החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' (488) 53

תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות: U. קהל היעד: ... אילן. .3 . פרופ' יעקב רובינשטיין. –. הפקולטה למתמטיקה. -. טכניון. .4 . מרב שרווינטר. -. מרכזת הוועדה. 11 ... בדיקה השוואתית לגבי סיפי קבלה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה. במשפטים בישראל ...

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' (488) 53 - Related Documents

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' (488) 53

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-54-489-27.7.10.pdf

תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות: U. קהל היעד: ... אילן. .3 . פרופ' יעקב רובינשטיין. –. הפקולטה למתמטיקה. -. טכניון. .4 . מרב שרווינטר. -. מרכזת הוועדה. 11 ... בדיקה השוואתית לגבי סיפי קבלה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה. במשפטים בישראל ...

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' (503) 68

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-70-505-29.11.11.pdf

הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ... במנהל עסקים, דהיינו, עד סוף ... המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. –.

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' (501) 66

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-66501-5.7.11.pdf

פרופ' בתיה לאופר, וכן הצעת החלטה מתוקנת שגיבשו פרופ' משה מאור ופרופ' בתיה לאופר. בעקבות ההערות ובטרם תקבל ... לדיון הוזמנו פרופ' משה קוטלר. -. יו"ר הוועדה. ,. עו"ד עדנה ...

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה מס' (502) 67

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-67-502-26.7.11.pdf

פרופ' תמר אלכסנדר (חברת מל"ג. ) התקיימה הצבעה: בעד. –. 11. אין מתנגדים. אין נמנעים. ההחלטה התקבלה פה אחד. פ. רופ'. תמר אלכסנדר ... תשע"ו, המאושר בימים. אלה ע"י ות"ת ...

6 585 עשרה ) - השלוש מועצה להשכלה גבוהה החלטות מישיבת ה ) .0 91 102 ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-12-9-2017.pdf

מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום. פעילותה של המכללה האקדמית ... בכפוף לאישור המל"ג כאמור, תוכל הקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי. לימודים שיחלו לימודיהם ... תידחה כניסת האישור ל. תוקף עד להחלטת מל"ג ...

574 עשרה ( - ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים החלטות מ ( 27 9. .201 ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-27.9.2016.pdf

ביאנקה קוחנל ולפרופ' אסתר לוינגר על חוות הדעת שהגישו. .2. לאשר לאוניברסיטה הפתוחה ... סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון להארכת הסמכה. להעניק תואר ראשון.

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (939) 5 ... - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/939-5-6.1.10.pdf

6 ינואר 2010 ... ר עמי כרמלי. פרופ' משה מנדלבאום. גב' הילה מגדלי. מר שמואל סלאבין. פרופ' צפורה שקד. U. מנכ"ל מל"ג/ות"ת. U. : רו"ח סטיבן ג' סתיו. U. מינהל מל"ג/ות"ת.

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש ) 13.11.2018 שהתקיי

https://che.org.il/wp-content/uploads/2018/12/13.11.2018.pdf

13 נובמבר 2018 ... מוסד המבקש לשלב למידה דיגיטלית בתוכניות לימודים לתואר אקדמי ראשון או שני יוכל. לעשות זאת. ללא צורך ... פרופ' אמיתי זיו. -. סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי, אוניברסיטת תל אביב ... מהשיעורים ניתנים מרחוק, ועד ללמידה בפורמט מקוון מלא.

החלטות - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/20.03.18.pdf

20 מרס 2018 ... פרופ' סהרון רוסט. -. החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, או. נ. יברסיטת תל אביב. •. פרופ' אריה ק. נ. טרוביץ. -. המחלקה למדעי המחשב, או. נ. יברסיטת בן גוריון ב. גבנ.

2017 ובמבר 05 לכבוד ראשי המוסדות להשכלה גבוהה שלום - המועצה להשכלה ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D

18 אוקטובר 2017 ... בסופו של תהליך החליט משרד החי וך לאחרו ה כי בעלי. /. ות ... בוגרי ישיבות, מסיימים את לימודי הישיבה ללא תעודה רשמית מטעם משרד החינוך. ... גב' רות אלמליח.

ה ח ל ט ו ת - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-7.3.2017.pdf

ביום ט' באדר תשע"ז (. 7.3.2017. ), דנה המועצה להשכלה גבוהה בתוכנית החומש האקדמית. והיא החליטה לאמץ. את ... קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום, לקידום התהליך כולו במהלך החומש הנוכחי,. ותגיש אותה לאישור ... חליטה להאריך את ההכרה הזמנית לתקופה של חצי שנה. -. עד לסוף חודש ... להעניק לאוניברסיטת בן גוריון הסמכה להעניק תואר. ראשון. חד. חוגי.

