מפרט כללי - כללית

האדריכל. התבניות יהיו מפלדה בהתאם לפרטי האדריכל. התבניות. יהיו. חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או. "מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י. המפקח. .2.

מפרט כללי - כללית - Related Documents

מפרט כללי - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F-%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

האדריכל. התבניות יהיו מפלדה בהתאם לפרטי האדריכל. התבניות. יהיו. חדשות, מתועשות, כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או. "מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י. המפקח. .2.

מפרט כללי - מי גבעתיים

http://www.mei-givatayim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/MIFRAT.pdf

7 דצמבר 2017 ... התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בנייה" לבין האמור במפרט זה,. בתכניות או ... סת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בנייה" גם יחד. 03. 2. 00.0. ה.

מפרט כללי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/273542.pdf

12 אוגוסט 2018 ... 5. )א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח. -. 1988. אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ...

מפרט כללי - תאגיד מי גבעתיים

http://www.mei-givatayim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/MIFRAT.pdf

7 דצמבר 2017 ... הגדרה נוספת, במסמך ממסמכי החוזה, הכוונה למפרט הכללי והמפרט המיוחד גם יחד. 02. 2. 00.0. המפרט הכללי לעבודות בנייה. בהוצאת משרד הבטחון.

אחזקת גנים-מפרט כללי - רכבת

https://www.rail.co.il/Development/technical3/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2041.50%20-%20%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA%20%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99.pdf

1 נובמבר 2018 ... צמחים לא מקומיים הנוטים לצמיחה ולהשתלטות לא רצ ... עקירת עצים, החלפת צמחים, החלפת קרקע, זריעה חוזרת, שתילה, השקיה, דישון, תיקון ... )רק אם דושן דשן.

מפרט טכני - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל". 570. או שו"ע. ה. ... אקווה פאנל הם לוחות צמנטים יציבים ביותר, המספקים בסיס עמיד בפני השפעות. אקלימיות קיצוניות כגון: רוחות, ...

כללי לביצוע ה מפרט ה קווי דלק ומערכות להזרמת דלק

http://www.pei.co.il/db/content/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94.pdf

התוכניות תעשנה בתוכנת שרטוט ממוחשבת. –. אוטוקד ... עטיפת הצינורות בכריכות לולייניות אחידות . את ... יש להבטיח כניסה ויציאה נוחים לתוך החפירה או התעלה באמצעות מדרגות.

מפרט כללי לבקרת איכות ביצוע הקבלן - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/quality_control_regulations/he/mifrat_klali_lebakarat_eichut_bevitsua_kablan%D6%B9.pdf

מדינת ישראל. מינהל הנדסה וביצוע. מפרט. כללי. לבקרת. איכות. בביצוע. הקבלן. מהדורה. תשיע ... כללי. 19. 6.2 . תכנית. בקרת. האיכות. של. הפרויקט. 19. 6.2.1 . כללי. 19. 6.2.2 . מועד.

ה"עשת לול א 08 2015 ספטמבר מפרט כללי למתקני חשמל

https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2017/11/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-08-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99.pdf

עמודים מגולוונים או פח מגולוון או אלומיניום )התייחסות מיוחדת. לצביעה בהתזה ... התחברות מוליך הארקה אל המוט תיעשה בתוך תא בקרה ובעזרת התקן חיבור. מקורי. אם לא נדרש אחרת.

AR-500 CD-500-SET : כללי : תכונות : מפרט טכני : ת המתאם התקנ התקנת ...

http://sigmabs.co.il/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CD-500.pdf

אורך קוד. 6עד 2: מקשים. שמלי או מגנטי. : מגע יבש . Normally. זמן פתיחה. :1- 9. שניות . 30. אורך. 190 -. רוחב ... שינוי קוד תכנות . לדוגמא ... Pal Wintec קטניוו לאפ. Thorn ןרות.

נספח ד' מפרט לבינוי מרפאות - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/nispachd.pdf

22 ינואר 2018 ... ממ"י בשטח גדול יותר יכיל חדרים ו/או אולמות לפי תכנון ייעודי של המרפאה, עם חלוקה ... ריכל / המזמין (ממניפת גוונים של טמבור, נירלט, או. RAL. ) ... פי הדמיית הצללה.

מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/tehni.pdf

1 מאי 2018 ... המפרט הכללי לעבודות בנין במהדורה. המעודכנת. האחרונה. מס'. שם. 11. מוקדמות. 10. עבודות עפר. 15. עבודות בטון יצוק באתר. 18. עבודות בנייה. 12. עבודות איטום.

למשתמש מדריך - קודפון מקור טכנולוגיות : כללי : תכונות : מפרט טכני : התקנה

http://www.makortech.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/CodePhone%281%29.pdf

לחיבור מנעול חשמלי ... ספרות. של הערך החדש. ,. אשר בכוכבית . לדוגמא. : שינוי זמן פתיחת דלת ל. 5. שניות. ∗ ... זהו המקש שבעזרתו ניתן לפתוח את מנעול הכניסה באמצעות הטלפון.

