity_summary_report_2016/he/fullReport2016.pdf

14 יוני 2017 ... משימה. סטאטוס. יתבצע תהליך הכנת מסמך הדרישות למערכת ה. -. SAP HR. והוא יאושר ... הפיצו"ח שלף מידע אישי אודות חוקר אגף החקירות, מר יניב גלעדי. בהמשך.

סרטן העור - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/5453c204-7244-4d81-9e17-5fd67cbc8043/213-ver-4.pdf

שיטות למניעתן ברמת האוכלוסייה. 146. שומה מלנוציטית (נבוס). -. כתם עורי מולד שנובע מריבוי יתר של מלנוציטים, התאים שאחראיים על. ייצור פיגמנט המלנין שנותן את הצבע לעורנו.

לישראל הגנה צבא - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_620/7e418c59-7d6c-45d0-9656-7efd074cc1d8/104-bodedim.pdf

של צה"ל. בהוצאות שכר דירה. ובהוצאות החזקת הדירה . ענף תנאי שירות )להלן ... אכ"א( בצה"ל משמש, על פי פקודת הארגון של מופת. 3 ... אחד מתפקידי מרכז מופת, המפורטים בפקודת.

מבנה השכר בשירות המדינה

https://www.agri.gov.il/download/files/1705sahar.pdf

בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין כללי התקשי"ר,. הנחיות נציב שירות ... השכר בהעסקה זו מורכב מ"שכר יסוד משולב" - שכר. יסוד הנקבע לפי דרגת ... שכרו של עובד בשירות המדינה מורכב משלושה יסודות מרכזיים: א. משכורת קובעת: ... להלן טבלה לחישוב: מספר שנות השירות.

דוח מצב המדינה 2016 - Taub Center

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/snr2016heb.pdf

עיצוב גרפי: הדס מירון. עימוד: בר דביר. ISSN1565-8899 ... כאשר בוחנים את פער השכר השעתי בישראל מתקבל פער שכר דומה לנתונים במדינות. אחרות ב-OECD )תרשים 1(.

ועדת שירות המדינה מספר 386 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/2016_386/he/386-2016.pdf

כדי לצמצם את תופעת ה"פרוטקציה", ראוי להוסיף כלל שלפיו "עובד המדינה לא יציע. קשרים כאמור ... לדוגמה – תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, שאושר בידי מועצת העיתונות; כללי האתיקה לדוברים בשירות. 17. פרופ' יצחק ... פרק 3 – שמירת רכוש המדינה. פרק 2 – העובד ...

התיישבות בנגב קום לאחר המדינה - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/GoToLessonFile.asp?id=5170&t=1

)ראשוני. בית. אשל,. למשל,. הקימו. את. מושב. היוגב. שבעמק. יזרעאל. ומתיישבי. בארות ... חלוצי. לוחם(. הוקמה. בצה״ל. בשנת. 1948. ,. כהמשך. למסורת. ההתיישבות. של. הפלמ״ח.

השולחן המשפחתי של המדינה - Ynet

https://pic-upload.ynet.co.il/tarbut/Hoveret%20OSEM.pdf

1 בטטה. 1/2 קילו עדשים כתומות. 1/4 כרוב לבן. חופן נבטים. 1/2 כוס רוטב ברביקיו. קורט בהרט ... מוסיפים תבלינים, אבקת מרק ומעט מים וממשיכים לערבב כמה דקות. מגישים את העוף ...

quot&צוק איתן - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2018-03-TsukEitan-HE/2018-03-TsukEitan-Heb-FullReport.pdf

מתפ"ש, נוסף על קורס הקא"לים, קורס ללימוד בסיסי של השפה הערבית. שמשכו חמישה ימים. ... נכון כי הקא"ל יהיה ממקורות היחידה הקרבית )הכרת תהליך נוה"ק ]נוהל. קרב[ וניהו"ק ]ניהול ...

דוח מצב המדינה 2018 - Taub Center

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/stateofthenation2018heb.pdf

1 יוני 2018 ... בקרב גברים חרדים צנחה אל מתחת ל-50 אחוזים – הרחק מהיעד שנקבע לשנת 2020 ... החשיבות שבהעלאת גיל הפרישה לנשים לצמצום הפערים המגדריים בפנסיה. ... שירותי כביסה, תספורת וקוסמטיקה – מתואמת עם הגדלה של הפער השוטף השלילי ... הנתונים משורשרים לרמתם אחרי השבר | מקור: הדס פוקס ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר ...

הסמכות להתחייב בחוזה בשם המדינה

https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/62000.pdf

.2. חוק נכסי המדינה. ,. התשי. א ". (1951 -. להלן. -. חוק נכסי המדינה. , ). מסדיר את הסמכות הכללית. לעשות עסק. א. ות בנכסי המדינה . החוק קובע כי הממשלה רשאית. ,. בשביל המדינה.

סמלי המדינה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0E4BF50B-4F96-4E27-8A11-3F7C264C98F4/62849/smalim.pdf

הממשלה הזמנית של מדינת ישראל החליטה לפנות בעניין עיצוב סמל לכל אזרחי ישראל. הוגשו 450 ... על רבים ממטבעות המדינה מוטבעים סמלים הלקוחים ממטבעות יהודיים עתיקים, בעיקר.

סמל המדינה - מרכז יצחק רבין

http://www.rabincenter.org.il/Items/02106/semel.pdf

תהליך יצירת סמלים ובחירתם של סמלים לאומיים יכול ללמד על חשיבותם של הערכים ... לעיתים מתהווה סמל לאומי על בסיס אסוציאציות הקשורות לאירוע היסטורי או מתייחסות להווה.

הבריאות משרד - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_627/6b6ff08e-ff7d-48ca-9765-f1941756d7ae/206-hasdara.pdf

24 דצמבר 2017 ... 2017. בדק משרד מבקר המדינה. את ה. סדרת. ההכשרה של רופאים בין גופי הבריאות ובין האקדמיה . בין השאר ... ובעיקר. לא. בדקה. כמה. נבחנים. עברו. בהצלחה. את. מבחן. הרישוי. רק. בזכותו . גם ... להסדר בסיסי בין הפקולטות לרפואה לבתי החולים. ... של הפקולטה לבקרה האקדמית של קורס הכנה לבחינות רישוי ברפואה. של. חבר ... יכולה להיות ממיינת.

משרד התיירות - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_117/b28ea61a-5110-49f6-9376-d40508a92e95/7578.pdf

פיתוח התשתיות וה בתחומי העידוד והשיווק של התיירות . על המ. משלה להכריע. בעניינ של המחלוקות הבי. משרדיות ולאשר תכנית אסטרטגית כדי למנוע מצב של. קיפאו בנושא . במסגרת זו ...

מפעל הפיס - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/d59d57aa-8e12-4c19-84da-5643f0dda5bc/304-ver-4.pdf

29 אוגוסט 2013 ... המקומיות להחזרת כותר פיס (ספרייה) וכן מועדוני פיס לנוער ששימשו כיתות לימוד. לשימושם, ואף התנה ... פועל במבנה "בית העם" שבמרכז. היישוב. המבנה שוקם ... ים הנדרשים לתיקון הליקויים באמצעות יעד הסיוע "שיפוץ מבני פיס"; הוספת יעד. סיוע חדש "אחזקת ...

שיקום נכי נפש בקהילה - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2016-66C-212-Shikum.pdf

15 אוקטובר 2015 ... להשתקם בקהילה עוגנה בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס. -. 2000. (להלן. -. חוק. שיקום נכי נפש). החוק מקנה לנכי הנפש. זכאות לשירותי. שיקום. בתחומים כגון.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.