תו ט ל ח ה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/mo-11-53-488-13.7.10.pdf

הניתן, כפי שמפורט בהצעתה של אוניברסיטת בן. -. גוריון. .5 . לדאוג כי תתקיים התאמה רבה ... הסמכה קבועה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני. U.

תשע”ח - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה ... מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ... ספרייה ובנין תקשורת.

23.05.2017 - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-23-5-2017.pdf

סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה )למעט סטודנט לתואר שלישי(. לארגון הסטודנטים היציג ... בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי. בירושלים. המועצה להשכלה ... כניסת אוכלוסיות שמרניות יותר להשכלה הגבוהה. , המדגישה את הצורך ...

06.10.2010 - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/951-2-6.10.10.pdf

פרופ' שמעון ינקלביץ ... מודל התקצוב של ות"ת: יעדים, עקרונות וסימולציות, המשך דיון וסיכום - מסמך מס' 2966 א'. 6. ... 10 במכללה האקדמית סמי שמעון ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

קול קורא - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

קול קורא. תכנית. עידוד. יזמות וחדשנות באקדמיה. באמצעות תמיכה. בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה ... ייחודה של תכנית זו הינה העובדה שמטרתה לשרת, בצורה רוחבית, מספר רב ... עמודים( של המצב הקיים במוסד ערב הגשת ההצעה בכל.

המועצה להשכלה גבוהה - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_537/040cd00d-a5d2-4ccc-b4a6-3d9b8d3a2067/305-meonot.pdf

הקריטריונים לאכלוס מעונות איינשטיין. מתבססים על. המרחק. מביתו. של הסטודנט. לאוניברסיטה, ולפיהם. סטודנטים בעלי רכב שאינם נכים יידחו. לעומת זאת. הזכאות למעונות ברושים.

למידע נוסף - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

התותחנים- מפקד סוללה, מג"ד (מפקד גדוד), ולבסוף סגן מפקד אגד ארטילרי בפיקוד. המרכז (במשך כשמונה שנים). בדרגת אל"ם (מ-2004). באמצע שנות התשעים היה בין. מייסדי פורום ...

נוסח מאושר - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/940-6-3.2.10%D7%90.pdf

לימוד. מודגש כי התוכנית להכשרת רופאים צבאיי. ם. שבאוניברסיטה העברית לא תמומן על ידי ות"ת. U ... ות"ת תממן לימודי יסוד ביהדות עבור כל הסטודנטים לתואר ראשון ושני. באוניברסיט.

אוניברסיטת חיפה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf

ג. הגדרות. בדוחות כספיים אלה. -. ה. אוניברסיטה. -. אוניברסיטת חיפה. חברות. בנות. -. חברות אשר ל ... ורכישות רכוש קבוע עובר לאותו מועד יוכרו כנכס בדוחות הכספיים. .ב. יישום השינוי ...

בנתיב לצמיחה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/10/2012.pdf

חוה קליין – אבישי, אגף תכנון ומדיניות, ריכוז ועריכה: .הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה. סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת סקורפיו עיצוב גרפי: "סקורפיו "88 הפקת דפוס:.

קול קורא חמישי - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-5-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%9

קורס ליבה. -. קורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה. וחינוך. ולעובדי הוראה, במסגרת. הכשרתם והתמקצע. ו. תם. ... )הפקה/הסבה(. קורס. דיגיטלי בפורמט. MOOC. ) Massive Open Online Course. (. למידה מרחוק וקורסים ... למלא. ולהשלים. ) מצ. " ב גם בפורמט אקסל.

סדר יום מועצה - 12.2.2019 - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/02/12.02.2019.pdf

12 פברואר 2019 ... תואר שני. ללא תזה. ) M.B.A. (. במנהל עסקים. ל. מכללה האקדמית ת"א. -. יפו. )מסמך מס'. 10145 ... שני. (M.H.A). במנהל מערכות בריאות. של אוניברסיטת אריאל בשומרון ... המלצה על הסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה. (M.D.).

מערכת ההשכלה הגבוהה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/05/vatat-21.pdf

האוניברסיטה הפתוחה — "אפיקי מעבר". התכנית, הנקראת "אפיקי מעבר", מאפשרת לכל. צעיר וצעירה להיות מועמדים ... השלמה לתואר סיעוד( ותכניות למסלולים. חדשים נוספים הוגשו ...