מרכז רפואי העמק שדרוג חדר צינתורים מפרט טכני - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%20%D7%97%D7%93%D7%A8%20%D7%

בחירת האדריכל / המזמין )ממניפת גוונים של טמבור, נירלט, או. RAL. (5 ... אש בדרך המוצא יותקן צוהר, למעט דלת מחסן, חדר טכני, או שרות5. צוהר ... פי הדמיית הצללה. ממוחשבת:.

מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות ע;quot&י הזכיינים בשרי חנות סורוקה ... - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/45-18-2.pdf

קטלוג יצרן מקורי ... ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. ... אקסטל,. ALBIO . הקבלן רשאי להשתמש במערכות מוצרים של חבר. ות. אחרות, אך ברמת איכות ...

א תשע אייר 2011 מאי מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר - התאחדות קבלני מיזוג ...

http://hvacr.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/prk.pdf

הדף הכחול. "(. של כל פרק. שמסתמכים עליו. ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך . .7 ... רמת הרעש של המתקן תבוצע כאמור להלן בסעיף. 15.08.03.01 . 15.01.09. ספר מתקן. לפני שימסור ...

רכבת ישראל מפרט כללי בנייה ותשתיות עבודות ביצוע ל של רכבת ישראל ריצוף

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99.pdf

לפרסם את המידע, כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת ... הדבקה. לקירות. חוץ. -. תערובת. מוגמרת . מפמ"כ. 6. –. אריחי רצפה מטראצו. מפמ"כ ... ריצוף. PVC. יבוצע רק בחדרי תקשורת . 10. 1. .0. 10.04. הכנה. לריצוף. בפי. -. -וי. סי. על.

רכבת ישראל מפרט כללי ותשתיות בנייה עבודות ביצוע ל רכבת ישראל לש הי עבו

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf

ותכולת. המחירים . פרק זה אינו מת. י. יחס לעבודות הבאות: -. עבודות בנייה באבן. -. מתוארות ב. מפרט הכללי ל. ביצוע עבודות בנייה ותשתיות. של רכבת ישראל. )להלן: ה. מפרט הכללי ר"י.

רכבת ישראל מפרט כללי תו ותשתי יה י לביצוע עבודות בנ רכבת ישראל של מוקדמ

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%200-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf

המפרט הכללי ר"י מהווה מפרט טכני החל על כלל פעילות הרכבת ואינו ייחודי למיזם או פרויקט. זה או אחר של רכבת ישראל. השימוש במפרט הכללי ר"י ייעשה על אחריותו הבלעדית. של.

כללי הציטוט APA - Easy cite - כללי האזכור האחיד

http://www.easycite.co.il/pdf/apa.pdf

העורכים רשימות קריאה לקורסים. הן מבוססות על כללי ההפניה הביבליוגרפית של. APA. ) American Psychological ... אמר, ערך אנציקלופדי/מילוני או אתר אינטרנט. ללא מחבר. מזוהה ... עלייה וקליטה של יהודי ברית המועצות לשעבר: ביבליוגרפיה . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

גיליון משותף לעובדי כללית בבית חולים כרמל ובמחוז חיפה וג - כללית בתי חולים

https://hospitals.clalit.co.il/carmel/he/SiteAssets/Lists/FishingElementsLeft/AllItems/Bitaon-Clalit_April_2017.pdf

2 אפריל 2017 ... הם הסירו עניבות, חלצו נעלי עקבים, נטשו את המחשבים וחדרי. הישיבות ויצאו לעמק, לנהלל ... יהודית שכטר, מנהלת חנות הפאות בקריון, הייתה במהלך שנים רבות בקשר.

קופת חולים כללית - כללית בתי חולים

https://hospitals.clalit.co.il/joseftal/he/general_info/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9C.pdf

אילת. טופס הזמנת טיסה, חבר. ו. ת ישראייר. /ארקיע. טל' להזמנות. -. חברת ישראייר. : 2737*. /. חברת ארקיע: 03-6909691. א. פרטי מבוטח: נא למלא בכתב יד ברור את פרטי המבוטח.

מפרט מכר

http://hasson.co.il/wp-content/uploads/2018/02/d797d7a1d795d79f-d79ed7a4d7a8d798-d79ed79bd7a8-d79ed790d795d7a9d7a8-31-01-18.pdf

כתובת : הדגנים 21 א גבעתיים | טלפון : 052. -. 7561324. 8. ... בפרוזדור הכולל פניית "ריי 2 נקודות. מאור לפתות מחליף ... 8 מייר ליחיד או מהמצוין מנטה צפוי הגבוה. מביניהם :.

מפרט

https://www.iroads.co.il/media/5676/93-11_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

דל קלוריות וכיו. ב". ,. וזאת ... בגט פרוס. ,. לחמניות מקמח. מלא. /. לבן. ,. ברו. ס ... המבורגר. /. נקניקי. ות. (. בקר. /. עוף. ) יוכנו. במקום. ויוגשו בתוספת לחמניות עגולות. /. ארוכות. גדולות.

