2578 - בנק ישראל

13 נובמבר 2018 ... ובכלל זה צירוף או גריעה מרחוק של בעל חשבון או מורשה חתימה, ויקבע. דרכים. לצמצום החשיפה ... נדרש התאגיד הבנקאי לקבוע בנהליו כיצד יטופלו מקרים של. צירוף. או. גריעה ... בשנים האחרונות, לקוחות התאגידים הבנקאיים עושים שימוש הולך וגובר בטכנולוגיה. ובערוצים ישירים ... דיגיטלית הנשמרת בכרטיס חכם או רכיב אחר אשר ברשות. המשתמש(;. (ב).

2578 - בנק ישראל - Related Documents

2578 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2578.pdf

13 נובמבר 2018 ... ובכלל זה צירוף או גריעה מרחוק של בעל חשבון או מורשה חתימה, ויקבע. דרכים. לצמצום החשיפה ... נדרש התאגיד הבנקאי לקבוע בנהליו כיצד יטופלו מקרים של. צירוף. או. גריעה ... בשנים האחרונות, לקוחות התאגידים הבנקאיים עושים שימוש הולך וגובר בטכנולוגיה. ובערוצים ישירים ... דיגיטלית הנשמרת בכרטיס חכם או רכיב אחר אשר ברשות. המשתמש(;. (ב).

ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל - Kedem Auction House

https://www.kedem-auctions.com/wp-content/uploads/2018/08/catalog1.pdf

( נשלחה, עם חותמת 65 צייר יוסף בודקו )רימר. הקונגרס. ... של 80פיורילו, צלם איטלקי בעל סטודיו באסואן, שצילם בארץ בשנות ה- ... במשך כל שנות 1978 "כד ופסל" שהיה פעיל עד.

מארץ ישראל לעם ישראל? - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/amadot/7-3.pdf

29 נובמבר 2005 ... הארץ. יש הרואים בגרעינים התורניים חזרה לציונות הדתית ה"ישנה", זו של טרום. תקופת שלמות הארץ, אשר ראתה. את. עצמה כחלק בלתי נפרד מהתנועה הלאומית. 1.

הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib2/05.02m/05.02m.pdf

11 אפריל 2019 ... תדפיס מקורי ממרשם משרד הפנים של "תעודת בירור פרטים על נוסע" המעיד. על שייכות שני הדרכונים לא. ותו אדם. )להלן: תדפיס( . 11.3.2.1. אם אין תדפיס כנ"ל או ...

מוטי סבז ברקת שערי תקוה ישראל ,ישראל 1988 ... - JAR2 Biz

http://www.jar2.biz/Files/MOSSAD/MOSSAD_PAGES_20-100.pdf

אירית. בורד [email protected] ראובן. ק.ביאליק. ישראל ,ישראל. 5.42E 08. 2392 ... גלמור [email protected] ההדרים 1. ראשון לציון. 75205. ישראל ,ישראל. 03-9667170.

פרקימ בתולדות דואר האוויר של ארצ-ישראל - מוזיאון ארץ ישראל

https://www.eretzmuseum.org.il/h/1/&mod=download&me_id=1186

עשר שנים לאחר טיסתם הראשונה של האחים רייט,. בקיטי הוק ... 1913 המטוס הראשון בירושלים. המטוס הוטס בידי ... מטוס ימי של חברת התעופה אימפריאל איירווייז במעגן. על הכנרת ...

בנק ישראל ת בנק ישראל עמד – בישראל ATM -ה שירותי ועלות זמינות הנדון:

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20ATM.pdf

לקוח(. 1. 26.11.2017. הנדון: זמינות. ועלות. שירותי. -ה. ATM. בישראל. –. עמד. ת בנק ישראל ... הצבת. המכשיר. ,. תחזוקה. שוטפת. של. המכשיר. ) פיזית. וטכנולוגית. (. לרבות. חידוש.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/62E26EBA-821B-4298-A00E-20BA55B69F4B/13937/KATALOG99999999994.pdf

סרט המבוסס על תצלומים היסטוריים ומתאר מנקודת מבטו של ילד את הקהילה היהודית בסלוניקי. יוון, בתקופה ... יד-ושם: סבא רוצה שייתנו לתינוק שם של נכדו שנהרג בשואה. הורי התינוק ...

גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל - אוניברסיטת תל אביב

https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%

6.4 סיכום ביניים: קביעת גבולותיה של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 41. 7. ... תשובות לשאלות. 56. 10. ... שני מושגים, קשורים אך לא חופפים, הם "ארץ ישראל" ו"מדינת ישראל".

רוזנסון ישראל - משואות - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/15-07.pdf

זו המספרת על העבר צד עמוק של אגדה. ו,. לכן הניתוח ... וארים בפרק הראשון של ספר מלכים א לגבי אדוניה ושלמה . הם התרחשו ... הזית לשמנו ועץ שמן שמכונה כך בגין. ה. שרף דמוי ... והביאו עלי עץ זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת. , )טו, ח" ( ... משאת המלך. " (.

