ביל - דעת לימודי יהדות ורוח

שבתאי. מובהק. ונוהה. אחרי. השיטה. החדשה. בסוד. האלהות. שנתן. העזתי. הורה. בספריו. בביתו ... כוכב. חדש. ונתלו. בו. מבלי. לשעות. לחתימתו. שלו. על. החרם. שהוכרז. נגדם. בפראג. מומר ... בלעז,. ונתחדשו. הרדיפות. עליהם. עד. שרבים. חזרו. לחזורי. הגבול. של. תורכיה. יחד. עם.

ביל - דעת לימודי יהדות ורוח - Related Documents

יהדות גרמניה השואה בתקופת - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/biton41.pdf

בנו כהן. שהיה. יו"ר ההסתדרות הציונית בברלין והעיד במשפט אייכמן, התייחס בעדותו לתגובת היהודים על ... הטבע קיימת מלחמת קיום בין בעלי חיים, מלחמה שבסופה ישרוד הגזע החזק. ... שלטונות. הרייך. כרבע. מיליארד. מרק. דמי. ביטוח. שהגיעו. ליהודים. בעד. הנזקים. החומריים.

F 1-378 - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/defriz/defriz01.pdf

מ"ה: "אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת זהו מרוח אשך האמור ... 32. ג"ש אמיתיות וג"ש שהן בבחינת אסמכתא. 56 ... אין אותו חופש ודמיון שולטים, על המדרש לתת דין וחשבון להלכה.

נבר־ב - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/Hamaayan_184.pdf

אמירת ״חסל סידור פסח״ בהגדה / הרב עמיחי כנרתי. . . . 17. 22 ... ניתוח מפורט של פסוקי התורה אכן יחייב להגיע למסקנה שפרשה אחת מדברת. בחכם ופרשה אחרת ... היא בפיוט לשבת הגדול ששם הזכרנו כל הדינים״. ... (132) אינם נמצאות בשום ספר הנכלל ברשימת הרב רצאבי! יש בעובדה ... מאוד לגג. בספר תאגי אמנם מוזכרות ה״א מחוברות בשישה עשר או שמונה עשר.

פתח דבר - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/EPUB/books/belahav.pdf

שם שימש בתפקיד מפקד המחוז והיה אחראי לכל הפעולות שנעשו בעיר. הפיצוץ בקולנוע "רקס ... אחד מהם, יחיאל דרזנר, עלה לגרדום בכלא עכו בשנת. 0941 .( ... ויצמן דרש תשובה מידית והודיע שאם בקשתו תידחה, הוא יתפטר מתפקידו. ויפרסם ברבים ... מגריל היה תלמיד חכם; הוא נהג לשמש. כשליח ציבור ... לקנות ממתקים, וכאשר אמרו סיסמה מיוחדת )כמו, למשל, שרק מסטיק.

ה ם m - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.co.il/daat/kitveyet/hamaayan/Hamaayan_03.pdf

4 ספטמבר 2012 ... אולט. -. זה. זסנחבתי. ס. D. ' הינ. םאוי. בלרןי. ידל. ממו,. למורת. כיובםיה. נורדיה ... חרומת. ראזהחת. רברתיבן. סאב". Rגנרם'י. סרהקםי. זארי. על. לונידר. חצנריות. 1.

כ±ר-ב - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/Hamaayan_108.pdf

גזרה כ״ז רשם תאריך הגזירות ק״נ באמרו: שנת חמשת אלפים מאה וחמשים לפי־מ זזיו. /ז גזירות כוללות ... בשם גזרת קנ״א. ... מקורות בעניין נפ״א ותענית בניסן בכלל ובי״ג בו בפרט; ב.

ביל - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/betisrael/betisrael17.pdf

שבתאי. מובהק. ונוהה. אחרי. השיטה. החדשה. בסוד. האלהות. שנתן. העזתי. הורה. בספריו. בביתו ... כוכב. חדש. ונתלו. בו. מבלי. לשעות. לחתימתו. שלו. על. החרם. שהוכרז. נגדם. בפראג. מומר ... בלעז,. ונתחדשו. הרדיפות. עליהם. עד. שרבים. חזרו. לחזורי. הגבול. של. תורכיה. יחד. עם.