מפרט רכש חומרים

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/226442.pdf

וויסבורד. כפר מנחם. ניו לייט. ז. אב שמעון. ישראלוקס. אלתם עין השופט. אליהו פלסט. עדא פלסט. מולק לפידות. יקיר. תעשיות. ניסקו. GEWISS. אלקטרוזן תאורה. פלגל תעשיות פלסטיק.

10/20 מכרז מס' מפרט טכ י

https://www.ayalonhw.co.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%92-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-2.pdf

9 ינואר 2020 ... 16.7.5.8. קודות החיבור ללוח: אביזר חיבור סט דרטי של הכ יסות ללוח. IPxxB ... רדיו). EN 55011. קבוצה. 1. , סוג. A. אספקת. עבור. מודולים, יחידות. אספקת חשמל.

מפרט טכני

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2019/bid-11927-19-Specifications.pdf

15 ספטמבר 2019 ... רך מחיר למטר עד. 150. ₪ ( ... 3. דרך מוט דוש של חמת או שוו"ע . -. ברזים. פרח לכל כיור מתוצרת חמת מותאימים ברבור צוור ארוך או קצר בהתאם לכיור או ש"ווע.

מפרט מכר - סלע בינוי

https://mishtaken.selabinui.co.il/wp-content/uploads/2017/11/m-meher-sela-b.pdf

גימור קירות פנים: חומר; טיח (2 שכבות), או טיח גבס, גימור מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה. חיפוי. בשיפולים צבע אקרילי, בעל תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים,. עד לגובה: ...

מפרט טכני - אשבונד

https://www.ashbond.co.il/images/ashbond/pdf-mifratei-bizua2019/92318_catalog_ashbond_2019.pdf

ב. התחברות לקיר קיים. בשילוב לוחות גבס על פרופילים. מילוי השקע והדבקת הבלוק. לפס השטוח בטיט אשבונד. הדבקת פס איטום שטוח. אל הטיח בטיט אשבונד. רשת אינטרגלס. לוח גבס.

מפרט מחיר למשתכן

http://www.dira.gov.il/sitecollectiondocuments/mechir_lamishtaken/mifrat_mechir_lamishtaken_november_2015.pdf

לעניין עבודות גמר, קרמיקה או גרניט פורצלן;. "שטח". –. השטח הנמדד בגובה של. 0.31. מטר מעל הרצפה בין הציפויים. של הקירות 1 אלמנטים בנויים התוחמים את השטח;. רכיבי דירת ...

)ןוט 15 יושיר( LF FA מפרט טכני 19 טון

http://daf.co.il/.upload/17001-2%20LF_19.pdf

מערכת בקרת בלימה ממוחשבת EBS. מידות בלם קדמי/אחורי - דיסק 432X45 מ"מ. בלם חניה - בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי. בלם פליטה )Exhaust Brake(. VSC - מערכת ...

תאורת בטחון מפרט

https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/3/3613.pdf

מסמרי חת מגלוונים והקטע התחתון בתוך צינור מרירון, מחובר לאלקטרודת הארקה. מנחושת עם שלה תקנית בתוך שוחה בקוטר. 50. ס"מ עם מכסה צבוע צהוב ירוק ושלט. הארקה. 43.04.

מפרט אחזקה של המבנה

https://ams3.digitaloceanspaces.com/budgetkey-files/procurement/tenders/207942.pdf

הצמחים לעציצים ו/או לאדניות על פי הוראות המזמין או יועץ מטעמו על חשבון. היזם. ועל. אחריותו. ... אדנית ו/או עציץ, שיורה לו. המזמין . 3.5 ... בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים. החלף או חזק ...

מפרט מיוחד לעבודות אבן

https://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/2/12812.pdf

לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין, בכל אתר, דוגמא לחיזוק אבנים על קטע קיר,. במקומות שיורה ... אופן חיזוק אבנים: החיזוק יבוצע בכל אבני ... להכין מנות דבק קטנות הדרושות לכמות המתאימה ל"זמן השמישות. לעבודה" של ... ככל שהאבן גדולה יותר, קשה יותר להדק את הדבק. ללוח א.

מפרט - המועצה לישראל יפה

http://www.israel-yafa.org.il/upload/adelis%20halls%20index.pdf

לרכב ליום שלם, לתושבי ת"א 5 ₪- 20 חניון אחוזות חוף - ישראל יפה חניה: האוניברסיטה מרכז הירידים, יציאת מרכז הירידים תחנת רכבת: .220 ,247 ,389 ,570 ,12 ,47 ,48 ,127 ,279 ...

מפרט מכר - אפריקה ישראל

http://res.afi-g.com/cities/price/savyoney-glil-yam/Documents/mifrat/mifrat-yatav-2.pdf

שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס) יוסי שירן - הנדסת בנין בעיימ טלפון 04. -. 8389555. פקס ... איזון שרות (אם יש) באוטוקלב חאן בלוקי גבס או קירות צבע אקרילי,. גרניט פורצלן ... מסתור כביסה באם מסומן בתכנית: תיאור עומד בתקן ישראלי מסי 5100- פרופילים ורפפות לפי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.