ו ד עסקים וחשבונאות מנהל בתח - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95.pdf

תכניות לחרדים במנהל עסקים. 1. ד. ו". ח הוועדה להערכת איכות. במסגרות החרדיות. בתחום. מנהל. עסקים וחשבונאות. הקריה. האקדמית אונו. קמפוס. אור יהודה וקמפוס ירושלים. נ. יסן,.

טיוטא ראשנה לפרוטוקול ותת - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2019/10/1084-8-12.6.19-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-signed.pdf

גב' חוה קליין. -. ממונה בכירה תחום תכנון ומידע. עו"ד נדב שמיר. –. סגן היועצת המשפ. טית. גב. ' מוניקה שמילוביץ. –. ממונה. תחום מדעי החברה ורב תחומי,. האגף האקדמי. גב' מיכל אופיר.

ישיבת ותת מה- 23.12.19 טיוטה ראשונה - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/02/1091-3-23.12.19-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-signed.pdf

29 ינואר 2020 ... סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג. גב' חווה קליין. –. מ"מ סמנכ"ל תכנון. גב נמרה גורן. –. יועצת בכירה ליו"ר ות"ת. השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם: ד"ר מרק ...

edX.org 2017 לפלטפורמה העולמית - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D

לפי ההסכם היא קורס מקוון הפתוח להמונים, אשר מוצע וזמין לכל הלומדים המעוניינים. בכך ללא תשלום ... טמפלייט תקציבי אשר יש למלא ולהשלים )מצ"ב גם בפורמט אקסל. (. (. ד: מוס. ה.

רשימת מוסדות אוגוסט 2016 - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2013/01/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2016.pdf

9 אוגוסט 2016 ... עם ובלי תזה בעיצוב אופנה; טקסטיל; תכשיטים ואביזרים. •. מוסמך במדעים ... המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )קמפוסים בבאר שבע ואשדוד(. ת.ד. 45. , באר.

מעורבות חברתית תפקידה השלישי של האקדמיה - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/11/che_hoveret.pdf

פתירת תשבצים. ,. הכנה למעבר מחיים בבית לחיים בבית. אבות ... 1622. חברה התאחדות הסטודנטים ליוזמה של ארגון שתי. ל”. ופעלה להקמת שדולה בכנסת למען העסק. ה ישירה.

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%95%D

חמדת הדרום ומכללת קיי . במהלך. ה. ביקורים נפגשה הוועדה עם בעלי תפקידים ... ספריה, מרפ"ד, חדרי אמנויות, מעבדה טכנולוגית, ועוד. אולם ספורט. -. מושכר בקרבת מקום. התרשמנו.

התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/05/vatat-31.pdf

אחוז המתחילים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה מתוך שנתון ממוצע של בני 24-20 ... הלומדים מדעי המחשב ומדעי הטבע בכ-15%, ... בן-גוריון למדו 11% מהדוקטורנטים בישראל.

מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל - המועצה להשכלה גבוהה

https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/Model_tiktsuv.pdf

ובתכנון מערכת ההשכלה הגבוהה, הינו מודל התקצוב שלה. זאת, לצד כלים משלימים. דוגמת מתווה תכנון אקדמי רב שנתי, קביעת מכסות סטודנטים למוסדות ועוד. מודל. תקצוב זה, אשר ...

בהתאם לסעיף 21 א' (א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה ... - האקדמית גליל מערבי

https://www.wgalil.ac.il/files/tojniotlimud/6.10/%D7%97%D7%93%20%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C.pdf

מר אמסלם רונן [email protected] ... מר רטמנסקי רונן. מר שיין מיכה ... שווי של פרויקטים כאלו וכיצד השקעה בנדל"ן מהווה חלק מאלטרנטיבות ההשקעה הקיימות. השילוב. בין מימון ...

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי – באחריות ... - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/931-18-24.6.09.pdf

פרופ' יוסי צלגוב. -. נשיא מכללת אחווה. פרופ' ציפי שקד. ד"ר זיו חורב. -. מנכ"לית מכללת אחווה. U. מנכ#ל מל#ג0ות#ת. מר סטיבן סתיו, רו"ח. U. מינהל מל#ג0ות#ת. U. גב' ריקי מנדלצוויג.

לכבוד אנגלנדר שרי' גב הכלליות המכללות בתחום מרכזת גבוהה להשכלה המועצה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%99%

ציון. על. ברנץ. המסמכים. והפגישה. אנו. מבססות. חוות את. דעתנו. שתפורט. בהמשך . בפתח. דברנו. ב. רצוננו. לציין. שהתרשמנו. לחיוב. מ. תהליך. ההתפתחות. ה. מרשים. בחוג שחל.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.