מעת לעט - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/history/maamarim/ben-michael-maamarim.pdf

המושג הוא קיצור מילים של המושג הערכי. " מרכז רוחני. ," ... לגיטימציה כלפי הנוער הדתי במכבסה של מילים. ,. כגון איזון ... הפציר. בי. מאד. האיש. הנ. ל". בבכייה. רבה. ואמר. : רבי. ,. אתם. מוכרחים. לפסוק. לי. כעת. את ... כמילה נרדפת לאלוקים מופיעה פעמים רבות בתנ. ך". ) ראה.

פני - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/pneyehoshua/pneyehoshua05.pdf

שאלה. %. "5ס o n b. ;. שחעסס. פיר3. 5'. ע6יטס. ו6מל. סנווסין. ס)כס. ינכס). כ'. מוס6. כס6) ... לפים. ),. מלך. כ"6י. "0). כחונ). 4. מ0ך. יע0ך. ס". כמ). יתיגוס ntss. סו6. תסך). כ"6ו. הסך. ס". כ0) ... פם!י. עיגי3 . וק5מ. יס37. כ0ג. עוף. סקע"ע. לילי1. פ4לי. שרמ.ב. ילייומ. הש. ירימי. יס.

העשיו - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/hovatlevavot/hovatlevavot18.pdf

סממס)ס. נידו. וטכסיסם. ס1ריס6. ר06גמ. 11157. י6ס. ימס. יגל). גהירחס. : ואז. וקמיו. טבחור. ן,ו0. מהכמה. : דבלות. עליו. ולכסוף. כון. סימדי'ן. סס. מ'ד). סקנס. כלמל. קינת). כ)והס. פיו.

ירושלים - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra019.pdf

הגבעה. הדרומית-. המזרהית. של. ירושלים,. היא. עיר-דוד,. ו"הגיא". הוא. גיא-טירופויון. אצל ... להמשיך. במעלה". לחומה,. מעל. לבית-דוד,. ועד. שער-המים. מזרת". לשם,. (,שם. אך. לדעת.

מדרש טוב - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/sifrideagadata/sifrideagadata06.pdf

לעמוק. בתורה. ובמעשים. מוגים,. והנאה. לעולם. שמתעמקין. ביישובו. של. עולם. ,. שמלמדים. הורה ... ענת. ,. ונמדרט. ג"6. נר. סיגו). ,. ועיין. ')ע). נמזרח. נ"6. מערס. קנו"נ. : כט(). רב. וסמה) ... דברי. מלסח. ,. מנסס. סס. נסס lhlnc : ז(). ר'. חק'5. סה6) . ננמר6. סס. הסרס. סמ)ס. נסחף.

ספר אורות - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/orot/orot01.pdf

ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו . ואח ... איכות ההשתמרות ועמקי הא בדון שבהם ... הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם ... טיול בפרדס. , ". ומילוי. כרס זה במו בנו המלא כולל. בקרבו ג. " כ א ת מדע העולם והחיים ואת ההסתגלות ... לעד לא ישכח מזכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי ... שאחרי שודדה תפארת ארזיו חובקי.

ר' חיים בן עטר - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/benatar/benatar01.pdf

והיה יושב בו גם הרב האר״י זלה״ה [=זכרו לחיי העולם. הבא] ובלילה ... ולהתענג מזיו כבוד העליון נשמה יתירה ביום השביעי,. וביום השביעי ... בסתר עליון לבל ייהנו מהם מי שאינו ראוי לֵאוֹר.

נביך - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/rashbam/rashbam09.pdf

ז"ל. בפ.רושו. כאן. ולבראשית. לו,מ. הסכים. עם. רשבזם. והטעים .-דבריו. 14(. במדבר. כ,כא. -. 6!( בכי: ... 1)24. אל. יהו. דברי. אנדה. של. תורה. בעיניך. כפרוזדוגמא. ישנה. פי'. הערוך. פרוחיוגמא ... ירמיה. לח,כב. -. 4(. ט,. RSB~. דף. 88.-. ט. בפסוק .-.6(ה-ז. בפסוק. ז(.-ח. קהלת. א,ג.

היודנראט - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/shoa-yudenrat.pdf

1 מאי 2015 ... קובנר. לתושבי. הגטו. " אל. נלך. כצאן. לטבח !" וביום. המחרת. נמנתה. קורצ. ' אק. על ... 0943. השתתפה. עם. ויטקה. קמפנר. ואחרים. במבצע. לחילוץ. יצחק. ויטנברג.