מדינת ישראל - המרכז למיפוי ישראל

https://www.mapi.gov.il/gisforum/tzevet_misne/5%282%29.pdf

עיריית בת ים. אלכס רבין. –. ע. יריית. גבעתיים ... בית שמש. -. סקירת פעילות אגף ההנדסה ומערכות. המחשוב וה. -. GIS. בעיריית בית שמש . יעל בירכה ... אגף הנדסה, עיריית בית שמש.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - עיריית בת ים

http://www.bat-yam.muni.il/prdFiles/auctions/6756_132043_auc_files_1.pdf

10 פברואר 2020 ... בת. -. ים מבקשת בזאת קבלת הצעות לקבלת שירותי. ניהול. צוות. חדשנות. במסגרת. מיזם. "הזירה ... שעות שבועיות. לטובת. עבודת צוות החדשנות. בנוסף לתחום אחריות. ם ברשות. ;. בתחום. אחריותו של ... יכולת הצגה, התבטאות ועמידה מול קהל. 12 . ניסיון מחקרי ... דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע״מ. 9.5. מובהר בזאת.

רכבת ישראל מפרט כללי בנייה ותשתיות עבודות ביצוע ל של רכבת ישראל ריצוף

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99.pdf

לפרסם את המידע, כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת ... הדבקה. לקירות. חוץ. -. תערובת. מוגמרת . מפמ"כ. 6. –. אריחי רצפה מטראצו. מפמ"כ ... ריצוף. PVC. יבוצע רק בחדרי תקשורת . 10. 1. .0. 10.04. הכנה. לריצוף. בפי. -. -וי. סי. על.

ספר אור ישראל לר' ישראל יפה משקלוב - jstor

https://www.jstor.org/stable/90006109

וראו שם: 'להסיר לזות שפתיים ועקשות פה מספרו אור ישראל... וכבר. נתנו עדיהן ויצדקו ... 9 ]תשס"ג[, עמ' 238-237 ]להלן ליבס, 'צדקת הצדיק[( מציע פירוש ציני קבלהוחוגו כלפי השבתאות',.

אשריכם ישראל - ברסלב ישראל

https://www.breslev.co.il/parshas_week/Sukkot5775.pdf

שבדרך כלל מהמרים בהם כגון קלפים, שש-בש וכד'(. )שזהו איסור מוחלט כשאינו מהמר על כסף ... שה"ה שאמירת תהילים חייבת )עמוד רמ"ז([. להיות בסוכה דווקא מכיון שאינו לימוד. ] ...

עציר( מדינת ישראל נ' פקיה 22413-06-13 פ"ת מדינת ישראל ... - קובי סודרי

https://sudri.co.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%94.pdf

ככל שמדובר בטביעת כף היד, יש לקבוע, כי דין טביעת כף יד כדין טביעת אצבע. כמו כן, יש להוסיף ... שהעתיק את הטביעות על נייר מן השיש שבצד דלת הכניסה לדירה(,. ועד לכותבת חוות ...

רכבת ישראל מפרט כללי ותשתיות בנייה עבודות ביצוע ל רכבת ישראל לש הי עבו

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf

ותכולת. המחירים . פרק זה אינו מת. י. יחס לעבודות הבאות: -. עבודות בנייה באבן. -. מתוארות ב. מפרט הכללי ל. ביצוע עבודות בנייה ותשתיות. של רכבת ישראל. )להלן: ה. מפרט הכללי ר"י.

רכבת ישראל מפרט כללי תו ותשתי יה י לביצוע עבודות בנ רכבת ישראל של מוקדמ

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%200-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf

המפרט הכללי ר"י מהווה מפרט טכני החל על כלל פעילות הרכבת ואינו ייחודי למיזם או פרויקט. זה או אחר של רכבת ישראל. השימוש במפרט הכללי ר"י ייעשה על אחריותו הבלעדית. של.

הצומח בירושלים וחומותיה - צמחית ישראל ברשת - צמחיית ישראל ברשת

http://flora.org.il/wp-content/themes/flora/includes/dl.php?id=1918294&type=article

נדון להלן בכל אחת מיחידות הצומח הללו. כפי שהן באות על ייחודן בירושלים ובסביבותיה. עוזרר קוצני מעצי החורש של הרי יהודה. חורש האלון המצוי והאלה הא"י. זהו צומח, הקלימקס של ...

משטרת ישראל ;lt& דין וחשבון שנתי 2005 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2005.pdf

פינות קודש. ניתנו 2,362 שירותים פרטניים לשוטרים, ביניהם •. עריכת חופות, בריתות ... מצלמות,(H&O) מדים וציוד, ביגוד אישי וציוד ספורט ... אחסנה מכרז מדים, צמצום מחסנים, חלופות.

דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib5/dochshnati_2007.pdf

30 דצמבר 2007 ... עיכובים בפיתוח מערך התחבורה הציבורית והרכבת הקלה, בריחה של תעסוקה ומסחר. אל אזורי התעשייה תלפיות וגבעת שאול, פיתוח עסקי מתחרה במלחה וכן מחסור ... הקיבולת שתוכננה למתחם הייתה כ-4,600 יחידות דיור, 2,200 חדרי מלון. ו-32,000 מ"ר ...

נ' מדינת ישראל פלונית ואח' 0953-30-11 א"ת 1. התובעים 0. נגד מדינת ישראל ...

https://www.aradlaw.co.il/wp-content/themes/atlanta-child/pdf/baby.pdf

ICP. מציבה את העובר בסיכון יתר למצוקה. עוברית ולמוות תוך רחמי, הטיפול המומלץ מרגע אבחון ... כמו כן, הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים בדבר גורמי הסיכון הספציפיים בהריון.

משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי 2008 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2008.pdf

אפיון מדים לסייר. • עבודת מטה - "הסיור לאן"? ... שודרגו 16 בתי-כנסת, הוקמו 10 פינות קודש, ונופקו 19. ספרי תורה חדשים. ניתנו 8,869 ... )H&O( הזכיין. פותחו פריטי מדים חדשים:.

ביצוע עבודות גישור של כביש חוצה ישראל /212 בקטע - חברת כביש חוצה ישראל

http://www.hozeisrael.co.il/download/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

30 אוגוסט 2011 ... המועצה הארצית לתכנון ולבניה. המבקר את עבודות הביצוע . " קו כחול. - ". תחום השטח הנכלל ... ת החשבון החלקי ידאג הקבלן להגיש לוח זמנים מעודכן ל. אותו. החודש.

הליכות עם ישראל - נצח ישראל

https://net-sah.org/sites/default/files/pdf/orhalichot_135.pdf

פירושו של דבר שלא שינו את שמם, שלא שינו את. לשונם, שלא ... עבודה זרה פרק ראשון, שהביא את דבר השתלשלות. ההתנתקות ... ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. מערכת אור ...

מדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום מדינת ישראל היא מדינת טק - קק"ל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/hafalot/The-power-of-society/appendix-1-2.pdf

ותרבותו, שוחר שלום. ומגן על עצמו, מביא. ברכת הקידמה לכל. תושבי הארץ ונושא נפשו. לעצמאות ממלכתית... ... אנו מושיטים יד שלום. ושכנות טובה לכל. המדינות השכנות ועמיהן,.

מדינת ישראל משרד הבריאות מדינת ישראל

https://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2002.pdf

לפי השיטה המתוארת להלן. הקביעות. מסתמכות על המלצות ועדת מומחים בכירים בפתולוגיה, בהם דר' ליפשיץ מרסר,. פרופ' קופולוביץ, דר' גולדברג, דר קוזניצ'בסקי, דר' אייזנטל, דר' סולר ...

"תרבות ישראל" ל"מחשבת ישראל"

https://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=150955

להוראת מקצוע "מורשת תרבות ישראל" (שהוא הכלאה של "מורשת" ו"תרבות ישראל") באופן. מובנה לכיתות ו' עד ח', כבסיס לתוכנית עתידית שתכלול גם את כיתות ד', ה' ו-ט'. בחטיבה.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

ראל יש ק בנ - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7

9 יולי 2019 ... נייר עמדה בנושא פעילות אפליקציות התשלומים של הבנקים. רקע ... אמצעי תשלום דיגיטליים באמצעות אפליקציות. המותקנות על ... שהביא את הבנקים לפתח את.

רז. אלי ישראל

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995019/99995019-1981/99995019-025.pdf

ט~רניחובסקי. לתרגום,. מטעם. עירית. תל-אביב,. זכו l"{. ר;געה. )!( מתרגמים. ;. וסכומו' ... פתאום). -. דווקא. -. אצ. ל-. העדינים. האלה. אי-אפשר. -ל. דעת. '- (וכל. ישיבות. _. הנוקד. · .ש. זו.

ישראל - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_41.6.pdf

דוריה. (. Durieux. ). איש. הקונסוליה. הצרפתית. בירושלים. ,. את. הגיוון. המשקי. שננקט. אף. במושבות ... מנה. כ. -. 300. נפש. ,. אך. לאחר. שכשליש. מהם. גויסו. ורבים. מהנותרים. חלו. ,. היגרו ... מחיר. חומר. הגלם. והתוצר. המוגמר. היה. מינימאלי. ,. מה. שאיפשר. להם. למכור. אותו.

ישראל נצח

https://asif.co.il/download/kitvey-et/orot%20a/or%20a33/03.pdf

טווין: מרק כתב שנה. אם. להאמין. לסטטיסטיקה. מהווים. היהודים. בלבד אחד אחוז. ממספר. אוכלוסי. העולם. (מבחינת. היוו לא האמת. היהודים. מעין דעתנו על מעלה זה מזה) פחות הרבה ...

192 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BankingLegislation/DocLib/192.pdf

ק הבינלאומי הראשון לישראל בע. מ". 31. יובנק בע. מ". 26. ב . בנק חוץ. סימול. BNP PARIBAS SA. 25. Citibank N.A.. 22. HSBC BANK PLC. 23. STATE BANK OF INDIA. 39.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.