הנדי - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/hovatlevavot/hovatlevavot10.pdf

סקס. טו3. סו6. ר3. עור. ס,ס!ן. ס!סזכ). '!ח61. מר6. 6(1. קרין'. יביס. גג). ע). ימי. '!סעוס. כליטר ... ממזר. סקטל. : וכי. כבוד. אלהים. בקי. מהם. וסכחעיס. ממוריס. ססממס)ס. וממסן. סו". שכסיס ... ונלפס. מעטופ. ססהצ). סרט. ססו6 oh. מירח. ס'. 16. מיר6ח. וקחו. ר%,ו. ג6. גטרמחו. ומסיר.

עבריות - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/leazey1/leazey05.pdf

שירונ"ט. טרנקץ"ץ. 4072. שיכלי"ר. אגג,4. 1. אג,,77ג45. קדריינטריא"ה. 130. ג. ג2ג4429.ג. שירי"ץ. 3090. שיג"ל. אג(6ו. קדרי"ץ. דימוני"ץ. ד4א3. שי"י. 3547,3255,3894. קך"ש. אונדי"ש.

פונאר - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/biton25.pdf

הצטרפה לקיבוץ אילון. ומסרה. למוסדות ולמנהיגי היישוב והתנועה ... מוטקה תרד ! מוטקה לא היה אומר אף פעם לא . היה יורד. ,. היו. מגרשים אותי. ,. מספיק . אוויר לא. היה. ,. זה היה מאוד.

מערכת - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/shemhagdolim/shemhagdolim16.pdf

דרושים. למהר"א. קונקי. ומורנו. הרב. הגדול. מהר"י. זאבי. ז"ל. חהנו. והרב. המובהק. מהר"י ... קרית: וסף'. סי'. סי6צין. פמוכי. מלכיס. יסכיל. ס'. ס6נולס. דפס! heh~p). 1,"סל. יפיל. יגפ. וינקי ... ך:"גת. מטיס. ר:5!ירו. 6'7(. סטיית(. וגן. פ'. עדות. ניפקנ. כורת. וקו-. ת5'5. דוג! ג'5. : .(ח. ,5".

שירת - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra003.pdf

ד. שם. משל. הנשר. מדגיש. את. מהירות. התנועה. ההמונית. א. ל. ה'. והתשתית. הרגשית. של. התמונה. מועטת. בפטוקט. התמונה. היא. של. נשר. הנושא. גוזל. בודד. היסוד. הרגשי. שבתמונה.

עגונות - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/agnonshteren/agnonshteren03.pdf

חוט. של. חן. וחסד. לפני. ".המקום. העמדת. המעשים. במרכז. ההוויה. הרליגיוזית. של. העם,. מכינה. את. הרקע. להופעתו. של. איש. המעשים. של. הסיפור. ",עגונות". הלא. הוא. הקצין. אחיעזר.

ייסוד האצ"ל - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/EPUB/books/hayomsara.pdf

נעמי מביאה לי עותק מן הכרוז. במשך. ששת החודשים בהם התייסרתי בגלל הפציעה, הייתי מוקף באהבה של. בנות האצ"ל, אשר בטיפולן המסור עזרו לי לחזור לשורות הלוחמים. )באם עוד לא.

מאמרי הראיה - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/maamaey/maamaey01.pdf

5. דרך התחיה. ההויה. הרוחנית כמו שהי א אי אפשר להכיר ע. " י כל חפוש ומחקר . הדעה. ,. החקר. השכלי. ,. הפלוסופיה ... אותיות כאלה יקרא לעתיד. ,. בעת הכשר הלבבות . רגשי הלב של ...

דינה בת לאה (pdf) / משה עמנואלי - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra053.pdf

ברור. שאת. ארשן. המתנה. העצומה. ושליחתה. ביצעו. בניו. ועבדיו,. אולם. הכתוב. מייחסה. לו. ... טרויה. פה. נהרסה. שכם. בגלל. דינה. היפה,. שם. טרויה. בגלל. הלנה. היפה. פה. נחלצים. שני.

אברבנאל לפרשת מקץ - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/abarbanel-bereshit/abarbanel-bereshit010.pdf

מהדורה מעוצבת של פירוש אברבנאל. עיצוב. : זהבה גרליץ. פיסוק וכותרות. : יהודה איזנברג. מבוסס על דפוס ונציה ה. ' שלט ... הוא יפקד פקידים והבר יהיה תחת. ידו ... רק הכסא אגדל ממך.

יוסף אומץ - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/yosefomets/yosefomets02.pdf

במקום. ט'נופות. כתפילה. או. בר"ח. וכיש. שצר'ך. לי1הר. כוה. בשעת. האכילה. שלא. יעסרך ... רוסילה. הירחשר. כחכ. רוטה. דליר. ,ויקסעל. לכר. הרות. ןיאש. הטע. הכאלס. הפוס. הלטב.

בטאון למחשבת חב״ד - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/pardes/pardes16.pdf

הרחוקים לעת עתה מעניני תומ״צ, כאילו מדובר בקשר של אירוסין ממש, לפי משמעותו ... נאה זצ״ל, ירשו מאביהם זצ״ל כרכי כתבי-יד זקנו החסיד רבי דובער קליסקר זצ״ל שהיה ... ללבו של אדם׳ ודורשת יראת שמים זכה ולב טהור, כאשר יתבאר לפנינו בעזרת ה׳. ... במאמרו שצוין בהערה 15 בנוגע לזה [ובנוגע לאתרוג, טבעת הקידושין וכסף פדיון הבן], ... (מבלי לדייק באיזה יום). ‡Â‰ ...

רומי בירושלים - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/Romi_Vyru/Romi_Vyru01.pdf

ע"י הורדוס9 ", מעידה על תנועת שחרור מעולו של הורדוס. ורומי כאחה ... i' חייא בi-אבא בשב: ר' יוחנן ': "בנוהג שבעולם, מלך ומטרונה יושבין ומסיחין זר. עב: זה: כי ... ליהודי נ ערן הסמוכה.

הורד ספר בפורמט PDF - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/EPUB/books/alhomotayih.pdf

לימודי הכימיה לֻוו בניסויי מעבדה. והמורה מינה אותי לעוזרו בהכנת הניסויים. במשך הזמן הקמתי ... הרוח היה מרומם והוותיקים שבינינו. סיפרו על חוויותיהם מפעולות קודמות. לפתע פונה אלי ...

ברית מילה - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/v-articles/gelbard42.pdf

לא. פתח תקוה תשנ"ו. שמואל פנחס גלברד / אוצר טעמי המנהגים. דעת - אתר לימודי יהדות ... רדיל). בביאורו. לפרדר"א. פר'. כט(כי. טך*. כפאותיך. המכניס. את. הילד. למקום. שבו. נימול.

הדמעות בנתיבי - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/dmaot2.pdf

ישראל כתבה שירים נוספים. הקשורים לשואה . היא כינסה את שיריה בספר. : ". אני מאמין. ," ... אך היא. ,. היחידה. ,. עודה הומה בי. ומכה גלים . כל. שלא סיפרת לי ירון בי. אין מילים ... ארוץ אברח ממך אחותי רחל ... שמחו הנאצים הבחינו למרחקים ... התעודה שהשאירה אחריה.

וציורים צילומים - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/midot/midot15.pdf

יחע afta. 1. חש-. ש8. אזאשח(. 88. בשנת.. רמ"ד. )1484(. התחילו. להטביע. מטבעות. כסף. גדולים. בערך. נקוב. השוה. למטבעות. הזהב. ושלכן. קבלו. את. השם ...זהובים. פרק). '(.נ. מצולם.

ילדי טהרן - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/biton33.pdf

סבתא והילדים ? :ת. כי אבא חשב ... היו שם תרופות ? :ת ... הייתה חול. ה מאוד. ,. הרגל שלה הייתה גם במצב גרוע וחוץ מזה היה לה טיפוס . שמו ... אנשים מתו כמו זבובים ברחובות מרעב.

משניות מועד ח"א - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/mishmoed/mishmoed30.pdf

כיון דלימינל עגילת סנטר נס טיסה לכל מנוי דנרינוך עביד לחימה מודה להו לנגן ולי ומי בכן ; וכי מה רלית רעות ... עם שכניו וכו', להכניס ס"ה (סכנין ס"ר יקוסף :4: וְהול שהיו כולן סותסיס נכלי 6.

בני שת ובני קין / מנחם נאור - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra059.pdf

קין". בונה. עיר,. ויקרא. שם. העיר. לעכר. בנו. ".חנוך. לא. הקשה. רש"י. על. בך. שאדם. שנגזר ... ולשת. גם-הוא. לד-בן,". ויקרא. את-שמו. אנוש. אנחם. ילוד-האסיה. הראשון. הוא. שאף. אביו.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.